Vaikuta Tunteisiin! -kirjan loppuunsaattaminen

Hanketiedot

Hankenumero
112359

Hakija
Jarkko Rantanen

Toteuttaja
Jarkko Rantanen

Lisätietoja
Jarkko Rantanen
jarkko.rantanen@gmail.com

Toteutusaika
1.11.2012 - 1.3.2013

Työsuojelurahaston päätös
2.11.2012
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
1.3.2013

Tiivistelmä

Pitäisikö sinun saada muiden tunteet syttymään, tai haluaisitko oppia kohtaamaan rakentavasti muiden tunnereaktoita? Entä miten toimit omien tunteidesi kanssa?

Tässä kirjassa tarkastellaan, miten tunteisiin voi vaikuttaa.

Tunteisiin vaikuttamista katsotaan kahdesta suunnasta ja kolmella tasolla.

Kaksi suuntaa ovat:
1) Miten käsittelet negatiiviset tunteet rakentavasti ja
2) miten herätät positiivisia tunteita?

Kolme tasoa ovat:
1) millä keinoin vaikutat omiin tunteisiisi,
2) miten kohtaat muiden tunteet ja
3) miten johdat kokonaisen ihmisjoukon tai organisaation tunneilmastoa?

Kirja on käytännönläheinen opas tunteisiin vaikuttamisen saloihin. Kirjassa on runsaasti konkreettisia menetelmiä ja havainnollistavia esimerkkejä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jarkko Rantanen

Tiedote

Työelämän tunteita voi opetella hallitsemaan

1.3.2013

Psykologi ja johdon valmentaja
Jarkko Rantanen esittelee  kirjassaan
keinoja, joilla hallita omia tunteita ja kohdata muiden
tunnereaktioita. Työsuojelurahasto on tukenut stipendillä kirjan
kirjoittamista.

Vaikuta tunteisiin! Lisää voimaa tekemiseen -kirjassaan
Jarkko Rantanen tarkastelee havainnollisesti sitä, miten tunteisiin
voi vaikuttaa, miten käsitellä negatiivisia tunteita ja miten
herättää positiivisia tunteita. Työympäristössä hyödyllistä on
tunnistaa paitsi omat tunnereaktiot, myös osata johtaa ihmisryhmän
tai organisaation tunneilmastoa.

 

Rantanen soveltaa näitä tietoja monille työelämän alueille,
esimerkiksi johtoryhmien ja johtamisen kehittämiseen. Hän on jo
aiemmin kirjoittanut kirjan
Tunteella! – Voimaa tekemiseen, jota Työsuojelurahasto
niin ikään on tukenut (110203).

 

Uudessa kirjassa todetaan, että kaikki eivät huomaa tunteita ja
niiden vaikutuksia, vaikka tunteet ovat ihmisen toiminnassa aina
läsnä. Monesti tunteet ohjaavat maailman tapahtumia enemmän kuin
järki. Jos ymmärretään tunteita toiminnan takana, tilanteisiin
voidaan vaikuttaa uusin keinoin ja samalla vuorovaikutuksesta tulee
entistä sujuvampaa.

 

Rantanen perustelee, miksi tunteiden merkitys kannattaa ottaa
huomioon johtamisessa: Organisaation ilmapiiri selittää jopa 20 –
30 prosenttia liiketuloksesta. Johdon toiminta puolestaan selittää
50 – 70 prosenttia organisaation ilmapiiristä.

 

Kirjassa esitellään tunteiden johtamisen kaksi suuntaa ja kolme
tasoa. Suunnat ovat negatiivisten tunteiden käsittely ja
positiivisten tunteiden herättely. Kolme tasoa ovat omien tunteiden
johtaminen, toisten tunteiden johtaminen ja organisaation
tunneilmaston johtaminen. Tekstissä käsitellään tunteisiin
vaikuttamisen periaatteita ja keinoja sekä tarjotaan niistä eläviä
esimerkkitapauksia.

 

Ratkaisevat periaatteet

 

Tunteisiin vaikuttavia ratkaisevia periaatteita Rantanen löytää
kymmenen. Ensimmäiseksi hän kannustaa kiinnittämään huomiota
tunteisiin eri tilanteissa.

 

Tärkeää on myös oivaltaa, että ihmisen tunteita määrittelee
tahtominen. Kun asiat menevät oman mielen mukaan, me koemme yleensä
myönteisiä tunteita, ja kun ne eivät mene oman suunnitelman mukaan,
koemme kielteisiä tunteita.

 

Mitä me sitten tahdomme? Rantanen luettelee, että kaikissa
ihmisten välisissä kohtaamisissa esiintyvät seuraavat asiat:
haluamme olla kiinnostavia, tulla ymmärretyksi, olla arvostettuja,
tulla kohdelluksi reilusti ja hallita tilanteen. Työssä haluttuja
asioita ovat lisäksi edistyminen ja merkitykselliset tehtävät.

 

Jos keskustelussa osaa eläytyä toisen asemaan ja vielä sanoa
ääneen sen mitä hän mielessään ajattelee ja tuntee, hän kokee
tulleensa ymmärretyksi. Ymmärretyksi tulemisen tunne puolestaan luo
läheisyyttä. 

 

Miten vaikuttaa toisiin

 

Kirjoittaja esittelee kirjassa joukon konkreettisia ohjeita
toisten tunteiden kohtaamisesta ja herättelystä, mutta lisää, että
tunnepitoisiin tilanteisiin ei ole valmiita ja aina toimivia
ratkaisuja. Erilaisia tekniikoita kannattaa kuitenkin harjoitella
ja kokeilla, ja lopulta oikeat sanat ja teot rupeavat löytymään
itsestään.

 

Niin sanottua stipulaatiota Rantanen pitää käyttökelpoisena
vaikeiden tilanteiden käsittelyssä. Toisin sanoen hankala asia ja
siihen liittyvät tunteet kannattaa käsitellä ensimmäiseksi pois
alta. Asiaa voi myös neutraloida mahdollisuuksien mukaan ja sitten
siirtyä eteenpäin. Esimerkiksi uuden johtajan ”hankala asia” voi
olla se, että hän on noussut esimieheksi työyhteisön sisältä ja
tietää sen herättävän kateutta ja arvostelua.

 

Kirja ohjaa myös kiittämään, pahoittelemaan, kehumaan,
kuuntelemaan ja kysymään kunnolla. Kirjailija puhuu
jymykiitoksesta, jymypahoittelusta ja jymykysymyksistä. Kaikki ovat
yksinkertaisia, huomaavaisen käytöksen asioita, joilla saa paljon
aikaiseksi tunneilmastossa, mutta jotka unohtuvat helposti.

 

Esimerkiksi kiitollisuutta voi herättää toisessa kiittämällä
häntä. Rantasen mukaan kiitollisuuden tunne lisää ihmisessä
innostusta, päättäväisyyttä ja optimismia. Kiitoksen muotoja voivat
olla kohtelias kiitos, vähän monisanaisempi vilpitön kiitos sekä
jymykiitos, jossa kuvaillaan toisen ponnistelua ja vaivannäköä ja
sitä, miten se on helpottanut muiden tilannetta. Kirjoittaja
toteaa, että jymykiitoksella voi tehdä näkyväksi sellaista, mistä
toinen ei ehkä itsekään ollut tietoinen.

 

Organisaation tunneilmasto

 

Kirjoittajan mukaan organisaation tunneilmaston johtamisesta on
yllättävän vähän kirjallisuutta ja tutkimuksia. Organisaation
kulttuurin, arvojen ja tarkoituksen johtamista on sen sijaan
tutkittu enemmän.

 

Johdon tulisi kiinnittää huomiota omaan tunnekäyttäytymiseensä,
sillä johtajan oma esimerkki ja toiminta vaikuttavat paljon
organisaation tunneilmastoon. Johtajan kannattaisikin miettiä,
millaisia tunteita hän itse tuntee työssään ja miten ja millaisissa
tilanteissa hän tunteita osoittaa. Hän voisi myös pohtia, millaisia
tunteita organisaatiossa ilmaistaan eniten.

 

Tärkeä asia on myös viestintä ja kielenkäyttö. Onko organisaation
kielenkäytössä sanoja tunteille? Millaisia tarinoita omasta
organisaatiosta nostetaan esiin? Tarinoiden kerääminen ja
innostavien tositarinoiden kertominen on osa organisaation
kulttuuria ja tunneilmaston johtamista.

 

Johtajan tulisi muistaa korostaa työn merkityksellisyyden
kokemusta. Hän voi tehdä työn merkitystä näkyväksi esimerkiksi
tarinoilla, jotka kertovat, miten asiakkaat ovat hyötyneet
organisaation palveluksista.

 

Jarkko Rantanen pitää kiinnostavana jatkotutkimusaiheena sitä,
miten erilaiset tunteisiin vaikuttavat interventiot näkyvät
organisaatioiden tuloksessa.

Toimittaja
Päivi Haavisto

Aineisto

Rantanen Jarkko. 2013. Vaikuta tunteisiin! Lisää voimaa tekemiseen. Talentum. ISBN 978-952-14-1960-7 ISBN 978-952-14-1961-4 (sähkökirja)

Myynti: www.talentumshop.fi. http://www.talentumshop.fi