Valmentavalla johtamisella työhyvinvointia vanhusten hoitotyöhön.

Hanketiedot

Hankenumero
220461

Hakija
Paula Piirainen

Toteuttaja
Paula Piirainen

Lisätietoja
Paula Piirainen
paula.j.piirainen@gmail.com

Toteutusaika
1.2.2023 - 31.1.2024

Työsuojelurahaston päätös
28.3.2023
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
26.1.2024

Tiivistelmä

Vanhustyö kärsii työvoimapulasta alan heikon veto- ja pitovoiman vuoksi. Tarvitaan uudenlaista vanhustyön lähijohtamista, hierarkkisen tavan sijaan. Tavoitteena on kartoittaa vanhustyön lähijohtajien näkemyksiä nykyisestä johtamistavastaan sekä henkilöstön työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Tarkoituksena on luoda vanhustyön johtajille valmentavan johtamisen täydennyskoulutusmalli. Tutkimus on tarpeellinen, koska vanhustyö tarvitsee kehittämistä ja tukea hoitotyön laadun varmistamiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Paula Piirainen

Tiedote

Valmentavalla johtamisella työhyvinvointia vanhusten hoitotyöhön

26.1.2024

Tiivistelmä

Tutkimuksessa kartoitetaan vanhustyön lähiesihenkilöiden näkemyksiä nykyisestä johtamistavastaan sekä henkilöstön työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Tarkoituksena on luoda vanhustyön johtajille valmentavan johtamisen täydennyskoulutusmalli. Tutkimusaineisto koostui kahden hyvinvointialueen kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa työskentelevistä lähiesihenkilöistä. Tutkimuksen osallistujat valittiin sopivuuteen perustuvalla harkinnanvaraisella otannalla. Aineisto kerättiin kahdella pääosin laadullisella kyselytutkimuksella ja tutkimusaineisto analysoitiin narratiivisella analyysilla. Lähiesihenkilöt arvioivat osaamisensa parhaimmaksi henkilöstöjohtamisessa ja työhyvinvoinnin johtamisessa.

Lähtökohdat

Vanhustyö kärsii työvoimapulasta alan heikon veto- ja pitovoiman vuoksi. Tarvitaan uudenlaista vanhustyön lähijohtamista, hierarkkisen tavan sijaan. Tavoitteena on kartoittaa vanhustyön lähijohtajien näkemyksiä nykyisestä johtamistavastaan sekä henkilöstön työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Tarkoituksena on luoda vanhustyön johtajille valmentavan johtamisen täydennyskoulutusmalli. Tutkimus on tarpeellinen, koska vanhustyö tarvitsee kehittämistä ja tukea hoitotyön laadun varmistamiseksi.

Aineisto

Tutkimusaineisto koostui sopivuuteen perustuvasta harkinnanvaraisesta otannasta, kahden hyvinvointialueen kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa työskentelevistä lähiesihenkilöistä (n=42). Aineisto kerättiin kahdella pääosin laadullisella kyselyllä. Tutkimusaineistoa syventävää tietoa saatiin kasvokkain tapahtuvilla koulutuskerroilla, joita oli yhteensä viisi ja niihin osallistui keskimäärin 22 lähiesihenkilöä/ koulutuskerta.

Menetelmät

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vanhustyön lähiesihenkilöiden omia näkemyksiä nykyisestä johtamistavastaan sekä henkilöstön työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Aineisto kerättiin kahdella pääsosin kuvailevalla laadullisella kyselytutkimuksella, jotka analysoitiin narratiivisella analyysilla. Kysely koostui pääasiallisesti avoimista kysymyksistä, joihin lähiesihenkilöt pystyivät kuvailemaan omia näkemyksiään.

Tulokset ja johtopäätökset

Tulosten mukaan vanhustyön lähiesihenkilöiltä vaaditaan monipuolista ja laaja-alaista osaamista johtamistyössään.Lähiesihenkilöt arvioivat osaamisensa parhaimmaksi henkilöstöjohtamisessa ja työhyvinvoinnin johtamisessa. Täydennyskoulutuksen tarve ilmenee erityisesti muutosjohtamisen ja osaamisen johtamisen alueilla.Johtamisella on myös olennainen merkitys hoitohenkilöstön työhyvinvoinnille ja vanhustyön asiakkaiden elämänlaadulle.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Suomessa hyvinvointialueet ovat toimineet vasta vuoden ajan ja tämän vuoksi tutkimuksessa on uutuusarvoa. Tutkimus tuottaa tietoa ajankohdasta, jossa vanhustyön lähiesihenkilöt ovat myös osittain uusien toimintatapojen ja -mallien edessä. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa ja kehitettäessä vanhustyön johtajien täydennyskoulutusta.

Aineisto

Vanhustyön lähiesihenkilöiden näkemyksiä johtamisesta. Artikkeli Avaa

Tiivistelmä Avaa