Värderingsmångfald och ledarskap: En mångmetodundersökning av värderingsmångfald och dess inverkan på organisering

Hanketiedot

Hankenumero
200026

Hakija
Johnny Långstedt

Toteuttaja
Johnny Långstedt

Lisätietoja
Johnny Långstedt
Johnny.Langstedt@abo.fi

Toteutusaika
15.4.2020 - 30.11.2020

Työsuojelurahaston päätös
3.2.2020
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tulokset valmistuneet
25.11.2020

Tiivistelmä

Väitöskirjassani tutkin arvomonimuotoisuuden johtamista. Tutkimukseni teoreettisena lähtökohtana on Professori Shalom Schwartzin 1990-luvulla kehittämä arvoteoria. Arvoteoria on jatkoa Rokeachin 1970-luvulla aloittamalle arvotutkimukselle. Schwartzin teoria poikkeaa muista teorioista siinä, että se perustuu arvojen hierarkkiseen suhteeseen integroidun rakenteen puitteissa. Teoriaa on testattu ja tutkittu laajasti, ja se onkin todettu varsin kattavasti niin empiirisestä kuin teoreettisesta näkökulmasta. Käytän teoriaa tarkastellakseni mikä työntekijöille on tärkeää ja miten tätä voi huomioida esimiestyössä. Materiaalini koostuu laajasta haastattelu ja kyselyaineistosta. Aineiston avulla tarkastelen kulttuurikohtaamisia, ammattiryhmien arvojen ja automaation suhdetta, esimiestyön haasteita suhteessa henkilöstön arvoprofiileihin, sekä testaan arvojohtamismallia kansainvälisissä rakennushankkeissa yhteistyökumppaneideni kanssa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää suomalaisen työelämän kehittämiseen. Ymmärtämällä arvomonimuotoisuutta voidaan esimerkiksi painottaa työssä niitä asioita joita ihmiset arvostavat ja huomioida eroja arvoissa. Kohdistamalla toimet niin, että ne huomioivat ihmisille tärkeät seikat (esim. turvallisuus ja säännöt vs. itseohjautuvuus) voidaan esimerkiksi vaikuttaa muutosvastarintaan. Kansallisella tasolla tutkimusta voi hyödyntää digitalisaation myötä syntyvän työnmurroksen huomioimiseen työllistämistoimissa tai koulutuksen kehittämisessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johnny Långstedt

Tiedote

Kohti mallia arvomonimuotoisuuden johtamiselle

25.11.2020

Tiivistelmä

Väitöskirjassa luon mallin arvomonimuotoisuudesta ja sen johtamiselle. Integroimalla teorian perustavanlaatuisista arvoista monimuotoisuustutkimukseen luon perustan systemaattiselle arvomonimuotoisuuden analysoinnille. Näin väitöskirjassa pureudutaan yksittäisten arvojen ja arvorakenteiden merkitykseen arvomonimuotoisuus konseptille. Väitöskirjassa tunnistetaan, mikä arvomonimuotoisuus on todennäköinen suomalaisissa yrityksissä ja miten se liittyy muutoksen ja laajemmin työnmurrokseen.

Lähtökohdat

Työelämän ennustetaan muuttuvan huomattavasti seuraavien (monien) vuosien aikana. Yksi syy tähän muutokseen on teknologiakehitys ja sen luomat edellytykset vähentää rutiininomaisia tehtäviä työpaikalla. Jos muutos toteutuu kuten ennustettu, työympäristössä painottuvat luovuuteen ja sosiaalisiin kykyihin liittyvät vaatimukset. Muutokset työssä voivat luoda ristiriitoja työntekijöiden arvojen ja työtehtävien välille, ja näin arvomonimuotoisuus työpaikalla nousee esille.

Aineisto

Hankkeen aineisto koostuu noin kolmestakymmenestä organisaatiosta, joiden koko vaihtelee start-upeista monikansallisten yhtiöiden paikallisiin osastoihin. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös European Social Surveyn vuoden 2016 kierrosta. Väitöskirjan neljä artikkelia valoittavat eri aspekteja arvomonimuotoisuuden johtamisesta.

Menetelmät

Tutkimus koostuu neljästä itsenäisestä kokonaisuudesta joissa sovellan etnografisia menetelmiä ja kyselytutkimusmenetelmiä. Kyselytutkmuksessa Schwartzin (2012) kehittämä arvokartoitus.

Käyttämällä monia eri metodeja väitöskirja huomioi mikro- ja makro-tason ilmentymät luoden laaja-alaisen poikkileikkauksen arvomonimuotoisuuden johtamisesta.

Tulokset ja johtopäätökset

Väitöskirjassa käsittelen suomalaista arvomonimuotoisuutta ja sen johtamista suhteessa esimerkiksi digitalisaation ja robotiikka kehittymisen myötä mahdolliseen työmurrokseen. Tutkimuksen avulla voidaan huomioida työntekijöiden moninaiset arvot muutostilanteissa. Tutkimuksessa osoitan, miten ja miksi sääntöihin, turvallisuuteen ja toisaalta itseohjautuvuuteen liittyvä arvomonimuotoisuus on suomalaisissa työpaikoissa relevantti tulevaisuudessa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Perinteisesti arvojen suhdetta työmuutokseen on tutkittu vähän. Väitöskirjassa osoitan minkälaisissa tilanteissa erilaiset arvomonimuotoisuudet ilmentyvät, mihin ne perustuvat, ja miten arvomonimuotoisuutta voidaan käsitellä organisaatioissa. Väitöskirja on ensimmäinen laatuaan, joka integroi teorian perustavanlaatuisista arvoista monimuotoisuus tutkimukseen ja käsittelee, mitkä teorian implikaatiot arvomonimuotoisuuden tutkimukselle ovat.

Aineisto

Långstedt Johnny 2021 Towards a Model for Managing Value Diversity in the Work Environment Åbo Akademi University ISBN 978-952-12-4006-5 (printed) ISBN 978-952-12-4007-2 (digital)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-12-4007-2 Avaa