Uudistuvan kuntajohtamisen osaamisalueet ja painotukset muutoksessa olevissa kuntaorganisaatioissa

Hanketiedot

Hankenumero
110172

Hakija
Ramboll Management Consulting

Toteuttaja
Ramboll Management Consulting

Lisätietoja
Jari Laine
jari.laine@palkkataito.fi

Toteutusaika
1.3.2010 - 21.12.2010

Työsuojelurahaston päätös
4.3.2010
4 800 euroa

Kokonaiskustannukset
9 600 euroa

Tulokset valmistuneet
21.12.2010

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja uudistaa kuntajohtamisen toimintatapoja vastaamaan moderneja johtajuuden periaatteita sekä arvioida tutkimusta, testausta ja valmennusta käyttäen johtamisen tilaa, palvelutuotannon kehittämisen haasteita sekä työhyvinvoinnin ja jaksamisen mahdollistamista uudenlaisen johtamisen avulla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jari Laine

Tiedote

Hamina tahtoo uudistua

21.12.2010

Haminan kaupunki onnistui kehittämishankkeessa parantamaan
strategista johtamista ja tuloskorttien seurantaa. Henkilöstöä on
onnistuttu motivoimaan ja esimiehet ovat uudistushenkisiä. Nyt myös
henkilöstön koulutukseen on satsattu. Niinpä työnantajamaine on
hyvä. Hyvät uutiset juontuvat Ramboll Management Consultingin (joka
osti hankkeen aloittaneen Net Effect Oy:n 2011 alussa) johtamaan
hankkeeseen, jota Työsuojelurahasto tuki.

 

Loppuraportin mukaan Haminassa edettiin oikeaan suuntaan, mutta
edelleen pitäisi parantaa esimerkiksi tuloksellisuutta ja
mittareita. Johtamisjärjestelmä ja kaupungin arvot eivät ole
kaikille selviä. Imagoa ei rakenneta tarpeeksi pitkäjännitteisesti.

 

Jatkon kannalta tärkeitä kehittämiskohteita ovat arviointityö ja
tulosten vaikutus itse strategiatyöhön. Entä kuinka päivitetään
hankittua osaamista? Lisäksi palkkaus- ja kannustejärjestelmät
kaipaavat kohentamista.

 

Haminan-hankkeen pääjoukko koostui kaupungin johtoryhmistä, 36
henkilöstä. Hamina piti kehittämistyötä niin hyödyllisenä, että
tilasi sovitun kahdeksan kehittämispäivän lisäksi kaksi
lisäpäivää.

Muuttuneen ympäristön pitää muuttaa johtamista

 

Haminan kehittämishanketta taustoitti Tahto-hanke, jonka oli määrä
uudistaa kaupungin organisaatiorakenne ja toimintamalli. Lisäksi
vuoden 2009 alussa käynnistettiin tilaaja-tuottaja-malli teknisessä
tukipalvelussa, vesilaitoksesta muodostettiin liikelaitos ja
yleishallinto koottiin konsernin esikunnaksi.

 

Hyväksytyn kaupunkistrategian ja muuttuneen toimintaympäristön
takia piti tarkistaa myös johtoryhmätyö.

 

Omistajaohjaukseen vuoropuhelua

 

Haminan kaupunki kehitti ohjaustaan luomalla omistajapolitiikasta
vuoropuhelua, sekä eettisistä että hyödyn näkökulmista.

 

Hankkeessa luodulla arviointijärjestelmällä on määrä tarkastella
toimintaa sekä poliittisen ohjauksen että ja tulosohjauksen
yhteensopivuuden näkökulmista.

 

Omistajaohjauksesta opittiin, että hyvä poliittinen hallitustyö on
ensiarvoista. Selvän konserniohjauksen lisäksi myös hyvä
hallintotapa on luotavissa. Tarvitaan yhteinen näkemys siitä, mihin
ollaan menossa.

 

Laatua syntyy huolella, taidolla ja ajalla

 

Laatujohtamisella tarkoitettiin hankkeessa erityisesti työyhteisön
johtamista, strategista suunnittelua ja toiminnan ennakointia.
Ensiksi suunniteltiin strategisen johtamisen malli, mikä tarkoitti
esimerkiksi aikataulutusta, työkirjapohjia ja perehdytysaineistoja.

 

Laatujohtamisesta opittiin, että yhteisen näkemyksen luominen
muutoskohteista ja niiden toteutusjärjestyksestä on tärkeää. Jo
alkuvaiheessa on muistettava strategisen toiminnan ja talouden
suunnittelun hallinta kokonaisuutena.

 

Laadun kehittäminen vaatii huolenpitoa, taitavuutta ja aikaa.
Laatujohtamisen olennaisia termejä ovat hyvä johtajuus, ennakointi
ja viestintä.

Yhteistyöhön pääsy vaatii suunnittelua

Haminan lisäksi yhteishankkeeseen osallistuivat Espoon
työväenopisto (110171), Lappeenranta (110178), Sipoo (110170) ja
Vaasa (110173). Päätösseminaari järjestettiin Espoossa 15.
kesäkuuta 2011.

Osahankkeet nähtiin onnistuneiksi. Haminassa saatiin kaupungille
työn kehittämiseen pelisäännöt sekä tuloksellisuuden ja laadun
seurannat.

Tavoitteena ollut verkostoituminen yli kuntarajojen ei
onnistunut odotetusti. Haminassa arkikiireet ohittivat
verkostoitumisen. Kaupungissa ajatellaankin, että jatkossa pitää
kannustaa yhteistyöhön suunnitelmallisesti. Ilmeisesti
verkostoituminenkin edellyttäisi erillistä
toteutussuunnitelmaa.

Toisaalta kiire on tärkeä viesti koulutuksen järjestäjille.
Nykyisessä kuntatyössä ei pystytä hallitsemaan ajankäyttöä, kun
jokapäiväinen suorittaminen vie ajan. Tarvitaan
suunnitelmallisuutta.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Koskela Suvi, Gustafsson Sari, Köppä Lassi, Marniemi Janne ja kuntien yhteyshenkilöt. 2011. Uudistuvan kuntajohtamisen osaamisalueet ja painotukset muutoksessa olevissa kuntaorganisaatiossa. (Vaasa, Sipoo, Hamina, Lappeenranta ja Espoon työväenopisto) Syksy 2010 – kevät 2011. Loppuraportti 15.06. 2011. Avaa

Lehtiartikkeli: Kuntajohtajat kärsivät johtamistyössään aikapulasta. Kymen Sanomat. 21.5.2010