Uudistumisen epäsymmetriat ja niiden hallinta muuttuvissa organisaatioissa – DISCO

Hanketiedot

Hankenumero
115099

Hakija
Aalto-yliopisto

Toteuttaja
Aalto-yliopisto

Lisätietoja
Matti Vartiainen
matti.vartiainen@aalto.fi

Toteutusaika
1.10.2015 - 31.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
21.4.2015
80 000 euroa

Kokonaiskustannukset
106 575 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2016

Tiivistelmä

Uudistumisen epäsymmetriat ja niiden hallinta muuttuvissa organisaatiossa (DISCO, Discrepancies of Interlude: Supporting Changing Organizations) – projektissa tutkitaan, miten liiketoiminnan uudistamiseen liittyviä muutosprosesseja voidaan sujuvoittaa ja niihin kytkeytyviä työhyvinvoinnin ja työyhteisön toimivuuden ongelmia vähentää.

DISCO on Aalto-yliopiston Innovaatiojohtamisen Instituutin (IMI) ja Työspykologian ja johtamisen tutkimusalueen yhteinen tutkimusprojekti. Se pyrkii 1) tunnistamaan erilaisia epäsymmetrioita (ristiriitoja eri toimijaryhmien välillä) muutostilanteissa, 2) syventämään ymmärrystä jo tiedetyistä epäsymmetrioista, 3) löytämään keinoja, kuinka epäsymmetrioita voidaan purkaa ja siten edesauttaa työhyvinvoinnin säilymistä muutoksen keskivaiheessa sekä 4) hankkimaan lisäymmärrystä muutoksen keskivaiheen merkityksellisyydestä muutoshankkeiden onnistumisen kannalta.

Tutkimus on otteeltaan laadullinen. Empiirinen materiaali kerätään aidossa työyhteisön muutostilanteessa. DISCO tuottaa uutta tietoa muutosten keskivaiheen mahdollisuuksista muutosten sujuvoittamisessa sekä muutoksen aikana eri toimijarajapinnoilla aktivoituvien epäsymmetrioiden syntymekanismista ja hallinnasta.

Hankkeen ensimmäiset tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2016. Tuloksista raportoidaan kuitenkin koko hankkeen ajan. Tuloksista voivat hyötyä työelämän organisaatioiden muutoshankkeiden kehittäjät ja johto sekä työelämän tutkijat.

Hankkeen vastuuhenkilö

Matti Vartiainen

Tiedote

Muutostilanteiden epäsymmetrioita ratkomassa

31.12.2016

Työsuojelurahaston rahoittamassa ja Aalto-yliopiston toteuttamassa DISCO-hankkeessa tutkittiin, miten liiketoiminnan uudistamiseen liittyviä muutosprosesseja voidaan sujuvoittaa ja niihin liittyviä työhyvinvoinnin ja työyhteisön toimivuuden ongelmia vähentää. Kitkaa muutosprosesseihin tuottavat usein eri toimijaryhmien väliset ristiriidat eli epäsymmetriat.

Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa erilaisia epäsymmetrioita muutostilanteissa ja syventää ymmärrystä jo tiedetyistä epäsymmetrioista. Toisaalta haluttiin löytää keinoja, kuinka epäsymmetrioita voidaan purkaa ja siten edesauttaa työhyvinvoinnin säilymistä muutoksen keskivaiheessa. Tutkijat halusivat myös ymmärtää paremmin muutoksen keskivaiheen merkitystä muutoshankkeiden onnistumisen kannalta.

Puhetavat, merkitykset ja aikakäsitykset vaihtelevat

Itsestään selvinä pidetyt käyttäytymis- ja toimintamallit korvautuvat muutostilanteissa uusilla, jopa odottamattomilla malleilla. Ihmiset ymmärtävät muutoshankkeiden syitä, tavoitteita ja parhaita toteutustapoja eri tavoin.

Hankkeen tulosten mukaan epäsymmetrioiden taustalla vaikuttavat etenkin erilaiset tavat jäsentää muutosta puheessa (diskursiivinen ulottuvuus), eriävät aikakäsitykset (temporaalinen ulottuvuus) sekä erilaiset organisatoriset asemat ja muutoksen kohteille annetut merkitykset (rakenteellinen ulottuvuus).

Käytännössä epäsymmetriat ilmenevät näiden ulottuvuuksien yhdistelminä. Temporaalisdiskursiiviset epäsymmetriat merkitsevät, että ihmisillä on sellaisia eriäviä tapoja puhua muutoksesta, jotka heijastavat keskenään erilaisia ajallisia kokemuksia. Muutoksen suunnittelijoiden näkökulmasta muutos voi olla pitkällä, mutta jonkun toisen näkökulmasta se voi olla vasta käynnistymässä.

Rakenteellisdiskursiivisesti epäsymmetriset puhetavat heijastavat ja tuottavat erilaisia organisatorisia asemia suhteessa muutokseen ja erilaisia muutoksen kohteelle annettuja merkityksiä. Jollekin muutos voi merkitä esimerkiksi kokonaisvaltaista toimintatapojen muutosta, kun toinen voi jäsentää sen pelkästään teknologiseksi muutokseksi.

Temporaalisrakenteellinen epäsymmetria syntyy esimerkiksi silloin, kun uusi toimintamalli edellyttää nopeaa reagointia mutta siihen kytköksissä ollut toimintamalli noudattaa hitaampaa sykliä.

Muutosviestintä hyödyntää eri toimijoiden tulkintoja

DISCO-hankkeessa hyödynnettiin aineistoa kolmesta tapaustutkimuksesta. Näistä kaksi tapausaineistoa oli kerätty jo aiemmin. Yksi kerättiin hankkeen aikana, ja siitä muodostui hankkeen pääaineisto.

Tutkimusmenetelmät olivat haastattelu ja havainnointi. Käytettävissä olevat 95 haastattelua keskittyivät yksilön kokemukseen muutosprosessista ja sen vaikutuksista arkipäivän toimintaan. Lisäksi käytössä oli yli 100 tuntia havainnointiaineistoa.

Tutkijat suosittelevat, että viestinnän tulisi olla hyvin konkreettisella tasolla sen suhteen, miten organisaation jäsenten toiminnan odotetaan muuttuvan. Näin yksilön oman roolin merkitys muutoksen tavoitteiden saavuttamisessa tulee ymmärrettäväksi ja vältetään vastuutyhjiö eli tilanne, jossa eri tahot eivät tunnista omaa vastuutaan muutoksen tavoitteiden toteutumisessa. On myös tärkeää tehdä konkreettisesti selväksi muutoksen aikana jo tapahtuneet asiat, jotta muutoshankkeen uskottavuus vahvistuu.

Tuloksista on hyötyä työelämän muutoshankkeiden kehittäjille, organisaatioiden johdolle sekä työelämän tutkijoille.

DISCO-hankkeen koko nimi on Uudistumisen epäsymmetriat ja niiden hallinta muuttuvissa organisaatiossa (DISCO, Discrepancies of Interlude: Supporting Changing Organizations).

Toimittaja
Elina Mattila-Niemi

Aineisto

Eloranta, T., Vanharanta, O., Näsänen, J. ja Vartainen, M. 2017. . Unigrafia Oy. Helsinki 2017. ISBN 978-952-60-7295-1 Avaa