Uusi suunta – uudet tekemisen tavat

Hanketiedot

Hankenumero
116230

Hakija
Hengitysliitto ry

Toteuttaja
Hengitysliitto ry

Lisätietoja
Anne Tornberg
anne.tornberg@luovi.fi

Toteutusaika
1.6.2016 - 31.12.2017

Työsuojelurahaston päätös
13.6.2016
25 262 euroa

Kokonaiskustannukset
78 173 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2017

Tiivistelmä

Tavoitteena on kehittää Ammattiopisto Luovin toiminnan johtamiseen ja osaamisen johtamiseen uudenlainen toimintamalli sekä sen tueksi tarvittavat työvälineet. Uudessa toimintamallissa organisaation strategia määrittää suuntaa ja reunaehtoja, mutta mallissa korostuu työntekijän vastuu oman toimintansa johtamisesta itse asettamiensa konkreettisten tavoitteiden mukaisesti (aktiivinen strategiatoimijuus).

Kyse on mittavasta organisaation toimintatapojen ja kulttuurin muutoksesta. Kontrolloivasta top down -johtamisesta siirrytään mahdollistavaan, valmentavaan ja yksilölähtöiseen johtamiseen. Esimiehen roolina on työntekijän osallistumisen edellytysten mahdollistaminen. Tällä on suuri merkitys työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämisessä. Tavoitteena on, että uusi toimintamalli on yksinkertainen sekä helposti hahmotettavissa ja hallittavissa kaikilla organisaation tasoilla. Toimintamalli mahdollistaa keskittymisen laadukkaaseen arkityön tekemiseen, joka perustuu tavoitteiden asettamiseen ja niiden toteutumisen seurantaa.

Hankkeen toteuttaja on ZoomIN, Heli Pietilä, jonka väitöskirjatutkimuksen (2015) tuloksia sovelletaan uuden toimintamallin kehittämisessä. Leading Partners, Sari Raivo tuo kehittämiseen osaamista digitaalisuuden mahdollisuuksista. Hanketyöskentely toteutetaan työpajoissa, joihin osallistuu eri henkilöstöryhmien edustajia. Tavoitteena on, että uusi toimintamalli on käytössä syksystä 2017 alkaen

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Tornberg

Tiedote

Luoville uusi ruori

31.12.2017

Ammattiopisto Luovissa on otettu käyttöön Luovin ruori, sparraava ja rullaava toiminnanohjausmalli. Siinä ammattiopiston tavoiteasetanta, toiminta – arkityö – ja toiminnanohjaus muodostavat jatkuvan kokonaisuuden, joka ei katkea kalenterivuoden tai strategiakauden vaihtuessa.

Vuosikelloksi visualisoidussa Luovin ruorissa Luovin johtoryhmä sparraa kunkin yksikön johtotiimiä ja kunkin yksikön yksikönjohtaja oman yksikkönsä tiimejä lukuvuosittain.

Aiemmin Luovissa strategiaa toiminnallistettiin perinteisen strategia-ajattelun mukaisesti ylhäältä alas -periaatteeseen pohjautuvalla toiminnan vuosisuunnittelulla. Strategiatyö koettiin arkityöstä irralliseksi, eikä se ohjannut henkilöstöä ottamaan aidosti vastuuta tavoitteista.

Enää ei tarvita erillistä strategian jalkautusta, vaan strategiasta on tullut elävä, päivittyvä, arkeen kiinnittyvä ja tuoreimpaan tietoon pohjautuva, yhdessä ylläpidettävä ja toteutettava arjen työstä muodostuva kokonaisuus. Tämä edistää myös työhyvinvointia.

Mittava organisaation toimintatapojen ja -kulttuurin muutos aikaansaatiin kehittämishankkeessa, jota Työsuojelurahasto rahoitti kehittämisavustuksella.

Arkea ohjaavaksi työvälineeksi

Hengitysliitto ry:n Ammattiopisto Luovi on opiskelija- ja henkilöstömäärältään Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos. Luovissa työskentelee noin 700 asiantuntijaa, ja koulutustoimintaa on yli 20 paikkakunnalla.

Luovin uusi strategia valmistui vuonna 2016, ja sen toiminnallistaminen eli uuden toiminnanohjausmallin kehittäminen arkea aidosti ohjaavaksi työvälineeksi haluttiin varmistaa.

Hankkeen ulkopuolisina asiantuntijoina toimivat KTT, YTM, organisaatiokonsultti Heli Pietilä ZoomIN Oy, ja TkL, KTM, toimitusjohtaja Sari Raivo, Leading Partners Oy.

Uusi toiminnanohjausmalli kehitettiin johdon, esimiesten ja henkilöstön vuorovaikutuksessa. Työpajoja järjestettiin yhteensä 12. Ruoria pilotoitiin yksiköiden ja tiimien sparrauksissa. Kaikkien työpajojen ja sparrausten jälkeen osallistujilta kerättiin palautetta sekä suullisesti että sähköisellä kyselyllä.

Valutuksesta yhdessä ymmärtämiseen

Luovin ruori merkitsee siirtymistä kontrolloivasta strategian valutuksesta johdolta henkilöstölle mahdollistavaan, valmentavaan ja yksilölähtöiseen johtamiseen.

Ytimen muodostavat yksiköiden ja tiimien sparraukset. Sparraaminen tarkoittaa tulosten seuraamista ja arviointia, tavoitteita ja toimenpiteitä, kuuntelua ja sivustatukea, osallistamista, haastamista ja ravistelemista sekä onnistumisten juhlistamista.

Luovin ruori toisaalta kannustaa uusien asioiden kokeilemiseen, vahvuuksien kehittämiseen ja vanhan kyseenalaistamiseen, mutta edellyttää myös vastuunottoa tulosten saavuttamisesta. Tämä merkitsee aktiivista strategiatoimijuutta.

 Vaikka hankkeessa kehitetty toiminnanohjausmalli on kehitetty Ammattiopisto Luovin tarpeeseen, sitä on helppo soveltaa toimialasta ja organisaatiomuodosta riippumatta.

Tutkimusten mukaan iso osa suomalaisista organisaatioista epäonnistuu strategian jalkauttamisessa. Luovin ruori pohjautuu uudenlaiseen strategia-ajatteluun. Sen keskiössä on dialoginen prosessi, jossa organisaation toimintaa ohjataan yhdessä ymmärtämisen kautta.

 

 

 

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Anne Tornberg. . Loppuraportti 27.12.2017. Hengitysliitto ry/Ammattiopisto Luovi. 14 sivua. Avaa

Luovin ruori sparraa ja rullaa.Tiedon silta 2018. https://tiedonsilta.fi/luovin-ruori-sparraa-ja-rullaa/