Vaikuttavuutta johtamisen ja esimiestyön laadun kehittämiseen

Hanketiedot

Hankenumero
200301

Hakija
Muhoksen kunta

Toteuttaja
Mcompetence Oy

Lisätietoja
Jussi Rämet
jussi.ramet@muhos.fi

Toteutusaika
1.10.2020 - 30.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
9.10.2020
11 500 euroa

Kokonaiskustannukset
23 000 euroa

Tulokset valmistuneet
21.11.2022

Tiivistelmä

Digitalisaation yleistyessä kehitämme työelämän laatua ja rakennamme inhimillisiä vahvuuksia ja psykososiaalista toimivuutta tukemalla vuorovaikutusosaamista. Kehittämishankkeessa vahvistamme työn imua ja tuemme esimiesten valmiuksia tiedolla johtamiseen. Vahvistamme koko henkilöstön innostusta ja sitoutumista sekä itsensä että oman toiminnan kehittämiseen. Valtakunnallisen trendin mukaisesti mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ovat myös kunnassamme suurin yksittäinen syy sairauspoissaoloihin. Henkilöstöstä eläköityy 10 vuoden aikana yli 25 %.

Projektissa käytetään Lapin yliopiston kehittämää tieteellisesti validoitua menetelmää, jossa mitataan ja kehitetään työelämän laatua tuotantotekijänä käyttäen motivaatioteoriaa. Esimiestyön parantamisessa käytetään tutkittua tekoälyavusteista simulaatiovalmennusta, jolla vahvistetaan esimiesten vuorovaikutusosaamista ja johtamismallia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jussi Rämet

Tiedote

Vaikuttavuutta työelämän laadun ja suorituskyvyn kehittämiseen

21.11.2022

Tiivistelmä

Osoitimme, että kuntaorganisaation työelämän laadun ja suorituskyvyn kehittämisen vaikuttavuutta voidaan merkittävästi lisätä tukemalla esihenkilöiden vuorovaikutteisen ihmisten johtamisen kyvykkyyden kehittymistä uusinta tieteellistä tutkimusta soveltaen sekä ajasta ja paikasta riippumatonta tekoälyavusteita simulaatio-oppimista hyödyntäen. Työelämän laadun QWL-mittauksen toistaminen 3-4 kertaa vuodessa mahdollistaa, tiedolla johtaen, vahvuuksien hyödyntämisen ja kehittämisen kohdistamisen.

Lähtökohdat

Muhoksen kunta on suurten muutosten keskellä (sote-uudistus, COVID-19, eläköityminen), jotka vaativat uusia lähestymistapoja ja vuorovaikutustaitoja. Nopeasti etenevät muutokset korostavat hiljaisten signaalien tunnistamista ja ymmärryksen luomista eli oikeaa tilannekuvaa. Mcompetence Oy on yhdessä Lapin yliopiston kanssa tutkinut ja kehittänyt henkilöstötuottavuuden kehittämisratkaisuja, jotka tutkitusti parantavat asiakaskokemusta, innovatiivisuutta, työelämän laatua ja tuottavuutta.

Kohderyhmät

Hanke kohdistui kunnan koko organisaatioon riittävän vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. Hanke ja sen tavoitteet valmisteltiin yhdessä johdon, esimiesten ja henkilöstön edustajien kanssa. Läpileikkaavat teemat olivat kohtaaminen, empatia, työelämän laatu, vuorovaikutteisuus, osallistaminen, muutosjohtaminen ja tiedolla johtaminen.

Menetelmät

Kehittämisessä täydennettiin perinteisiä kehittämisen menetelmiä (esim. työpajat, työnohjaus) uusimpaan henkilöstötuottavuuden tieteelliseen tutkimukseen perustuvilla digitaalisilla ratkaisuilla; työelämän laadun QWL-mittaus ja tieteellisesti validoitu digitaalinen oppimistyökalu, joka sisältää käyttäytymisen analytiikkaa mm. johtamisen peliteorian yhdistettynä tekoälyoppimiseen ja simuloi johtamisen vaikutusta henkilöstön suorituskykyyn ja tuottavuuteen.

Vaikuttavuus

Hankkeen vaikuttavuutta arvioitiin ohjausryhmän johdolla niin kunta, toimiala kuin yksikkötasoilla. Perinteisten sairauspoissaolo- ja vaihtuvuusmittareiden rinnalle tuotiin työelämän laadun QWL-mittaus, joka ilmoittaa mm. kohonneista henkilöstöriskeistä (sairauspoissaolo-, työuupumus-, työkyvyttömyys- ja vaihtuvuusriskit). Työelämän laadun QWL-indeksi ja esihenkilötoiminnan kyvykkyys ovat vahvistuneet poikkeuksellisen korkealle yli 70% tasolle ja henkilöstöriskit pienentyneet.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hyvä vuorovaikutteinen ihmisten johtaminen on yksi tärkeimmistä selviytymisen ja kilpailuedun lähteistä organisaatiolle mm. aloittaville hyvinvointialueille. Tekoälypohjaisen simulaatio-oppimisen avulla voidaan nopeuttaa johtamisen kehittämistä nykypäivän haasteita vastaavaksi. Se auttaa oivaltamaan, kuinka työelämän laatua ja suorituskykyä voidaan kehittää samanaikaisesti. Pelillisyys innostaa oppimaan ja kehittämään kestävää johtamisosaamista.

Aineisto

Vaikuttavuutta johtamisen ja esimiestyön laadun kehittämiseen Muhoksen kunta.Loppuraportti. 2022. Avaa