Valmentava johtajuus – ammatillisesta opettajasta ohjaajaksi

Hanketiedot

Hankenumero
180174

Hakija
Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Toteuttaja
P & T Frantsi Oy

Lisätietoja
Saija Hieta
saija.hieta@kktavastia.fi

Toteutusaika
1.1.2019 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
13.11.2018
71 362 euroa

Kokonaiskustannukset
142 724 euroa

Tulokset valmistuneet
5.1.2022

Tiivistelmä

Oppiminen siirtyy työpaikoille. Opettajan työ mullistuu reformissa roolin, ammatillisen pätevyyden, työn ajan ja paikan sekä vastuutehtävän jakamisen osalta. Ammatillisesta opettajasta tulee ohjaaja ja valmentaja. Miten opettaja omaksuu uuden ammatillisen roolin vahvistamalla pystyvyyskäsityksiään? Miten valmentava esimiestyö voi tukea opettajaa muutoksessa? Hanke luo uusia malleja ja ratkaisuja näihin kysymyksiin sekä työelämäyhteistyön käytänteisiin, työpaikkaohjaajien tukemiseen ja opiskelijoiden ohjaukseen. Kohderyhmänä on opettajat, koulutuspäälliköt ja työpaikkaohjaajat, joiden roolimuutoksissa hanke tukee ja luo uusia yhteistyömalleja. Tavoitteena on tunnistaa uudessa tilanteessa vallitsevia opettajan työn vaativuustekijöitä ja voimavaratekijöitä, joita vahvistamalla luodaan uutta ammatillista roolia tukevia malleja. Uuden ammatillisen roolin hallintaa edistetään koulutuspäällikön valmentajuuden ja opettajan ohjauksellisten valmiuksien parantamisella, vahvistamalla itsetuntemusta ja minäpystyvyyttä. Kehityspäivien, työpajojen, vertaismentoroinnin ja coaching -prosessin tuloksena syntyy opettajan työroolin ja identiteetin muutosta tukevien toimintaprosessien ja esimieskäytäntöjen malleja ammatillisen koulutuksen reformin tueksi. Opettajien ammatillisen identiteetin ja esimiesten valmennuksellisten taitojen kehitystä arvioidaan pystyvyyskäsitystä seuraamalla. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen mallien toimivuutta testataan ja arvioidaan yhteistyössä työpaikkojen kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Saija Hieta

Tiedote

Hanke kehitti valmentavaa johtajuutta, opettajien ohjauksellista roolia ja työelämäyhteistyötä

5.1.2022

Tiivistelmä

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä uudet menetelmät ja mallit ovat välttämättömiä yksilöllisten polkujen, asiakaslähtöisyyden ja työpaikoilla oppimisen vahvistamiseksi. Hanke edisti opettajien ohjaustaitoja, työelämäyhteistyön malleja ja koulutuspäälliköiden valmentavaa otetta. Menetelminä olivat työpajat, coaching, vertaismentorointi ja yhteiskehittäminen. Osallisina olivat koulutuspäälliköt, työpaikkaohjaajat ja opettajat. Työelämän kumppanuusyhteistyö edistää toimivien mallien jakamista.

Lähtökohdat

Tavoitteena oli synnyttää toimivia käytäntöjä työpaikkojen ja ammattiopiston välille. Opettajien ohjauksellista kehittymistä tuettiin valmentavan johtajuuden avulla. Tutkimuksellisena taustana olivat oppimisen työpaikoille siirtymiseen liittyvä tutkimus (Pylväs et al, 2017, 2018) työelämätutkimus (Hakanen 2009) ja minäpystyvyyden tutkimus oppimisessa (Bandura 1997).

Hankkeen asiantuntijoina toimivat P&T Frantsi Oy: PsL Päivi Frantsi Satu Kaski PsT ja Tapani Frantsi KTT ja Antti Äikäs (LiTM).

Kohderyhmät

Opettajat ja ammatilliset ohjaajat
Työpaikkaohjaajat, työpaikat
Koulutuspäälliköt 8 kpl

Menetelmät

Menetelminä käytettiin coachingia koulutuspäälliköiden valmentavan johtajuuden tukemiseksi. Osastokohtaisissa pajoissa käytettiin ryhmäideointi- ja visualisointimenetelmiä. Koulutuspäälliköiden ryhmäistunnoissa sovellettiin kriittisten tilanteiden rationaalis-emotionaalista purkamista (RETB) ja jakamista sekä sovellettua forumteatteria (Boal). Uusia ratkaisuja luotiin ja kokeiltiin myös verkon kautta. Vertaismentoroinnissa tehtiin opettajien opiskelijatapaukseen perustuvaa ohjausmentorointia.

Vaikuttavuus

Hanke tuotti ammatilliseen koulutukseen vaikuttavia ohjauksellisia malleja ja osaamista koulutuspäälliköille ja opettajille. Koulutuspäälliköt kokivat edistyneensä valmentavassa johtamisessa ja avoimessa vuorovaikutuksessa opettajien kanssa. Opettajien tiimitoiminta vahvistui ja ohjausosaaminen opiskelijoiden valmentamisessa yksilöllisten tavoitteidensa saavuttamiseksi parani. Myös koulutuspäälliköiden keskinäinen tuki lisääntyi. Ammattiopiston ja työpaikkojen välinen yhteistyö tiivistyi.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeessa luotiin koulutuksen järjestäjän ja työpaikkojen välille tiivis verkon yli toimiva yhteisö Kumppanuuskanava, joka tuottaa sekä työpaikoille että koulutuksen järjestäjälle osaamista edistäviä ratkaisuja. Ammattiopiston ja työpaikkojen välille syntyi innovatiivisia ratkaisuja paitsi uusien osaajien tuottamiseen myös työpaikan sisäisen oppimisen edistämiseen. Opettajien tiimimäinen työskentelytapa edistää opettajien keskinäisen työelämäosaamisen jakamista.

Aineisto

Saija Hieta, projektipäällikkö, Koulutuskuntayhtymä Tavastia & Tapani Frantsi, KTT, hankeasiantuntija, konsultti
Konsultit Frantsi. Valmentava johtajuus – ammatillisesta opettajasta ohjaajaksi -hanke. Valmentavaa johtajuutta, opettajien ohjauksellista roolia ja työelämäyhteistyötä kehittämässä. 15.12.2021. Loppuraportti.

Avaa

www-artikkeli henkilöstön Vaikuttamispäivästä 24.5.2019 Avaa