Unettomuuden kognitiivis-behavioraalinen ryhmähoito työterveyshuollossa -väitöskirja

Hanketiedot

Hankenumero
110406

Hakija
Heli Järnefelt

Toteuttaja
Heli Järnefelt

Lisätietoja
Heli Järnefelt
heli.jarnefelt@ttl.fi

Toteutusaika
1.5.2011 - 31.1.2013

Työsuojelurahaston päätös
10.11.2010
18 300 euroa

Kokonaiskustannukset
21 300 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2013

Tiivistelmä

Lääkkeettömiä hoitomuotoja, erityisesti kognitiivis-behavioraalista terapiaa pidetään ensisijaisena hoitomuotona pitkäkestoisessa unettomuudessa. Tämän hoitomuodon soveltuvuutta avoterveydenhuoltoon on tutkittu vähän.
Unettomuuden kognitiivis-behavioraalinen ryhmähoito työterveyshuollossa-hanke on alkanut Työsuojelurahaston tukemina kehittämis- ja tutkimushankkeina, jotka on tehty Työterveyslaitoksen ja Yleisradion työterveyshuollon yhteistyönä. Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin säännöllistä ja ei-säännöllistä työaikaa tekeville osittain erilaiset unettomuuden ryhmähoitomallit. Työterveyslääkärit valitsivat ryhmiin sopivat osallistujat. Työterveyshuollon hoitajat ovat toimineet ryhmäinterventioiden vetäjinä. Ryhmiä on yhteensä 9 ja ne saadaan päätökseen vuoden 2010 aikana. Ryhmiin osallistujien unettomuusoireita ja mahdollisia seurannaisvaikutuksia on arvioitu ennen hoidon alkua, hoidon jälkeen ja seurannassa (aina 36 kk saakka). Keskeisimpinä unettomuusoireiden ja seurannaisvaikutusten mittareina on käytetty unipäiväkirjaa, aktigrafia ja kyselymenetelmiä.
Unettomuuden kognitiivis-behavioraalinen ryhmähoito työterveyshuollossa -väitöskirjahankkeen tavoitteena on raportoida kuvattu aineisto kv-tiedejulkaisuissa artikkelimuodossa. Suunnitelmana on, että kaksi ensimmäistä käsikirjoitusta lähetetään arvioitavaksi vuonna 2011 ja kolmas käsikirjoitus vuoden 2012 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heli Järnefelt

Tiedote

Työterveyshuoltoon psykologinen unettomuusrohto

31.1.2013

Työterveyslaitoksen erikoispsykologi
Heli Järnefelt sanoo, että unettomuuden
kognitiivis-behavioraalinen ryhmähoito soveltuu työterveyshuollon
menetelmäksi. Hoito vähentää selvästi unettomuusoireita,
unettomuudesta koettua haittaa sekä muita psyykkisiä ja somaattisia
oireita. Tulokset ovat peräisin Järnefeltin julkaistuista
artikkeleista, jotka sisältyvät hänen tulevaan väitöskirjaansa.
Työsuojelurahasto on tukenut Järnefeltin tutkimusta stipendillä.

 

Menetelmään koulutettujen työterveyshuollon hoitajien antamalla
ryhmähoidolla saadaan merkittäviä ja pitkäkestoisia tuloksia.
Järnefelt arvioi hoitomallien vaikutuksia kahden vuoden seurantaan
saakka.

 

Hän päättelee, että kognitiivis-behavioraalinen ryhmähoito soveltuu
myös epäsäännöllistä työaikaa tekevien unettomuuden hoitoon.
Kognitiivis-behavioraalisessa hoidossa keskitytään siihen, miten
hoidettava rakentaa ajatteluaan.

 

Tulosten perusteella – työaikamuodosta riippumatta – osa
unettomista tarvitsee kuitenkin lyhytkestoisen ryhmähoidon lisäksi
pidempää ja todennäköisesti yksilöllisempää hoitoa.

 

Lääkkeetön hoito suosiossa maailmalla

 

Unettomuus on yleinen häiriö, joka kytkeytyy muun muassa
masennukseen ja työkyvyn heikentymiseen. Tämän vuoksi
terveydenhuollossa on tärkeää tunnistaa ja hoitaa tehokkaasti
unettomuutta.

 

Kansainvälisissä tutkimuksissa lääkkeettömät hoidot ja erityisesti
kognitiivis-behavioraalinen hoito on todettu tehokkaiksi
unettomuuden hoidossa. Monen nykyisen unettomuusmallin mukaan
kognitiiviset ja behavioraaliset tekijät sekä laukaisevat että
ylläpitävät unettomuutta.

 

Järnefeltin mukaan Suomessa on lääkkeetöntä hoitoa tarpeeseen
nähden riittämättömästi. Hän haluaa avoterveydenhuoltoon sopivia
unettomuuden arviointi- ja hoitomenetelmiä.

 

Kognitiivis-behavioraalisessa unettomuuden hoidossa keskeinen
menetelmä on ollut unirytmin säännöllistäminen. Siksi tätä
menetelmää ei ole sovellettu vuorotyössä. Kuitenkin noin kolmannes
työntekijöistä tekee epäsäännöllistä työaikaa.

 


Myös epäsäännölliseen työhön


 

Järnefelt käytti Työterveyslaitoksen ja Yleisradion
työterveyshuollon 2008–2011 tekemän ja Työsuojelurahaston tukeman
hankkeen (108332) aineistoa. Tutkittavina oli 33 säännöllistä
työaikaa tekevää ja 26 epäsäännöllistä työaikaa tekevää
mediatyöntekijää, joilla oli pitkäkestoinen unettomuushäiriö.

 

Yleisradion työterveyshuollon hoitajat ohjasivat
kognitiivis-behavioraalisesti unettomuusryhmiä. Säännöllistä ja
epäsäännöllistä työaikaa tekeville työntekijöille järjestettiin eri
ryhmät.

 

Hoidon vaikuttavuutta arvioitiin unipäiväkirjalla, aktigrafialla ja
kyselyillä. Aktigrafia tarkoittaa liikkeiden rekisteröintiä. Näin
pystytään erottelemaan unijaksot valveesta. Mittauksia tehtiin
kaksi kertaa ennen hoidon alkua ja neljä kertaa hoidon päättymisen
jälkeen.

 

Sekä mittarit että tuntemukset plussalla


 

Sekä säännöllistä että epäsäännöllistä työaikaa tekevien
osallistujien unettomuusoireet helpottuivat useilla mittareilla
arvioituina. Unipäiväkirjan ja aktigrafin perusteella mitattuna
nukahtamisviive lyheni.

 

Unipäiväkirjan mukaan uni piteni sekä unen tehokkuus, virkistävyys
ja unen laatu paranivat. Osallistujat nukkuivat paremmin vapaa-
kuin työpäivinä, mutta hoito vaikutti samankaltaisesti sekä työ-
että vapaapäiviin.

 

Eniten hoito vähensi unettomuudesta koettua haittaa, unettomuutta
ylläpitäviä haitallisia ajatusmalleja sekä psyykkisiä ja
somaattisia oireita. Lisäksi osallistujien elämän laatu parani.

 

Tulokset säilyivät monin osin kahden vuoden seurannassa.
Säännöllistä ja epäsäännöllistä työtä tekevien tuloksissa ei ollut
merkittävää eroa.

 

Tulosten luotettavuutta vähentää satunnaistamaton tutkimusasetelma
ja tutkittavien pieni määrä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Järnefelt Heli. 2015. Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa. Työ ja ihminen, Tutkimusraportti 44. ISSN 1237-6175; ISBN 978-952-261-540-4 (nid.); 978-952-261-541-1 (PDF). Tilaukset: kirjakauppa@ttl.fi puh. 030 474 2543 Avaa

Järnefelt H. et al. 2014. Cognitive behavioral therapy for chronic insomnia in occupational health services: Analyses of outcomes up to 24 months post-treatment. Behaviour research and therapy 56 16-21 http://dx.doi.org/10.1016/j.brat.2014.02.007

Järnefelt H, Lagerstedt R, Kajaste S, Sallinen M, Savolainen A, Hublin C. Cognitive behavior ther-apy for chronic insomnia in occupational health services. Journal of Occupational Rehabilitation 2012a; 22 (4): 511-521. DOI 10.1007/10926-012-9365-1.

Järnefelt H, Lagerstedt R, Kajaste S, Sallinen M, Savolainen A, Hublin C. Cognitive behavioral therapy for shift workers with chronic insomnia. Sleep Medicine 2012b; 13 (10): 1238-1246. dx.doi.org/10.1016/j.sleep.2012.10.003.