Vaikuttava HSEQ-toiminta: hyvät käytännöt, arviointi ja alihankintaverkostojen johtaminen

Hanketiedot

Hankenumero
117148

Hakija
Oulun yliopisto Tuotantotalous

Toteuttaja
Oulun yliopisto Tuotantotalous

Lisätietoja
Arto Reiman
arto.reiman@oulu.fi

Toteutusaika
1.9.2017 - 31.12.2018

Työsuojelurahaston päätös
18.4.2017
42 000 euroa

Kokonaiskustannukset
57 767 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2018

Tiivistelmä

Oulun yliopiston ”Vaikuttava HSEQ-toiminta: hyvät käytännöt, arviointi ja alihankintaverkostojen johtaminen” -hankkeessa tutkitaan HSEQ (Health, Safety, Environment,Quality) –toimintaa teollisuuden alihankkijaverkostoissa. Tutkimuskohteena hankkeessa on yhdeksän teollisuuden toimijan muodostama HSEQ-klusteri, siinä kehitetty palvelutoimittajien arviointimenetelmä ja klusteriyritysten alihankkijaverkosto. Hanke jatkaa yli kymmenvuotista tutkimus- ja kehitysyhteistyötä HSEQ-klusteriyritysten, Oulun yliopiston ja sidosryhmien välillä.

Hankkeen ensimmäisessä työpaketissa hyödynnetään laajaa alihankkijayritysarviointitietokantaa, ja analyysituloksia tuetaan haastatteluin. Tuloksena saadaan kooste alihankkijoiden hyvistä HSEQ-käytännöistä ja tyypillisistä kehityskohteista. Toisessa työpaketissa tarkastellaan yritysten HSEQ-arviointitulosten ja niiden trendien vaikutusta tapaturma-, reklamaatio- ja liiketaloudellisiin tuloksiin. Tämä kvantitatiivinen analyysi tukee osaltaan ensimmäisen työpaketin tuloksia. Kolmas työpaketti tutkii integroituja johtamisjärjestelmiä alihankintaverkostoissa. Siinä selvitetään uusiutuneiden johtamisstandardien vaikutusta mm. kestävän kehityksen ja yhteiskunnallisen vastuun näkökulmista. Haastatteluaineisto kerätään eri tasojen toimijoilta valitussa toimittajaverkostossa.

Tutkittava ilmiö koskettaa suurta yritysjoukkoa ja hankkeessa syntyvä tutkimustieto on hyödynnettävissä niiden HSEQ-toiminnan kehittämiseen sekä laajemmin HSEQ-johtamisen aihepiirissä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Arto Reiman

Tiedote

Yritysten yhteistyö kehittää yrityksiä

31.12.2018

Oulun yliopiston tutkijat selvittelivät vakiintuneen HSEQ-klusterin toimintaa. Analyysi vahvisti, että tilaajayrityksillä on mahdollisuuksia yhteistyöhön, ja järjestelmällinen palvelutoimittajien HSEQ-arviointi on tärkeää. HSEQ on terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasiat yhdistävä johtamisjärjestelmä. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta.

Tulokset todentavat, että järjestelmällinen verkostotoiminta ja yritysten yhteistyö ovat tarpeellisia, ja yhteistyö luo mahdollisuuksia yritysten kehittämiselle.

Ulkoistamisen myötä teollisuuslaitoksilla yhteiset työpaikat – samalla työpaikalla toimii monen työnantajien työntekijöitä – ovat lisääntyneet. Tässä hankkeessa tutkittiin HSEQ (Health, Safety, Environment, Quality) -toimintaa etenkin yrityksissä, jotka tuottivat palveluita yhteisille työpaikoille.

Yli 10 vuoden tutkimuskohde

Hanke jatkoi yli kymmenvuotista HSEQ-klusteriyritysten, Oulun yliopiston ja sidosryhmien tutkimus- ja kehitysyhteistyötä. Nyt tarkasteltiin kypsää arviointimenettelyä ja HSEQ-klusterin toimintaa tilaaja- ja toimittajayritysten näkökulmista.

Tutkittavina olivat HSEQ-klusteri ja sen jäsenyritykset alihankkijoineen. Erityisesti tutkittiin 20:tä  palvelutoimittajayritystä, jotka klusteri on arvioinut vähintään kahdesti.

Materiaalia kerättiin HSEQ-arviointitietokannasta, palvelutoimittajien tilinpäätöstiedoista ja haastatteluilla niin tilaaja- kuin toimittajayrityksissä.

Numeroin todistettu hyvä kehitys

Tutkimuksessa kerätty aineisto osoittaa, että palvelutoimittajien arviointimenettely toimii. Sekä tilaaja- että palvelutoimittajayrityksissä HSEQ-klusterin toiminta koettiin hyödylliseksi. Tilastollisesti merkitsevää kehitystä havaittiin etenkin terveys-, turvallisuus- ja laatuarvioinneissa, heikoimin olivat kehittyneet ympärisöarvioinnit.

Myönteinen kehitys näkyi myös vuosittaisten tapaturmataajuuslukujen laskuna ja eräissä liiketoiminnan kuvaajissa.

Tällaista tilaus–toimitusketjujen järjestelmällistä tarkastelua korostetaan myös työterveyden ja -työturvallisuuden johtamisen ISO 45001 -standardissa, joka julkaistiin 2018.

Oululaistutkijat ovat esitelleet tutkimustaan muun muassa Norjan Stavangerin kongressissa syyskuussa 2018. Oulun yliopistoon on tehty hankeaikana tutkimuksesta kandidaatintyö ja diplomityö. Valmisteilla on kaksi tieteellistä artikkelia.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Arto Reiman, Henri Jounila & Osmo Kauppila (2019). . Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusraportteja 1/2019. 36 sivua. Avaa

ISBN 978-952-62-2175-5 (painettu), ISBN 978-952-62-2176-2 (pdf), ISSN 2342-2564.