Uudistuva johtajuus: johtoryhmä menestyvän työyhteisön suunnannäyttäjänä

Hanketiedot

Hankenumero
210436

Hakija
Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Toteuttaja
Deep Lead Oy

Lisätietoja
Seppo Pitkäaho
seppo.pitkaaho@evl.fi

Toteutusaika
1.12.2021 - 29.4.2022

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2021
10 440 euroa

Kokonaiskustannukset
20 880 euroa

Tulokset valmistuneet
22.8.2022

Tiivistelmä

Tavoitteena on johtoryhmän vuorovaikutteisuuden kehittäminen strategisen johtamisen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Huomio kohdistuu johtoryhmän työskentelyyn, koheesion edistämiseen sekä roolin kirkastamiseen organisaation suunnannäyttäjänä. Kehityskohteina: 1. strategian täytäntöönpanon kompetenssivaatimukset ryhmä- ja yksilötasolla, toimintaympäristöön sitoen, sekä 2. johtoryhmän tavoitteellisen vuorovaikutteisuuden kehittäminen. Johtoryhmä osallistuu osallistavan ja syväjohtamisen mallilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Seppo Pitkäaho

Tiedote

Vuorovaikutteisen johtamisen kehittämisellä kirkon toimintaympäristön muutos haltuun

22.8.2022

Tiivistelmä

Hankkeen uutuusarvona oli näkyväksi tekeminen, millä tavoin ammatillisen kasvun, reflektion sekä tavoitteellisen vuorovaikutuksen näkökulma huomioidaan korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden ja esihenkilöiden osaamisen ja johtoryhmätyöskentelyn kehittämisessä.

Lähtökohdat

ESR-rahoitteisen hankkeen puitteissa toteutettiin keväällä 2021 kaksi lyhyttä valmennusinterventiota Oulun seurakuntayhtymän johtoryhmälle. Tuloksena oli alustava johtoryhmän osaamis- ja valmiusprofiili kehittämissuosituksineen. Kehittämisen kohteeksi valittiin vuorovaikutteinen johtaminen huomioiden erilaiset johtajuusidentiteetit, kirkon hallinnon ja päätöksenteon kompleksisuus ja johtoryhmän roolin kehittämisen suunnannäyttäjänä.

Kohderyhmät

Kehittämisintervention kohderyhmänä oli Oulun seurakunnan johtoryhmä, joka muodostuu palveluyksiköiden johtajista ja Oulun seudun seurakuntien kirkkoherroista. Johtoryhmässä ovat edustettuina yhtymän kaikki palveluyksiköt – yhtymäjohto, talous- ja tietohallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, seurakuntien erityispalvelut ja hautaustoimi.

Menetelmät

Suoritetut kehittämistoimenpiteet perustuivat vahvan läsnäolon ja lähikonsultaation periaatteille. Kehittämismenetelmänä käytettiin 360 vuorovaikutusprofiilia, henkilökohtaista palautetta ja tulkintaa. Profiili toimii ulkoisen käyttäytymisen arvioinnin perustana henkilön työroolista ja organisatorisesta asemasta riippumatta. Innovaationa oli rakentaa ja mobilisoida johtoryhmän kehittämistoimenpiteiden rinnalle ns. verrokkiryhmä, jonka kehittämisprosessi toteutettiin täysin verkkopohjaisena.

Vaikuttavuus

Kohdejoukon, johtoryhmän sitoutuneisuus ja motivaatiotaso oli erittäin korkea. Johtoryhmän viidestätoista (15) henkilöstä kolmetoista (13) suoritti valmennuksen loppuun. Interventiossa todettujen vaikutusulottuvuuksien parannukset vahvistavat sen, että vahvaa kehitystä on tapahtunut monilla käyttäytymisen ulottuvuuksilla. Erityisesti on parantunut etenkin ymmärrys strategisesta suunnittelusta, strategian implementoinnista, kommunikaation ja esimerkillä johtamisen tärkeydestä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Toteutetun kehittämisintervention uutuusarvona suomalaiselle työelämälle nähtiin se, millä tavoin ammatillisen kasvun ja reflektion sekä tavoitteellisen vuorovaikutuksen näkökulma tulee huomioida asiantuntijoiden ja esihenkilöiden osaamisen ja johtoryhmätyöskentelyn kehittämisessä. Erityishuomio painottuu edelleen organisaation ja organisaatioiden itselleen vakiinnuttamiin palautekäytänteisiin ja kehittämisen vuosisuunnitteluun kokonaisuutena.

Aineisto

Johtamisvalmennuksen ensimmäinen vaihe on takana – edellytykset seuraavalle vaiheelle on luotu. Loppuraportti. 2022. Avaa