Uudet näyttöön perustuvat kompetenssit hoitotyön arjessa

Hanketiedot

Hankenumero
117414

Hakija
Hannele Saunders

Toteuttaja
Hannele Saunders

Lisätietoja
Hannele Saunders
hannele.saunders@uef.fi

Toteutusaika
2.1.2018 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
21.11.2017
26 000 euroa

Kokonaiskustannukset
26 000 euroa

Tulokset valmistuneet
3.8.2020

Tiivistelmä

Tutkimuksen päätavoitteena on edistää kliinisten sairaanhoitajien ja hoitotyön kliinisten asiantuntijoiden näyttöön perustuvan toiminnan (NPT) järjestelmällistä toteuttamista potilashoidossa.Tutkimuksessa kehitetään uudet ja käytännönläheiset NPT-kompetenssit kliinisille sairaanhoitajille ja hoitotyön kliinisille asiantuntijoille. Tutkimus tuottaa uutta kansainvälistä vertailu- ja vaikuttavuustietoa hoitajien itsearvioiduista ja aktuaalisista NPT-kompetensseista viidessä eri maassa. Tutkimus: 1) Mahdollistaa hoitajien näyttöön perustuvan toiminnan osaamistaso-odotusten ilmaisemisen selkeästi ja tiiviisti terveydenhuollon eri organisaatioissa. 2) Kehittää avainmekanismin hoitajien sitoutumiseksi näyttöön perustuvan toiminnan toteuttamiseen omassa työssään. 3) Tuottaa käytännönläheiset työkalut hoitajilta vaadittujen näyttöön perustuvan toiminnan osaamistasojen määrittelyyn, mittaukseen, arviointiin ja seuraamiseen. Tutkimus toteutetaan kahdeksassa vaiheessa. Menetelminä ovat systemaattinen kirjallisuuden hankinta ja analyysi (Vaiheet 1 & 3), Delphi -analyysi (Vaihe 2), satunnaistettu kokeellinen interventiotutkimus (Vaiheet 4 & 5), kansainvälinen vertailututkimus (Vaihe 6), osallistava haastattelututkimus (Vaihe 7) ja kuvaileva kyselytutkimus (Vaihe 8). Tutkimustulokset ovat käytettävissä vuoden 2019 puolessa välissä. Hankkeen vastuuhenkilö Hannele Saunders

Hankkeen vastuuhenkilö

Hannele Saunders