Vähemmällä stressillä parempaa tulosta

Hanketiedot

Hankenumero
116501

Hakija
Kouvolan kaupunki

Toteuttaja
Kouvolan kaupunki

Lisätietoja
Mervi Palmu
mervi.palmu@kouvola.fi

Toteutusaika
1.1.2017 - 31.12.2017

Työsuojelurahaston päätös
22.12.2016
3 391 euroa

Kokonaiskustannukset
10 006 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2017

Tiivistelmä

Vähemmällä stressillä parempaa tulosta kehityshankkeen tavoitteena on tarjota esimies- ja asiantuntijaryhmälle yksinkertaisen ja helpon kokonaisuuden parantaa tulosta monella tasolla. Tavoitteena on, että yksilön stressitaso laskee, sairauspoissaolot vähenevät, työhyvinvointi ja työyhteisötaidot paranevat ja työn tuottavuus nousee.

Menetelmät Valmennus aloitetaan alkuhaastattelulla (0,5 h), jotta saadaan selville henkilöä stressaavat tekijät. Samalla henkilö tulee kuulluksi. Seuraavaksi tutustutaan Paranemisen avain toimintamenetelmään ja harjoitellaan menetelmää työpajatyöskentelynä. Harjoitteita viedään osallistujan arkeen. Lisäksi tutustutaan työpajatyöskentelynä tunnetaitoihin, tehdään tunnetaitoharjoituksia ja harjoitellaan rentoutusmenetelmiä ja tarkastellaan niiden vaikutuksia ja tuloksia yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin. Jokaiselta osallistujalta kerätään osallistujapalaute valmennuksen päätyttyä. Tulokset ovat käytettävissä vuoden 2017 loppuun mennessä.

Ulkopuolinen asiantuntija Heimo Keskitalo (KTM) on työskennellyt vuodesta 2000 lähtien niin julkis- kuin yksityissektorin työyhteisöjen kehittämishankkeissa. Erikoisosaamisalueena Keskitalolla on pitkä kokemus tunnetaitojen hyödyntämisestä työyhteisöjen kehittämishankkeissa. Sovellettava tutkimus on Alexander Loydin menetelmä – the healing code, joka perustuu hänen omiin 25 vuoden aikana tekemiin tutkimuksiin. Lisäksi sovelletaan hyväksyvän läsnäolon menetelmiä (mindfulness) sekä stressitutkimuksia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mervi Palmu

Tiedote

Stressinhallinnan valmennushanke kymmenelle kotihoidon työntekijälle Kouvolassa

31.12.2017

Kun stressitaso laskee, työhyvinvointi nousee ja työyhteisötaidotkin paranevat. Tämä oli lähtökohtana Kouvolassa toteutetulle Vähemmällä stressillä parempaa tulosta -kehityshankkeelle, jossa tarjottiin konkreettisia materiaaleja stressinhallintaan ja työssä jaksamiseen kymmenelle kotihoidon työntekijälle.

Kehityshankkeen osallistujat tulivat kolmelta eri Kouvolan kotihoidon alueelta. Lisäksi hankkeeseen osallistuvien henkilöiden esimiehet olivat myös mukana omana ryhmänään. Kohdejoukon valinnan lähtökohtana eivät olleet sairaudet, vaan ajatuksena oli ehkäistä työkyvyttömyyttä ja lisätä työhön liittyviä voimavaratekijöitä ennaltaehkäisevästi.

Hankkeen vastuuhenkilönä toimi Kouvolan kaupungin henkilöstön kehittämispäällikkö Mervi Palmu ja ulkopuolisena asiantuntijana Heimo Keskitalo Valmennussampo Oy:sta. Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Stressinhallintamenetelmiä työpajatyöskentelystä Nauru-joogaan

Valmennuksessa perehdyttiin ulkoisiin ja sisäisiin stressitekijöihin, pyrittiin laskemaan osallistujien stressitasoa, parantamaan työyhteisötaitoja ja samalla nostamaan kaikkien työhyvinvointia.

Hankkeessa sovellettiin psykologian ja luonnonmukaisen lääketieteen tohtori Alexander Loydin tutkimustuloksia stressinhallintamenetelmistä ja tiedostamattoman uudelleenohjelmoinnista. Kehitysmenetelminä käytettiin osallistujien haastatteluja, työpajatyöskentelyä, henkilökohtaisia ja ryhmäharjoituksia sekä erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Hankkeessa sovellettiin myös erilaisia rentoutusmenetelmiä kuten Nauru-joogaa, mindfulness-menetelmiä sekä luovaa visualisointia.

Stressinhallinnan ja työssäjaksamisen valmennuspaketti

Osallistujat ja heidän esimiehensä osallistuivat kehityshankkeeseen sekä omina ryhminään että yhdessä. Tavoitteena oli herätellä osallistujia kyseenalaistamaan käyttäytymistään eri tilanteissa ja tarjota työkaluja muun muassa sen tunnistamiseen, kuinka paljon oma asenne vaikuttaa omaan ja muiden hyvinvointiin.

Harjoitteita pyrittiin viemään osallistujien arkeen. Jokainen osallistuja sai valmennuksen kuluessa henkilökohtaista ohjausta liikunnan ja ravinnon suhteen, sekä tietopaketin stressinhallinnasta ja erilaisista rentoutusmenetelmistä.

Hankkeen vaikuttavuutta päästään arvioimaan vasta myöhemmin, sillä stressin hallintakeinojen omaksuminen on aikaa vievää ja jatkuvaa työskentelyä.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Heimo Keskitalo ja Mervi Palmu. Avaa

. Kouvolan kaupungin kotihoito.