Välittömät työperäiset iho- ja hengitystieallergiat, erityisalueena kemikaalien aiheuttama kosketusnokkosrokko.

Hanketiedot

Hankenumero
117063

Hakija
Eva Helaskoski

Toteuttaja
Eva Helaskoski

Lisätietoja
Eva Helaskoski
eva.helaskoski@ttl.fi

Toteutusaika
1.4.2017 - 31.8.2017

Työsuojelurahaston päätös
23.2.2017
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2017

Tiivistelmä

Väitöskirjahankkeen tavoitteena on selvittää välittömien työperäisten allergioiden, erityisesti kemikaalien aiheuttamien allergisten iho- ja hengitystiesairauksien, esiintyvyyttä ja aiheuttajia ja arvioida nykyisiä diagnostisia käytäntöjä.

Tutkimuksen aineiston muodostaa Työterveyslaitoksen Helsingin työlääketieteen klinikan potilasaineisto ajanjaksolla 1.1.1991–31.5.2011. Potilasasiakirjoista olemme keränneet tiedot tutkittavien työstä ja työtehtävistä, työperäisestä altistumisesta, altistumiseen liittyvistä oireista, Työterveyslaitoksella suoritettujen tutkimusten tuloksista (mm. ihopistokoetulokset, spesifien IgE-vasta-aineiden tulokset, altistuskoetulokset) ja todetuista ammattitaudeista.
Tutkimustulosten perusteella todetaan ihopistokokeiden käytettävyydessä odotetusti merkittäviä eroja eri kemikaaliryhmien välillä. Kosketusurtikarian ja työperäisten allergisten hengitystieoireiden samanaikaisesta esiintyvyydestä saadaan kiinnostavaa tietoa, josta on hyötyä näiden sairauksien diagnostiikassa.

Väitöskirjahankkeen tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eva Helaskoski

Tiedote

Ihopistokokeiden käytettävyydessä eroja työperäisten allergioiden diagnostiikassa

31.8.2017

Mahdollisten herkistävien tekijöiden varhainen tunnistaminen työssä voi auttaa ehkäisemään pitkäaikaisia haitallisia terveysvaikutuksia ja työkyvyn menettämistä.

Eva Helaskoski tutki väitöskirjassaan välittömiä työperäisiä iho- ja hengitystieallergioita, erityisalueena kemikaalien aiheuttama kosketusnokkosrokko, eli kosketusurtikaria, joka on ammattitautina verrattain heikosti tunnettu. Lisäksi Helaskoski tutki välittömien allergisten iho- ja hengitystiesairauksien samanaikaista esiintymistä.

Väitöskirjatyön päätavoitteena oli arvioida työperäisten välittömien allergisten sairauksien diagnostiikkaa ja ihopistokokeiden soveltuvuutta yhtenä diagnostisena keinona.

Helaskosken tutkimus perustuu Työterveyslaitoksen Helsingin työlääketieteen klinikan potilasaineistoon ajanjaksolta 1.1.1990–31.5.2011.

Työlääketieteen klinikka on erityistason läheteklinikka henkilöille, joilla on työhön liittyviä terveysoireita ja epäily ammattitaudista. Yleisimmät lähettämisen syyt ovat työhön liittyvät hengitystie- ja iho-oireet.

Eri kemikaaliryhmien välillä merkittäviä eroja

Työlääketieteen klinikan potilasasiakirjoista kartoitettiin kunkin tutkittavan työnkuva ja työtehtävä, työperäinen altistuminen, altistumiseen liittyvät oireet, Työterveyslaitoksella suoritettujen tutkimusten tulokset ja todetut ammattitaudit.

Tutkimustulosten perusteella Helaskoski totesi ihopistokokeiden käytettävyydessä olevan merkittäviä eroja eri kemikaaliryhmien välillä. Tulosten perusteella Työterveyslaitoksen diagnostisia käytäntöjä on jo kehitetty edelleen ja ihopistokokeista on luovuttu joidenkin kemikaalien kohdalla.

Lisäksi tutkimus antoi uutta, diagnostiikassa hyödyllistä tietoa kosketusurtikarian ja työperäisten allergisten hengitystieoireiden samanaikaisesta esiintyvyydestä. 

Tuloksista hyötyä työterveyshuoltohenkilöstön koulutuksessa

Helaskosken väitöskirjatutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa työterveyshuoltohenkilöstön koulutuksessa ammattitautien diagnostiikasta.

Työsuojelurahasto on tukenut Helaskosken väitöskirjatyötä loppuunsaattamisstipendillä. Helaskosken väitöstilaisuus oli 2.2.2018.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Helaskoski, Eva. Occupational immediate sensitization to chemicals : – with special reference to diagnostic skin tests and contact urticaria. Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Clinicum ISBN  978-951-51-3920-7 (pbk.) ISBN 978-951-51-3921-4 (PDF) Unigrafia Helsinki 2017

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3921-4