Uudistuva lähiesimiestyö. Verkosto-oppimishanke Lahden seurakuntayhtymässä

Hanketiedot

Hankenumero
210074

Hakija
Lahden Seurakuntayhtymä

Toteuttaja
KK-Verve Oy

Lisätietoja
Tiina Juurinen
tiina.juurinen@evl.fi

Toteutusaika
15.3.2021 - 30.11.2021

Työsuojelurahaston päätös
2.3.2021
8 680 euroa

Kokonaiskustannukset
17 360 euroa

Tulokset valmistuneet
5.1.2022

Tiivistelmä

Hanke kohdistuu viiden seurakunnan lähiesimiehiin, joita on 35. Lähiesimiesten työ on isoissa haasteissa seurakuntien muutosten keskellä. Hankkeessa esimiehet saavat entistä vahvemman otteen omaan rooliinsa esimiehenä. He vahvistavat kykyä johtaa erilaisia ihmisiä ratkaisukeskeisesti ja tukevat toisiaan omien esimiestilanteittensa tunnistamisessa. Viimeaikoijen poikkeusolot ja uudet työjärjestelyt haastavat lähiesimiestyötä aivan uudella tavalla. Verkostohanke tukee lähiesimiesten oppimista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tiina Juurinen

Tiedote

Uudistuva lähiesimiestyö. Verkosto-oppimishanke Lahden seurakuntayhtymässä

5.1.2022

Tiivistelmä

Hankkeessa 25 Lahden seurakuntayhtymän lähiesimiestä oppivat yhdessä uusia, ketteriä kehittämisen työkaluja. He vahvistivat osaamistaan oman työyhteisönsä sujuvan ja mielekkään työn johtamisessa. Lähiesimiehet tukivat myös toisiaan kunkin oman muuttuvan työidentiteetin vahvistamisessa. Hanke toteutettiin pääasiassa etäyhteyksin ja tärkeänä elementtinä hankkeessa toimi Howspace-oppimisalusta. Se mahdollisti uudenlaisen verkosto-oppimisen, yhteydenpidon ja yhteisen muistin rakentumisen.

Lähtökohdat

Lähiesimiehet ovat avainasemassa sekä toiminnan että työkyvyn johtamisessa. Huoli sekä henkilöstön ja lähiesimiesten jaksamista on noussut, kun työn ja toiminnan muutos on jatkuvaa. Hankkeen tavoite oli tukea lähiesimiestyötä ja tuottaa lähiesimiehille heidän nykyisen ja tulevaisuuden työtilanteensa vaatimia uusia työvälineitä ja käytäntöjä ohjata työntekijöitään omissa. seurakunnissaan. Asiantuntijana Kirsi Koistinen Vervestä. Menetelmät pohjautuvat työlähtöiseen kehittävään työntutkimukseen.

Kohderyhmät

Hanke kohdistui Lahden seurakuntayhtymän viiden seurakunnan lähiesimiehiin. Esimiehiä osallistui 25 henkilöä. Lahden seurakuntayhtymän muodostavat viisi paikallisseurakuntaa: Keski-Lahden, Lau-neen, Joutjärven, Salpausselän ja Nastolan seurakunnat. Henkilöstöä on 300 ja kesäaikaan on lisäksi 100 kausityöntekijää

Menetelmät

Kehittämismenetelmät pohjautuivat ns. työlähtöiseen teoriaan. Se tarjoaa jäsennystyökaluja henkilökohtaisen ammatillisen kehitysvaiheen analysointiin, työn muutoksen jäsentämiseen, nykytyön keskeneräisyyden ja häiriöiden erittelyyn ja mm. jatkuvasti muuttuvan työidentiteetin ymmärtämiseen. Uutuusarvona hankkeessa oli yhteinen verkosto-oppiminen, työskentely, keskustelu oppimisalustalla, ketterät kehittämiskokeilut sekä hankkeen pohjalta syntynyt uudenlainen yhteistyö lähiesimiesten kesken,

Vaikuttavuus

Hanke oli esimerkki uudenlaisesta hankkeesta, jossa eri puolilla Lahden seurakuntayhtymää (eri seurakunnista) toimivat lähiesimiehet muodostavat ensi kertaa digitaalisen verkoston, joka yhdessä kehitti ja kokeili työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukemisen työkaluja. Osallistujat saivat konkreettisia työkaluja oman tiiminsä johtamiseen myös jatkossa. Yhteistyön tiivistyminen esimiesten kesken on merkittävä tulos.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen toteutusmallia voidaan käyttää niin kirkollisissa kuin muissakin organisaatioissa. Mallissa keskeistä oli että jokaisella kerralla osallistujat saivat useita uusia työn tai ammatillisen kehityksen jäsennystyökaluja, joita väliaikoina vietiin käytäntöön ja raportoitiin yhteisellä oppimisalustalla. Osallistujat sovelsivat työkaluja oman tiiminsä työhön sopiviksi ja saivat jopa yllättäviäkin tuloksia aikaan.

Aineisto

Kirsi Koistinen, Verve, Tiina Juurinen, Lahden seurakuntayhtymä. Uudistuva lähiesimiestyö. Verkosto-oppimishanke Lahden seurakuntayhtymässä. Loppuraportti. 16.12.2021
Avaa