Vahvistavaa osallisuutta vai voimat vievää piikkilankojen väistelyä? Tapaustutkimus opettajien osallisuudesta strategiaprosessissa laatupalkitussa ala-asteen koulussa -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
115237

Hakija
Milja Mäntynen

Toteuttaja
Milja Mäntynen

Lisätietoja
Milja Mäntynen
milja.mantynen@edu.hel.fi

Toteutusaika
10.8.2015 - 5.10.2015

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2015
3 500 euroa

Kokonaiskustannukset
10 500 euroa

Tulokset valmistuneet
5.10.2015

Tiivistelmä

Väitöskirjatyöni käsittelee laatupalkitun koulun strategiatyötä opettajan kokemana. Opettaja nähdään organisaation strategisena toimijana ja koulutusstrategioiden toteuttajana.

Tutkimuksessa analysoidaan osallisuuskokemuksen rakentumista ja osallisuuden eri ulottuvuuksia ja määritellään osallisuus synteesinä aiemmista tutkimuksista. Osallisuus nähdään strategisen toimijuuden edellytyksenä. Tutkimuksessa tuotetaan kuvauskategoriat opettajien kokemasta osallisuudesta strategiatyössä.

Tutkimuksen tarkoituksena on luoda ymmärrystä strategioiden toteutumisen edellytyksistä ja esteistä yksilötasolla. Strategioiden toteutuminen on yhteydessä yksilön strategiatyössä kokemaan osallisuuteen ja osallisuuskokemuksen tuottamaan strategiseen toimijuuteen. Osallisuus nousee keskeiseksi toiminnan tuloksellisuuden sekä työhyvinvoinnin kannalta.

Kyseessä on fenomenografinen tapaustutkimus. Aihetta lähestytään useamman tieteenalan näkökulmista mm. opettajuuden historian ja nykytilan tarkastelun sekä osallisuustutkimuksen ja johtamisoppien kautta. Strategiatutkimusta hyödyntäen analysoidaan kohdekoulun strategiatyön eri tasoja sekä rehtorin ja opettajien käsityksiä koulun strategiaprosessista ja omasta strategisesta toiminnastaan. Analyysitapa on aineistolähtöinen. Tutkimusmenetelminä on käytetty havainnointia, lomakekyselyä ja teemahaastatteluja ja strategia-asiakirjojen sisällön analyysia.

Väitöskirjan on tarkoitus valmistua monografian muodossa esitarkastukseen lokakuussa 2015.

Hankkeen vastuuhenkilö

Milja Mäntynen

Tiedote

Opettaja on sivussa koulun strategiatyöstä

5.10.2015

Koulun laatu- ja strategiatyö on osallistavaa, mutta se ei luo sellaista osallisuutta, joka tuottaisi opettajille strategista toimijuutta, toteaa tutkija, rehtori Milja Mäntynen väitöstutkimuksessaan.

Tapaustutkimuksessa selvitettiin suuren laatupalkitun ala-asteen koulun opettajien kokemaa osallisuutta strategiaprosessissa. Laatutyöstä ja koulun osallistavista rakenteista huolimatta vain 10 prosenttia opettajista koki täyttä osallisuutta, eli tunsi ja ymmärsi koulun strategioita ja strategiatyön muotoja ja piti niitä mielekkäinä ja halusi toimia niiden mukaan ja osallistua strategiatyöhön.
 

Suurin osa opettajista oli strategiatyössä osittaisen mukanaolon tasolla tai vetäytyi syrjään ja halusi ennemmin keskittyä oppilaan kanssa tehtävään luokkatyöhön, kerrotaan Milja Mäntysen tutkimuksessa.

Osallisuuden esteiksi strategiatyössä muodostuivat negatiiviset tunteet, joita syntyi mm. strategiakielen, asiakirjakeskeisyyden, pakotetun tai näennäisen yhteistyön, toimimattoman vuorovaikutuksen ja puutteellisten tunnetaitojen vuoksi. 

Osallisuus luo hyvinvointia

Koulu on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Koulutusstrategiat toteutuvat vain, mikäli opettajat toteuttavat niitä. Esimerkiksi uuden opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden vieminen käytäntöön edellyttää opettajien osallisuutta.Tutkimuksen tulokset auttavat huomaamaan perinteisen strategiaprosessin ongelmakohtia ja voivat edistää parempien ja vaikuttavampien strategiatyön tekemisen tapojen löytämistä organisaatioissa. Osallisuuden kokemisen ja yksilön kokeman hyvinvoinnin välillä on yhteys. Osallisuutta lisäämällä lisätään myös työhyvinvointia.
 

Tutkimuksen mukaan johdon ja työntekijöiden tulee oppia tuntemaan toisensa, jotta kaikkien osapuolten kannalta optimaalinen osallisuus voidaan löytää. Koulutyössä tunnetaidot ovat keskeisiä. Niitä voidaan opiskella ja oppia. Paremmilla tunnetaidoilla tuetaan osallisuutta ja työhyvinvointia.

Lisäksi jokaisen tulee ymmärtää, mitä strategia hänen työssään tarkoittaa. Kouluissa tarvitaan selväkielisiä strategioita, konkretiaa, runsaasti vuorovaikutusta ja ruohonjuuritason kuuntelua. Vuorovaikutukseen pitää olla sopiva tila: fyysinen, psyykkinen tai virtuaalinen.

Kasvokkainen tiedon vaihto, hiljaisen tiedon siirtyminen, on tärkeää ja se on turvattava. Erilaisilla tiloilla ja välineillä vaikutetaan viestien perillemenoon ja ihmisten tunnetiloihin. Strategiatekstien, raportoinnin, asiakirjojen, kokousten ja informaation määrää tulisi karsia ja laatua lisätä.
 

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin osallisuuskokemuksen rakentumista sekä osallisuuden merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle strategioiden toteuttamisen näkökulmasta. Osallisuus on käsite, jota strategialauselmissa usein käytetään, mutta jolle ei ole ollut täsmällistä määritelmää. Osallisuuden kokemisen eri ulottuvuuksien tarkastelun ja tekemäni käsitemäärittelyn kautta on helpompi ymmärtää, miksi organisaatioissa johdon tekemä osallistaminen ja sitouttaminen eivät välttämättä tuota osallistumista ja sitoutumista. 

Työsuojelurahasto on tukenut väitöstutkimuksen tekemistä loppuunsaattamisstipendillä. Milja Mäntysen kasvatustieteen väitöskirja Opettajan osallisuus strategiaprosessissa. Tapaustutkimus laatupalkitusta ala-asteen koulusta on tarkastettu 17.6.2016 Tampereen yliopistossa.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Mäntynen Milja. 2016.  .  Acta Universitatis Tamperensis; 2168, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN  978-952-03-0121-7, ISSN 1455-1616. Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1667, Tampere University Press 2016. ISBN  978-952-03-0122-4 , ISSN 1456-954X. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0122-4 Avaa

Väitöskirjan tilaukset: https://verkkokauppa.juvenes.fi

Artikkeli Mäntynen, M. 2013. Opettajan kokemus sosiaalisesta roolistaan ja osallisuudestaan koulun strategiaprosessissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 15(1), 32-46. Avaa