Väkivallan uhan hallinnan taso Suomessa Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työssä

Hanketiedot

Hankenumero
190502

Hakija
Johanna Pulkkinen

Toteuttaja
Johanna Pulkkinen

Lisätietoja
Johanna Pulkkinen
pulkkinen.johanna@gmail.com

Toteutusaika
1.1.2020 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2019
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
20 000 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitetään, mikä on väkivallan uhan hallinnan taso Suomessa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työssä. Työpaikkaväkivallalla ja työväkivallalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tapahtumia, joissa työntekijä joutuu fyysisen väkivallan kohteeksi työtehtäviensä hoitamisen aikana ja jotka suorasti tai epäsuorasti vaarantavat hänen turvallisuutensa tai terveytensä. Tutkimusten mukaan sote-alan työntekijät kokevat työssään väkivallan uhkaa ja lisäksi väkivaltatapahtumaan liittyvät tapaturmat sote-alalla ovat lisääntyneet. Tutkimus jakautuu osatutkimuksiin. Sairaanhoitopiirien ja pelastuslaitosten uhkatilanneilmoituksista (N=6387) tehtiin laadullinen sisällönanalyysi. Kyselytutkimus (N=3982) toteutettiin yhteistyössä työntekijäliittojen kanssa ja siihen osallistui satunnaisotannalla Super ry:n Tehy ry:n ja Lääkäriliiton jäseniä. Kyselyn aineistosta suoritettiin tilastollinen analyysi sekä avointen vastausten osalta laadullinen sisällönanalyysi. Tutkimuksen kolmas vaihe on puolistrukturoitu puhelinhaastattelututkimus työsuojeluviranomaisen valvontatoimien vaikuttavuudesta. Tulemme saamaan kuvauksen väkivallan uhan hallinnan tasosta Suomessa sote-alan työssä. Saamme laajasti vastauksia siihen, mitä toimia voidaan tehdä, jotta väkivallan uhka olisi työpaikoilla paremmin hallinnassa. Kun väkivallanuhka on paremmin hallinnassa, sairauspoissaolot vähenevät, työurat pitenevät ja myös alan houkuttelevuus parantuu.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Pulkkinen