Varhaiskasvatuksen henkilöstön kulttuurinen moninaisuus

Hanketiedot

Hankenumero
210246

Hakija
Monika Maria Haanpää

Toteuttaja
Monika Maria Haanpää

Lisätietoja
Monika Maria Haanpää
monwoj@utu.fi

Toteutusaika
1.8.2021 - 15.3.2022

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2021
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tulokset valmistuneet
17.3.2022

Tiivistelmä

Väitöstutkimuksessa tutkitaan kulttuurisesti moninaisen päiväkodin työyhteisön toimintaa ja sen johtamista. Lisäksi tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien kokemuksia työskentelystä suomalaisessa päiväkodissa, sekä heidän sopeutumistaan uuteen toimintakulttuuriin. Varhaiskasvatuksen jatkuvasti moninaistuvassa työntekijäjoukossa tutkimustulokset antavat merkittävää uutta tietoa työyhteisön työhyvinvoinnin ja työsuojelun edistämisen kannalta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Monika Maria Haanpää

Tiedote

Kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus voimavaraksi varhaiskasvatuksen työyhteisössä

17.3.2022

Tiivistelmä

Maalis- huhtikuussa 2022 esitarkastuksessa olevassa väitöskirjaksi tarkoitetussa monografiassa tarkastellaan kolminäkökulmaisesti maahanmuuttajataustaista varhaiskasvatushenkilöstöä päiväkodin työyhteisössä. Kielellisesti ja kulttuurisesti moninaista varhaiskasvatuksen henkilöstöä käsittelevää väitöstutkimusta ei ole aiemmin tehty Suomessa. Tämän laadullisen tutkimuksen kautta saadun tutkimustiedon tavoitteena on antaa tietoa, joka auttaa varhaiskasvatuksen työyhteisöjä kehittämään moninaisuutta ja inklusiivisuutta työyhteisöissään. Tuloksia voidaan soveltaa esimerkiksi uusien täydennyskoulutusprojektien rakentamisessa tai mentorointiohjelmien kehittämisessä.

Lähtökohdat

Tutkimuksen teoriatausta pohjautuu työelämän, kasvatustieteen ja kulttuurisen moniniasuuden ulottuvuuksiin.
Kielellisesti ja kulttuurisesti moninaista työyhteisöä on tarkasteltu käytäntöyhteisönä (communities of practice). Kulttuurista vuorovaikutusta varhaiskasvatuksen yhteisössä on tarkasteltu interkulttuurisen sensitiivisyysteorian kautta.

Aineisto

Tutkimuksen aineiston on kerätty haastattelemalla maahanmuuttajataustaisia varhaiskasvatuksen opettajia ja lastenhoitajia (n=32) sekä päiväkodin johtajia (n=15). Aineistoa on täydennetty Webropol-kyselyllä, joka suunnattiin suomalaistaustaiselle varhaiskasvatushenkilöstölle, joka työskenteli tutkimukseeni osallistuvissa päiväkodeissa.

Menetelmät

Tutkimuksen aineisto on analysoitu pääosin laadullisella teoriasidonnaisella sisällönanalyysillä soveltaen abduktiivista lähestymistapaa. Tutkimuksessani käytetty tutkimusaineistoon liittyvä triangulaatio ilmenee kolminäkökulmaisessa lähestymistavassa: tutkimuksen aiheen ulottuvuudet nähdään maahanmuuttajataustaisen varhaiskasvatuksen henkilöstön, suomalaistaustaisen varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä päiväkodin johtajien kannalta.

Tulokset ja johtopäätökset

Maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvatuksen henkilöstön integroituminen suomalaisen päiväkodin työyhteisöön ja suomalaisen varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatti-identiteetin muodostuminen ovat yhteydessä suomen kielen taitoon, muiden suomalaistaustaisten varhaiskasvatuksen työyhteisön jäsenien maahanmuuttajataustaisille osoittamaan hyväksyntään ja tasavertaisena työtoverina pitämiseen, ammatillisen ja henkilökohtaisen itsetunnon vahvuuteen sekä hyviin sosiaalisiin suhteisiin työpaikalla.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimukseni lisää tietoa ja ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä sekä tutkimustuloksien kautta luo näkymää siihen, miten varhaiskasvatuksen kenttä voi kehittyä, vahvistua ja oppia uusia käytäntöjä, joiden avulla varhaiskasvatuksen henkilöstön moninaisuutta, myös kielellistä ja kulttuurista, voidaan käyttää voimavarana ja rakentaa työyhteisön yhteisöllistä hyvinvointia sekä parantaa maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden ja koko työyhteisön hyvinvointia ja toimintakulttuuria.