Vaativat ja vaikuttavat vuorovaikutustilanteet turvallisessa virtuaaliympäristössä

Hanketiedot

Hankenumero
220307

Hakija
CoHumans Oy

Toteuttaja
CoHumans Oy

Lisätietoja
Jenni Spännäri
jenni.spannari@helsinki.fi

Toteutusaika
1.10.2022 - 30.9.2023

Työsuojelurahaston päätös
11.10.2022
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
45 695 euroa

Tulokset valmistuneet
18.10.2023

Tiivistelmä

Kehitetään koulutusmenetelmä, jossa tuodaan tutkittu tieto toimivaa organisaatiota rakentavista inhimillisistä kohtaamisista työyhteisöjen kokeiltavaksi turvallisessa virtuaaliympäristössä. Menetelmässä 1) selvitetään co-creation -menetelmin, mitkä asiakasorganisaatiossa ovat inhimilliselle kohtaamiselle haastavimmat tilanteet, 2) harjoitellana niitä kokemuksellisessa virtuaaliympäristössä ja 3) luodaan tämän pohjalta organisaatiossa käyttöön otettavia toimintatapoja inhimilliseen kohtaamiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jenni Spännäri

Tiedote

Uusi koulutusmenetelmä: vuorovaikutustaitoja virtuaalisesti!

18.10.2023

Tiivistelmä

Koulutusmenetelmässä hyödynnetään virtuaalitodellisuutta vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Vaikeita tilanteita ei aina voida harjoitella työyhteisöjen arjessa niihin sisältyvien riskien vuoksi. Menetelmässä selvitetään co-creation-menetelmin, mitkä asiakasorganisaatiossa ovat inhimilliselle kohtaamiselle haastavimmat tilanteet. VR-simulaatiot tarjoavat kokemuksellisen ja turvallisen sekä kaikille osallistujille samanlaisena toistuvan tavan kokeilla näitä tilanteita. Kokeilujen pohjalta yhteisluodaan toimintatapoja, jotka voidaan organisaatiossa ottaa käyttöön inhimillisen vuorovaikutuksen laadun parantamiseksi. Menetelmä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden yhteisiin kokemuksiin ja merkityksenantoon myös monipaikkaisessa- ja etätyössä.

Tausta

Teknologiavälitteinen vuorovaikutus on arkipäivää jo monissa työyhteisöissä. Hankkeessa teknologisista ratkaisuista saadaan hyötyä vuorovaikutuksen kehittämiseen. Kaikkia kohtaamistaitoja ei kuitenkaan voida harjoitella työyhteisön arjessa: jotkin tilanteet toistuvat hyvin harvoin, jotkin taas sisältävät hyvin suuria inhimillisen kärsimyksen riskejä. Siksi tarvitaan harjoittelua simulaatioiden avulla. Simulaatioilla voidaan lisäksi tarjota kaikille osallistujille samanlainen kokemus.

Aineisto

Hankkeessa hyödynnettiin aikaisempaa tutkimusta inhimillisestä vuorovaikutuksesta sekä kokemuksia työyhteisöjen kehittämisestä ja VR-teknologiasta koulutuskäytössä. Kehitettävää koulutusmenetelmää kokeiltiin Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) työkulttuurin kehittämisen yhteydessä sekä koko henkilöstölle suunnatuissa kokeiluissa että esihenkilöille tarjotuissa virtuaalikohtaamisissa. Kokeilujen yhteydessä kerättiin palautetta ja tarjottiin mahdollisuus osallistujien yhteiseen työskentelyyn.

Menetelmät

Menetelmä rakentuu yhteiselle merkityksenannolle ja arjen työkalujen yhteisluomiselle. Ne ovat keskeisiä, sitouttavia keinoja saada aikaan kestävää muutosta. Menetelmän kehitystyö pohjaa laajasti tutkimukseen simulaatioiden ja VR-teknologian käytöstä sosiaalisten taitojen kehittämisessä. Kehittyminen on tutkitusti sitä tehokkaampaa, mitä moniaistisempi ja kehollisempi kokemus on – ja juuri virtuaaliympäristössä korostuvat kokemuksellisuus, todentuntuisuus ja erilaisten tunnetilojen vaikutus.

Tulokset

Menetelmä on kolmivaiheinen:
Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään co-creation -menetelmin, mitkä asiakasorganisaatiossa ovat inhimilliselle kohtaamiselle haastavimmat tilanteet, ja niiden pohjalta luodaan pelattava VR-kokemus.
Toisessa vaiheessa osallistujat kokeilevat VR-tilanteita ja merkitsevät ylös kokemuksiaan.
Kolmannessa vaiheessa kokemuksista keskustellaan fasilitoidusti ja niiden pohjalta luodaan organisaatiossa käyttöön otettavia vuorovaikutuksen tapoja.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Menetelmä tarjoaa uuden tavan lähestyä työelämän vaativia vuorovaikutustilanteita. Menetelmällä voidaan tarjota ainutlaatuisella tavalla mahdollisuus yhteisiin kokemuksiin ja merkityksenantoon myös monipaikkaisessa- ja etätyössä. Näiden kokemusten perusteella voidaan tehokkaasti muotoilla vuorovaikutuskäytänteitä organisaatioon. Hanke tuotti myös uutta tietoa siitä, millaisia mahdollisuuksia 3D-virtuaalitilojen käyttöön työyhteisön kohtaamisen paikkoina liittyy.

Aineisto

Koulutusmenetelmä: Vuorovaikutustaitojen kehittäminen virtuaalitodellisuuden avulla. Loppuraportti. 2023 Avaa