Uuden teknologian käyttö sosiaalityöntekijän kuormituksen vähentäjänä

Hanketiedot

Hankenumero
117025

Hakija
Raija Koskinen

Toteuttaja
Raija Koskinen

Lisätietoja
Raija Koskinen
raija.koskinen@helsinki.fi

Toteutusaika
21.5.2017 - 30.5.2017

Työsuojelurahaston päätös
22.2.2017
1 150 euroa

Kokonaiskustannukset
1 150 euroa

Tulokset valmistuneet
30.5.2017

Tiivistelmä

Sosiaalityössä käytännön toimijat käyttävät työssään erilaisia, myös uutta teknologiaa hyödyntäviä välineitä. Lastensuojelun sähköinen käsikirja on yksi tällainen väline. Käsikirjaa ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Käsikirja on perustamisvuodesta 2007 lähtien tarjonnut avoimena verkkopalveluna lastensuojelua koskevaa ajantasaista tietoa. Käsikirjalle määritelty tavoite on toimia lastensuojelulain toimeenpanon tukena. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää avoimena verkkopalveluna toimivan lastensuojelun käsikirjan roolia lastensuojelun käytännöissä. Tavoitteena on tutkia käsikirjan roolia hyvinvointivaltion perustehtävän toimeenpanossa. Erityinen mielenkiinto kohdistuu siihen, millä tavoin käsikirja tukee sosiaalityöntekijöitä ja muita sosiaalialan käytännön toimijoita heidän työssään. Tutkimuksessa hyödynnetään useita menetelmiä. Pääasiallinen aineisto koostuu kolmesta kyselytutkimuksesta, joilla on vuosina 2010, 2013 ja 2016 selvitetty käsikirjan käyttäjäkokemuksia. Lisäksi aineistossa on mukana asiantuntijahaastatteluja koskien käsikirjan kehittämistä ja ylläpitoa vuosina 2007 – 2016. Tutkimus osoittaa, että sähköisen käsikirjan rooli on vahvistunut vuosien kuluessa. Käsikirjan helppo saavutettavuus ajasta ja paikasta riippumatta tukee lastensuojelun toimijoita sekä kansallisella että paikallisella tasolla. Käyttäjät arvostavat käsikirjan luotettavuutta ja ajantasaisuutta. Tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä toukokuussa 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Raija Koskinen

Tiedote

Lastensuojelun sähköisen käsikirjan rooli vahvistunut

30.5.2017

Käyttäjien kokemuksen mukaan lastensuojelun sähköisen käsikirjan rooli on vahvistunut vuosien kuluessa. Käsikirjaa ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Se perustettiin sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta vuonna 2007 tukemaan vuonna 2008 voimaan tulleen uuden lastensuojelulain toimeenpanoa.

Käyttäjien kokemuksia on selvitetty kyselytutkimuksilla vuosina 2010, 2013 ja 2016.

Tutkija Raija Koskinen selvitti lastensuojelun käsikirjasta kertyneitä kokemuksia posteriesityksessä, jonka hän piti sosiaalityön käytäntötyön konferenssissa (4th International Conference on Practise Research ICPR2017). Tilaisuus järjestettiin Hongkongissa 22.–24. toukokuuta 2017.

Posteriesityksessään Koskinen toi esille sen, millä tavalla lastensuojelun sähköinen käsikirja on osa käytäntöä.

Avoimena verkkopalveluna ajantasaista tietoa lastensuojelun lukuisille toimijoille tarjoava käsikirja on läsnä käytännön eri tasoilla. Sama aineisto on käytettävissä poliittisessa päätöksenteossa, johtamisessa ja käytännön sosiaalityön asiakastyössä. Lisäksi lastensuojelun asiakkaat ja kuka tahansa kiinnostunut voi käsikirjaa hyödyntää.

Tulokset ovat Koskisen väitöskirjan osatutkimuksen tuloksia. Koskinen tekee väitöskirjaansa Helsingin yliopistolle, ja työn on määrä valmistua vuonna 2018.

Työsuojelurahasto tuki Koskisen konferenssiosallistumista matkastipendillä.

 

Toimittaja
Leena Huovila