Väkivallan uhan hallinnan taso Suomessa Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työssä

Hanketiedot

Hankenumero
190502

Hakija
Johanna Pulkkinen

Toteuttaja
Johanna Pulkkinen

Lisätietoja
Johanna Pulkkinen
johanna.m.pulkkinen@utu.fi

Toteutusaika
1.1.2020 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2019
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
20 000 euroa

Tulokset valmistuneet
7.12.2020

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitetään, mikä on väkivallan uhan hallinnan taso Suomessa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työssä. Työpaikkaväkivallalla ja työväkivallalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tapahtumia, joissa työntekijä joutuu fyysisen väkivallan kohteeksi työtehtäviensä hoitamisen aikana ja jotka suorasti tai epäsuorasti vaarantavat hänen turvallisuutensa tai terveytensä. Tutkimusten mukaan sote-alan työntekijät kokevat työssään väkivallan uhkaa ja lisäksi väkivaltatapahtumaan liittyvät tapaturmat sote-alalla ovat lisääntyneet. Tutkimus jakautuu osatutkimuksiin. Sairaanhoitopiirien ja pelastuslaitosten uhkatilanneilmoituksista (N=6387) tehtiin laadullinen sisällönanalyysi. Kyselytutkimus (N=3982) toteutettiin yhteistyössä työntekijäliittojen kanssa ja siihen osallistui satunnaisotannalla Super ry:n Tehy ry:n ja Lääkäriliiton jäseniä. Kyselyn aineistosta suoritettiin tilastollinen analyysi sekä avointen vastausten osalta laadullinen sisällönanalyysi. Tutkimuksen kolmas vaihe on puolistrukturoitu puhelinhaastattelututkimus työsuojeluviranomaisen valvontatoimien vaikuttavuudesta. Tulemme saamaan kuvauksen väkivallan uhan hallinnan tasosta Suomessa sote-alan työssä. Saamme laajasti vastauksia siihen, mitä toimia voidaan tehdä, jotta väkivallan uhka olisi työpaikoilla paremmin hallinnassa. Kun väkivallanuhka on paremmin hallinnassa, sairauspoissaolot vähenevät, työurat pitenevät ja myös alan houkuttelevuus parantuu.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Pulkkinen

Tiedote

Väkivallan uhan hallinta Suomessa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työssä

7.12.2020

Tiivistelmä

Väkivalta ja sen uhka ovat haasteena sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työssä. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata väkivallan uhan hallinnan taso Suomessa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työssä. Tutkimus oli kolmivaiheinen monimenetelmällinen kuvaileva tutkimus, jossa käytettiin kolmea eri aineistonkeruumenetelmää ja kahta eri aineiston analyysimenetelmää. Laajan, koko Suomen kattavan, tutkimusaineiston avulla voitiin arvioida, millä tasolla väkivallan uhan hallinta Suomessa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työssä on. Tutkimustuloksia pystytään hyödyntämään laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon työssä.

Lähtökohdat

Eri tutkimusten mukaan jopa puolet hoitohenkilöstöstä on kokenut työssään väkivaltaa tai sen uhkaa.Tilanteet johtavat myös työntekijöiden loukkaantumisiin ja voivat aiheuttaa terveydellistä haittaa. Tutkimustietoa väkivallan uhan hallinnan tasosta ei ole. Tutkimuksen tarkoituksena olikin kuvata väkivallan uhan hallinnan taso Suomessa sote-alan työssä. Tavoitteena oli selvittää, miten väkivallan uhan hallintaa voitaisiin parantaa sekä eroavatko työntekijöiden ja esimiesten kokemukset toisistaan.

Aineisto

Tutkimus oli kolmivaiheinen monimenetelmällinen kuvaileva tutkimus, jossa käytettiin kolmea eri aineistonkeruumenetelmää. Ensimmäisen vaiheen aineisto koostui Sairaanhoitopiirien (N=20) ja pelastuslaitosten (N=14) uhkatilanneilmoituksista. Toisessa vaiheessa lähettiin kysely sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstölle (N=3982).Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa suoritettiin puhelinhaastattelut (N=17),joiden avulla selvitettiin työsuojelutarkastuksella annetun velvoitteen noudattamista työpaikalla.

Menetelmät

Sairaanhoitopiirien ja pelastuslaitosten uhkatilanneilmoituksia (N=6378) tutkittiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstölle suunnatun kyselyn (N=3982) aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin ja avoimet vastaukset aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Puhelinhaastattelujen (N=17) aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimusaineisto oli laaja ja koko Suomen kattava. Tutkimusaineistojen analyysien tuloksena pystytään kuvaamaan väkivallan uhan hallinnan taso Suomessa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työssä. Lisäksi pystytään arvioimaan, millä tasolla väkivallan uhan hallinta on sekä mitä vielä voitaisiin tehdä, jotta väkivalta ja sen uhka olisivat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työpaikoilla paremmin hallinnassa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuottaa laajasti tietoa väkivallan uhan hallinnasta ja sen tasosta Suomessa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työssä. Lisäksi tutkimustuloksista käy ilmi suuri määrä yksittäisiä toimia, joiden avulla väkivaltaa ja sen uhan hallintaa työpaikoilla voitaisiin parantaa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää laajasti sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työpaikoilla.