Uusia näkökulmia itsemääräytymisen edistämiseen työssä: tapaustutkimus itseohjautuvasta organisaatiosta

8th Self-Determination Theory Conference, Center for Self-Determination Theory (CSDT) , 31.5.-3.6.2023, Orlando, Florida, Yhdysvallat.

Hanketiedot

Hankenumero
230001

Hakija
Merja Luostarinen

Toteuttaja
Merja Luostarinen

Lisätietoja
Merja Luostarinen
merja.luostarinen@tuni.fi

Toteutusaika
11.1.2023 - 4.6.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2023
2 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 567 euroa

Tulokset valmistuneet
22.6.2023

Tiivistelmä

Tieteellinen esitys kuvaa laadullisen tutkimuksemme tunnistamia uusia käytäntöjä, joiden avulla muodollisen johdon minimoinut itseohjautuva organisaatio edistää työntekijöidensä kolmen psykologisen perustarpeen täyttymistä. Toisin kuin aiempi itsemääräytymisteorian tutkimus, esitys tunnistaa johtamiskäytäntöjen lisäksi esimerkiksi rekrytoinnin- ja perehdytyksen sekä yksilöllisen työssä kehittymisen ja yhteisöllisyyden tukemisen psykologisten perustarpeiden täyttymistä edistävinä tekijöinä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Merja Luostarinen

Tiedote

Uusia keinoja työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden edistämiseen psykologisia perustarpeita tukemalla

22.6.2023

Tiivistelmä

Esitykseni tulokset toivat esiin uusia käytäntöjä työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden edistämiseen psykologisten perustarpeiden täyttymistä tukemalla. Tulosten mukaan oivalluttavilla keskusteluilla voidaan varmistaa työntekijöiden omaehtoinen, työyhteisön arvojen mukainen toiminta. Autonomian kokemusta edistetään työn tuunaamisen lisäksi vahvoilla jaetun johtajuuden käytännöillä, sekä itsenäisen ja tiimikohtaisen päätöksenteon tukemisella. Kyvykkyyttä vahvistetaan tarjoamalla yksilölliseen osaamiseen ja kiinnostukseen sovitettuja kehittymismahdollisuuksia ja valmennusta. Yhteenkuuluvuutta taas edistetään tukemalla kokoontumisia mm. vapaa-ajalla ja jaetun oppimisen parissa, mutta myös yhteisölliset tauot mahdollistavilla tilanratkaisuilla.

Tausta

Keskeisin tavoitteeni konferenssiin osallistumiselle oli esittää kansainväliselle tiedeyhteisölle uusia tuloksia itsemääräytymisen edistämisestä suomalaisessa tapaustutkimuksessa, verkostoitua samoja teemoja tarkastelevien tutkijoiden kanssa, sekä kerätä kokemuksia ja ideoita esityksen taustalla olevan tutkimuksen, sen pohjalta kirjoittamani tieteellisen artikkelin, sekä väitöskirjani jatkokehittelyyn ja vahvistamiseen.

Aineisto

Esitin konferenssissa suomalaisesta itseohjautuvasta organisaatiosta tekemäni tapaustutkimuksen tuloksia, jossa pystyin eksploratiivisia laadullisia menetelmiä soveltamalla ja hyödyntämällä useita aineistolähteitä tunnistamaan uusia keinoja psykologisten perustarpeiden täyttymisen tukemiseen työelämässä. Tutkimuksen pääaineiston muodostivat puolistrukturoidut haastattelut johdon ja HR:n kanssa, ryhmäkeskustelut henkilöstön kesken, sekä videotallenteet työpaikan townhall -tapaamisista.

Tulokset ja johtopäätökset

Tulosten mukaan rekrytointi ja perehdytys ovat keskeisiä psykologisten perustarpeiden tukemisessa: kun työntekijät kokevat organisaation arvot omakseen, on perustarpeiden edistäminen työssä huomattavasti yksinkertaisempaa. Lisäksi jaettu johtajuus, yhteisölliset käytännöt ja yksilöllisen kehittymisen tuki ovat uusia keinoja, joilla perustarpeiden täyttymistä voidaan tukea merkittävästi. Edistääkseen hyvinvointia ja työn tuloksellisuutta, työpaikkojen siis kannattaisi vahvistaa näitä tekijöitä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Konferenssiin osallistuminen tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua ja keskustella muiden samoja teemoja tarkastelevien tutkijoiden kanssa. Lisäksi sain kattavan katsauksen itsemääräytymisteorian viimeisimmistä tutkimustuloksista. Käymieni keskusteluiden ja tieteellisten esitysten pohjalta sain lukuisia ideoita oman tutkimukseni vahvistamiseen, ja tulosten soveltamiseen suomalaisessa käytännön työelämässä.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa