Varhaiskasvatuksen ammattilaisten työhyvinvointia ja alanvaihtoa käsittelevä kansainvälinen tutkimusyhteistyö

Hanketiedot

Hankenumero
220201

Hakija
Mari Nislin

Toteuttaja
Mari Nislin

Lisätietoja
Mari Saha
mari.saha@tuni.fi

Toteutusaika
15.1.2023 - 15.7.2023

Työsuojelurahaston päätös
14.6.2022
9 900 euroa

Kokonaiskustannukset
9 900 euroa

Tulokset valmistuneet
19.9.2023

Tiivistelmä

Varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvointia ja alanvaihtoa käsittelevän kansainvälisen vertailevan tutkimuksen tekeminen yhdessä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa Macquarien yliopistossa. Vierailun aikana analysoidaan ja tuotetaan julkaisuja olemassa olevasta ja osin jakson aikana kerätystä kysely-ja rekisteriaineistosta. Lisäksi tarkoitus on perehtyä paikalliseen varhaiskasvatuskontekstiin yhteistyökumppaneiden verkostojen avulla, mikä on tarpeen vertailututkimuksen kannalta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mari Saha

Tiedote

Työhyvinvointi varhaiskasvatuksen alalla: Organisatoriset tekijät ja alanvaihto

19.9.2023

Tiivistelmä

Hanke tuottaa tietoa varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvoinnista ja alanvaihdosta sekä miten organisatoriset tekijät selittävät tätä. Tutkimusaineisto koostuu varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstön ja johtajien (n=890) kysely- ja rekisteriaineistosta. Tutkimuksella tuotetaan ajankohtaista tietoa varhaiskasvatusalan työhyvinvoinnista sekä alan veto- ja pitovoiman haasteista. Alustavien tuloksien perusteella henkilöstön hyvinvointia tukee hyvä organisaatioilmapiiri, mutta haasteiksi nouseva työolot ja palkkaus. Uutuusarvon on työhyvinvoinnin ja alanvaihdon tarkastelu suhteessa organisatoriseen toimintaympäristöön, joka varhaiskasvatuksen alan työhyvinvointitutkimuksissa on jäänyt vähemmälle.

Lähtökohdat

Varhaiskasvatusalan henkilöstön jaksaminen ja vaihtuvuus ovat alan merkittäviä haasteita tällä hetkellä. Tämän tutkimuksen tavoite on tuottaa tutkimustietoa, miten organisatoriset tekijät ovat yhteydessä työhyvinvointiin ja alanvaihtoon. Teoreettisena viitekehyksenä sovelletaan Cumming&Wongin (2019) kehittämää mallia, jossa työhyvinvointi nähdään dynaamisena tilana, johon vaikuttavat yksilölliset, työympäristöön ja organisaatioon liittyvät tekijät sekä paikallinen politiikka.

Aineisto

Kyselyaineisto sisältää henkilöstölle ja johtajille kohdistetun kyselyn, joka koostuu kysymyksistä, jotka käsittelevät työhyvinvointia, työperäistä stressiä, työn vaatimuksia ja voimavaroja, alanvaihtoaikeita sekä työilmapiiriä. Johtajien kysely käsittää lisäksi organisaatiokulttuuriin ja toimintaan liittyviä kysymyksiä. Alanvaihtoa selvitetään rekisteriaineistolla, jonka avulla profiloidaan alalla pysyneet, alan sisällä tehtävää vaihtaneet ja alalta poistuneet työntekijät.

Menetelmät

Aineistoa analysoidaan määrällisiä menetelmiä käyttäen (mm. latenttiprofiilianalyysi). Analyysissa luodaan hyvinvointikyselyn tuloksista profiileja, joista selvitetään, millä tavoin nämä yhdessä organisatoristen tekijöiden kanssa ennustavat alalla pysymistä, alanvaihtoa tai alan sisäistä liikehdintää. Menetelmällisesti tutkimus on kunnianhimoinen yhdistäessään laajan kyselyaineiston ja varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardasta kerätyn rekisteriaineiston sekä seuranta-asetelman.

Tulokset ja johtopäätökset

Alustavista tuloksista käy ilmi, että varhaiskasvatustyössä kuormittaa fyysisen työympäristön puutteet ja heikko palkka. Ammatillisen kehittymisen tuki nähdään heikoksi. Kannattelevana voimavarana näyttäytyy hyvä tiimityö ja tuki kollegoilta. Tutkimustulokset tuovat esiin organisaation toimintaan liittyvien tekijöiden yhteyksiä työhyvinvointiin, ja millä tavoin johtamiskäytännöissä sekä toiminnalliseen tehokkuuteen liittyvissä tavoitteissa esiintyy runsaasti vaihtelua eri puolilla Suomea.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa varhaiskasvatuksen henkilöstön ja johtajien työolojen kehittämiseksi.Tuomalla näkyväksi organisatoriseen ilmapiiriin ja rakenteisiin liittyviä tekijöitä, tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää koko työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen. Vaikka tulokset ovat varhaiskasvatuksen kontekstista, tutkimuksen teoreettinen viitekehys, joka keskittyy työhyvinvoinnin monitasoiseen tarkasteluun, soveltuu varmasti muihinkin työympäristöihin.

Aineisto

Artikkelikäsikirjoitusten viitteet Avaa