Uudistuvan kuntajohtamisen osaamisalueet ja painotukset muutoksessa olevissa kuntaorganisaatioissa

Hanketiedot

Hankenumero
110178

Hakija
Lappeenrannan kaupunki

Toteuttaja
Lappeenrannan kaupunki

Lisätietoja
Markku Heinonen
markku.heinonen@lappeenranta.fi

Toteutusaika
1.4.2010 - 21.12.2010

Työsuojelurahaston päätös
30.3.2010
5 450 euroa

Kokonaiskustannukset
10 900 euroa

Tulokset valmistuneet
21.12.2010

Tiivistelmä

Lappeenrannan Kaupunki on käynnistämässä kehittämishanketta, jossa haetaan uudenlaisia tekemisen tapoja ja työprosessien uudistamista. Hankkeessa ovat mukana teknisen toimen palvelutuotanto sekä liikuntatoimen vastuualue. Prosessien uudistaminen edellyttää samanaikaisesti johtamisvalmiuksien kehittämistä.

Tavoitteena on keskittää kunnallistekniikan rakentamista ja rakennuttamista koskevat tehtävät ja osaaminen yhdelle työyhteenliittymälle, joka koostuu niissä tehtävissä työskentelevistä teknisen toimen, Lappeenrannan Energia Oy:n sekä Vesi Oy:n henkilöstöstä. Organisatorisesti henkilöstö pysyy uudistuksen jälkeenkin vanhojen työyksikköjensä työntekijöinä. Työyhteenliittymän perustamisella on heijastusvaikutuksia myös nykyisen teknisen toimen palvelutuotannon tehtäviin, työprosessien järjestämiseen ja johtamiseen. Teknisen toimen palvelutuotannossa on työntekijöitä noin 170. Johtamisen, prosessien ja toimintatapojen uudistaminen käynnistetään teknisen varikon ja konekeskuksen toiminnoissa. Kehittämistyön tuloksena määritellään palvelujen tuottavuutta lisäävä malli.

Teknisellä varikolla on 35 työntekijää ja liikennemerkkikorjaamolla 8 työntekijää. Liikuntatoimessa kehittämistyön kohteena ovat ulkoliikuntapaikkojen hoitotehtävät, jossa yhdellä esimiehellä on enimmillään liki 40 alaista.

Hanke on osa viiden kaupungin verkostomaista johtamisen kehittämistyötä. Asiantuntijana toimii Net Effect Oy ja se toteutetaan vuoden 2010 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Markku Heinonen

Tiedote

Kaupungin töihin uudenlaisia tapoja

21.12.2010

Lappeenrannan kaupungin kehittämishankkeessa haettiin
uudenlaisia tekemisen tapoja. Työprosesseja uudistettiin teknisen
toimen palvelutuotannossa ja liikuntatoimessa. Kun prosesseja
uudistettiin, samalla piti kehittää myös johtamisvalmiuksia.
Työsuojelurahasto rahoitti Net Effect Oy:n (nykyinen Ramboll
Management Consulting) toteuttamaa hanketta.

Johtamisen ja toimintatapojen uudistaminen aloitettiin teknisen
varikon ja konekeskuksen toiminnoista. Kehittämistyöstä syntyi
palvelujen tuottavuutta lisäävä malli.

Teknisellä varikolla on 35 ja liikennemerkkikorjaamolla kahdeksan
työntekijää. Liikuntatoimessa kehitettiin ulkoliikuntapaikkojen
hoitoa. Siellä yhdellä esimiehellä on enimmillään liki 40
alaista.

Lappeenrannassa tavoitellaan kunnallistekniikan rakentamisen ja
rakennuttamisen keskittämistä yhdelle työyhteenliittymälle. Se
koostuisi kyseisissä tehtävissä toimivista teknisen toimen,
Lappeenrannan Energia Oy:n ja Vesi Oy:n henkilöstöstä. Henkilöstö
pysyy uudistuksen jälkeen vanhojen työyksikköjensä työntekijöinä.
Työyhteenliittymän perustaminen vaikuttaa myös nykyisen teknisen
toimen palvelutuotantoon. Sillä on noin 170 työntekijää.

Viisi kuntaa yhteistyössä

Lappeenrannan kaupunki teki johtamishankkeessa yhteistyötä
Vaasan, Haminan ja Sipoon kuntien sekä Espoon työväenopiston
kanssa. Verkostotyön takia määräaikaa jatkettiin toukokuun loppuun
2011, vaikka Lappeenrannan hanke oli valmis vuoden 2010 lopussa.

 

Hanke ja johtamisvalmennus perustuivat
Petri Virtasen johtamistutkimuksiin ja niin
sanottuun sinisen meren strategiaan. Hanke aloitettiin viiden
osallistujan seminaarilla. Verkostopäiviä järjestettiin syksyllä
2010 ja kesäkuussa 2011.

 


Työntekijät saivat sanoa

 


Lappeenrannassa järjestettiin liikuntatoimen esimiehille kolme
työpajapäivää, samoin teknisen varikon esimiehille.

 

Henkilöstölle järjestettiin tilaisuus, jossa keskusteltiin
avoimesti työyhteisön kehittämis- ja uudistamistarpeista.
Työntekijät määrittelivät omat näkemyksensä siitä, miten työyksikön
toimintaa ja johtamista tulisi kehittää. Myös tiemestarit
osallistuivat johtamisen kehittämiseen.

 

Oman työn analysointi tarkoitti työprosessien tunnistamista,
asiakkuuksien määrittelyä, vision rakentamista sekä esityksen
rakentamista uudeksi johtamis- ja toimintamalliksi.

 

Työprosessit kirkastuivat

 

Hankkeessa valmistuivat esitykset uudeksi organisaatiomalliksi,
työprosessien kirkastamiseksi, tuottavuuden parantamiseksi ja
liikuntapaikkaverkoston keskittämiseksi. Työpajoihin
osallistuneiden esimiesten osaaminen vahvistui merkittävästi
valmennusprosessissa.

 

Tulokset jopa ylittivät kaupungin odotukset. Työsuunnitelma
toteutui kattavasti ja tulokseksi saatiin käyttökelpoiset ratkaisut
johtamisen ongelmatilanteisiin. Vahva perusta luotiin myös
tuottavuuden paranemiselle ja varauduttiin henkilöstön eläkkeelle
jäämiseen 2011–2012.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Koskela Suvi, Gustafsson Sari, Köppä Lassi, Marniemi Janne ja kuntien yhteyshenkilöt. 2011. Uudistuvan kuntajohtamisen osaamisalueet ja painotukset muutoksessa olevissa kuntaorganisaatiossa. (Vaasa, Sipoo, Hamina, Lappeenranta ja Espoon työväenopisto) Syksy 2010 – kevät 2011. Loppuraportti 15.06. 2011. Avaa