Valmennusten vaikuttavuutta ja oppimista tehostava kehittämishanke

Hanketiedot

Hankenumero
180149

Hakija
Jollas-Opisto Oy

Toteuttaja
Kaswu Oy

Lisätietoja
Salla Lumivaara
salla.lumivaara@sok.fi

Toteutusaika
1.12.2018 - 30.6.2019

Työsuojelurahaston päätös
7.11.2018
13 000 euroa

Kokonaiskustannukset
26 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.1.2020

Tiivistelmä

Kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää Jollas-Opiston henkilöstön oppimista työelämässä ja opittujen asioiden mielessä pysymistä työpäivien arjessa. Kehittämishankkeeseen kuuluu Kaswu Oy:n tutkitut seurannan työvälineet. Valmennuspäivien innostus ja oppiminen pyritään ylläpitämään ja syventämään oppimista seuraamalla.

Kehittämishankkeessa pyritään ylläpitämään valmennettavien itse asettamien tavoitteiden saavuttamista palaamalla kyseiseen tavoitteeseen tietyin väliajoin. Aikavälikertauksen ideaa toteutetaan ohjelmistorobotti Lindan sähköisten yhteydenottojen muodossa, jolloin valmennettava palaa asettamaansa tavoitteeseen valmennuspäivän jälkeen omassa työympäristössään. Valmennettava vastaa Lindan esittämiin kysymyksiin sähköisesti. Valmennettavien vastausten perusteella voidaan arvioida, kuinka valmennuspäivillä opittuja sisältöjä on sovellettu osaksi omia työkäytäntöjä sekä selvittää valmennettavien osaamisen kehitystä valmennuspäivien jälkeen. Aktiivisella mieleen palauttamisella on tutkitusti saavutettu positiivisia tuloksia ihmisten oppimisen ja muistikyvyn kehittämisessä. Tässä kehittämishankkeessa sovelletaan kertaamisen ja muistuttamisen positiivisia vaikutuksia osana Jollas-Opiston henkilöstön kehittämistä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Salla Lumivaara

Tiedote

Kun koulutuspäivä loppuu, niin AI Linda jatkaa!

30.1.2020

Tiivistelmä

Kehittämishankkeen tavoitteena oli edistää S-ryhmän koulutusorganisaation, Jollas Instituutin, koordinoimaan valmennusohjelmaan osallistuneiden myymäläesimiesten oppimista työelämässä valmennuspäivien jälkeen vaikuttavien oppimisratkaisujen avulla. Kehittämishankkeessa hyödynnettiin Työsuojelurahaston tuella toteutettuja Kaswu Oy:n tarjoamia seurannan työvälineitä.

Lähtökohdat

Vaikka valmennus- ja koulutustilaisuuksien suunnittelu ja toteutus hoidettaisiin laadukkaasti, haasteeksi muodostuu usein se, että miten koulutuksessa opitut asiat saadaan osaksi arjen rutiineja ja miten uudet opitut asiat muistetaan keskellä normaalia työarkea. Hankkeella haluttiin tukea valmennusten vaikuttavuutta tarkoituksena varmistaa, että opitut asiat ja toiminnalle asetetut tavoitteet pystytään palauttamaan aktiivisesti mieleen ja osaksi työntekijän toimintaa.

Kohderyhmät

Jollas Instituutista hankkeeseen osallistui työryhmä, joka koostui Jollas Instituutin pedagogiikan sekä valmentamisen ammattilaisista. Kaswu Oy:n valmentaja ja Jollas Instituutin valmentajat perehdyttivät sisäiset valmentajat, jotta seurantaosiosta tuli toimiva osa Jollaksen koordinoimaa valmennusohjelmaa. Seurantaosion piirissä oli 124 työntekijää kahdesta eri osuuskaupasta.

Menetelmät

Koska oppiminen ja kehittyminen voidaan mieltää ennen kaikkea prosessiksi, haluttiin kehittämishankkeella osaltaan vahvistaa tätä prosessimaisuutta. Kaswu Oy:n toteuttamalla seurantaosiolla haluttiin tuplawarmistaa® valmennuspäivillä tehtyjen henkilökohtaisten tavoitteiden asiakohtiin liittyvien oppien, sisältöjen ja informaation sisäistäminen ja omaksuminen osaksi esimiesten omia toiminta- ja ajattelutapoja.

Vaikuttavuus

AI Lindan tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää monella eri tavalla oppimisprojektin eri vaiheissa. Valmentaja saa oppimisprojektin jälkeen oppimisraportin, mikä sisältää tietoja oppimisesta ryhmäkohtaisesti sekä valmennettavien henkilökohtaisella tasolla. Jokainen valmentaja voi tavallaan hyödyntää oppimisraportin tietoja valmennusten jatkokehityksessä, vaikuttavuuden arvioinnissa tai palautekeskustelutilanteissa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tässä kehittämishankkeessa oli käytössä tekoälyyn perustuva ratkaisu, joka tuotti arvokasta tietoa oppimisesta. AI Linda tarjosi hienon mahdollisuuden valmennusohjelmaan linkittyvän muutoksen tukemiselle ja seurannalle. Tärkeimmiksi koulutuksen vaikuttavuuden arviointikriteereiksi voi nimetä oppimistulokset ja toiminnassa tapahtuvat muutokset, joita voidaan arvioida vasta jonkin ajan kuluttua valmennuksen päättymisestä.

Aineisto

Jollas Instituutti. Valmennusten vaikuttavuutta ja oppimista tehostava kehittämishanke. Loppuraportti. Avaa