Uudet nousevat riskit (Safera)

Hanketiedot

Hankenumero
114469

Hakija
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Toteuttaja
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Lisätietoja
Mervi Murtonen
Puuttuu migraatiossa

Toteutusaika
1.5.2015 - 30.9.2016

Työsuojelurahaston päätös
25.3.2015
100 400 euroa

Kokonaiskustannukset
170 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2016

Tiivistelmä

ReRISK-hankkeen (ReRISK – Revising industrial risk assessment practice to better capture emergent risks in Europe) tavoitteena on vahvistaa teollisten riskien arvioinnin ja hallinnan herkkyyttä uusien ja muuttuvien riskien suhteen. Uusia ja muuttuvia riskejä voivat olla esimerkiksi uusiin teknologioihin tai toimialoihin liittyvät riskit, uusiin työn organisointimuotoihin liittyvät riskit, riskien uudenlaiset yhteisvaikutukset tai ketjuuntumiset tai kulttuurieroihin liittyvät riskit.

Tavoitteeseen pyritään tunnistamalla aukkoja nykyisissä käytännöissä sekä asiantuntijoiden että kirjallisuuden avulla, laatimalla suosituksia käytäntöjen uudistamiseen ja testaamalla näitä käytäntöjä todellisissa tilanteissa yritysten kanssa. Hankkeessa järjestetään asiantuntijatyöpajoja, haetaan kansainvälistä vertailupohjaa sosiaalisen median foorumeilta ja käytetään kokeilukulttuurin keinoja yritysten kanssa.

Hankkeen tuottamat tulokset auttavat työpaikkojan vastaamaan paremmin sellaisiin riskeihin, jotka tällä hetkellä näyttäytyvät ehkä vain heikkoina signaaleina tai joista ei ole historiatietoa olemassa tai joita ei nyt osata tunnistaa ja käsitellä nykyisin menetelmin.

Hankkeen tulokset tulevat olemaan ilmaiseksi saatavilla VTT:n julkaisusarjassa syys-lokakuussa 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mervi Murtonen

Tiedote

Riskien hallinta organisaatioissa tarkentuu

30.9.2016

Teollisuudessa ilmeneviä riskejä voivat olla esimerkiksi uusiin teknologioihin tai toimialoihin liittyvät riskit, työn uusiin organisointimuotoihin liittyvät riskit, riskien uudenlaiset yhteisvaikutukset tai kulttuurieroihin liittyvät riskit. Uusien ja muuttuvien riskien hallintaan on kehitetty uudenlainen lähestymistapa ReRISK-tutkimushankkeessa, jonka toteutti Teknologian tutkimuskeskus VTT. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta.

Uuden lähestymistavan taustalla on havainto, että riskit ovat tietopohjaltaan erilaisia. Tuttujen riskien rinnalle on noussut vieraita, nousevia ja yllättäviä riskejä, jotka näkyvät tällä hetkellä ehkä vain heikkoina signaaleina ja joista ei ole aiempaa kokemusta.

Työkaluja uusien vaarojen tunnistamiseen

Tutkimuksen perusteella organisaatioilla on vielä vaikeuksia tarttua uusiin nouseviin riskeihin. Avuksi tässä ovat tutkijaryhmän laatimat kymmenen kehittämisehdotusta. Niiden otsikot ovat: kirkasta arvioinnin tavoitetta, porrasta arviointeja, satsaa arvioinnin mielekkyyteen, kokeile uusia lähestymistapoja, kuvaa arvioinnin kehityskaarta, tiedosta riskien erilainen tietopohja, lisää dynaamisuutta, osoita arvostusta sekä hyödynnä ennakoinnin ja palvelukehityksen menetelmiä.

Jokainen kehittämisehdotus sisältää myös itsearviointia tukevia kysymyksiä. Kehittämisehdotusten tarkempaa sisältöä on kuvattu muun muassa VTT:n tutkijoiden blogikirjoituksessa Uuden vuoden kehittämisvinkit riskien arviointiin.

Tutkijat kehittivät myös prosessikuvauksen tietopohjaltaan erilaisten riskien arviointiin. Riskien entistä herkempää arviointia tukee lisäksi tutkimuksessa syntynyt nelikenttä.

Tuttujenkin riskien hallinta haastavaa

Tutkimus osoitti, että organisaatioissa on tunnistettu toimintaympäristön muutostekijöitä. Tuttujen riskien arvioinnissa auttavat muun muassa arviointiprosessin systemaattisuus ja riskien tiedostaminen läpi organisaation. Organisaatioissa koettiin kuitenkin, että riskien arvioinnin tarkastelujaksoja on vaikea määrittää, riskien suuruusluokitukset ovat vaikeasti verrattavissa ja toimenpiteiden toteutus ja ideointi jäävät puolitiehen.

Tuttujen riskien tiedostamista on hyvä sulauttaa saumattomammin osaksi päivittäistä työtä ja turvallisia työskentelytapoja. Käytäntöjen uudistaminen voi keskittyä esimerkiksi arviointien pirstaleisuuden vähentämiseen ja parempaan porrastukseen tai arvioinnin motivoivuuden kehittämiseen. Riskien arviointi lähtee arvioinnin tavoitteen kirkastamisesta.

Nyt kehitetyt työkalut tukevat riskiarvioinnin kehittämistä entistä dynaamisemmaksi. Tutkijoiden mukaan riskien arvioinnin tulee tulevaisuudessa kehittyä sekä riskitietoista organisaatiokulttuuria tukemalla että hakemalla aidosti uusia tapoja uusien ja nousevien riskien tarkasteluun.

Aineistona haastattelut, työpajat ja kokeilut

ReRISK-tutkimusaineisto koostui 22 puolistrukturoidusta organisaatiohaastattelusta, joissa haastateltavina olivat työpaikkojen turvallisuusasiantuntijat. Hankkeessa järjestettiin myös kaksi asiantuntijatyöpajaa.

Yrityskohtaiseen kehitystyöhön osallistui neljä yritystä. Tässä kehitystyössä nousi esiin yleisiä kehittämistarpeita, ja se myös mahdollisti ideoinnin ja erilaisten lähestymistapojen kokeilemisen.

Tutkimukseen osallistuivat TkT Mervi Murtonen, TkT Marinka Lanne ja DI Jouko Heikkilä.

ReRISK-hankkeen koko nimi on Uudet nousevat riskit (ReRISK – Revising industrial risk assessment practice to better capture emergent risks).

Toimittaja
Elina Mattila-Niemi

Aineisto

Lanne Marinka & Heikkilä Jouko (2016) (VTT Technology 279) ISSN 2242-1211 (Painettu) ISSN 2242-122X Avaa

Risk Management -blogi: https://vttriskmanagement.com/. http://https://vttriskmanagement.com/