Varhaiskasvatuksen henkilöstön kulttuurinen moninaisuus

Hanketiedot

Hankenumero
210246

Hakija
Monika Maria Haanpää

Toteuttaja
Monika Maria Haanpää

Lisätietoja
Monika Maria Haanpää
monwoj@utu.fi

Toteutusaika
1.8.2021 - 15.3.2022

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2021
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tulokset valmistuneet
17.3.2022

Tiivistelmä

Väitöstutkimuksessa tutkitaan kulttuurisesti moninaisen päiväkodin työyhteisön toimintaa ja sen johtamista. Lisäksi tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien kokemuksia työskentelystä suomalaisessa päiväkodissa, sekä heidän sopeutumistaan uuteen toimintakulttuuriin. Varhaiskasvatuksen jatkuvasti moninaistuvassa työntekijäjoukossa tutkimustulokset antavat merkittävää uutta tietoa työyhteisön työhyvinvoinnin ja työsuojelun edistämisen kannalta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Monika Maria Haanpää

Tiedote

Maahanmuuttajataustainen varhaiskasvatushenkilöstö suomalaisessa päiväkodissa

17.3.2022

Tiivistelmä

Väitöstutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja kuvata maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien kokemuksia työskentelystä suomalaisissa päiväkodeissa. Lisäksi tutkittiin suomalaistaustaisen varhaiskasvatushenkilöstön ja päiväkodin johtajien näkemyksiä päiväkodin toimintakulttuurista, työyhteisön jäsenyydestä, toiminnasta ja sen johtamisesta päiväkodeissa liittyen varhaiskasvatushenkilöstön moninaisuuteen.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa maahanmuuttajataustaisen varhaiskasvatushenkilöstön toiminnasta, moninaisen työyhteisön johtamisesta sekä käytäntöyhteisöjen toiminnasta suomalaisissa päiväkodeissa. Tämän laadullisen tutkimuksen kautta saatu tutkimustieto saattaa auttaa varhaiskasvatuksen työyhteisöjä kehittämään moninaisuutta ja inklusiivisuutta työyhteisöissään. Tuloksia voidaan soveltaa esimerkiksi uusien täydennyskoulutusprojektien rakentamisessa tai mentorointiohjelmien kehittämisessä.

Lähtökohdat

Tutkimus paikantuu kasvatustieteellisen tutkimuksen kenttään ja erityisesti varhaiskasvatuksen työyhteisöihin. Tutkimuksen lähestymistapa oli laadullinen ja sosiokonstruktivistinen. Tutkimusaihetta tarkasteltiin kolminäkökulmaisesti kerätyn tutkimusaineiston kautta. Varhaiskasvatuksen työyhteisöä on tarkasteltu käytäntöyhteisönä (communities of practice), jonka ulottuvuudet löytyivät varhaiskasvatuksen toimintakulttuurista ja työyhteisön toiminnasta.

Aineisto

Tutkimukseen osallistuivat maahanmuuttajataustainen varhaiskasvatuksen henkilöstö (n=32), suomalaistaustainen varhaiskasvatuksen henkilöstö (n=30) sekä päiväkodin johtajat (n=15).

Menetelmät

Tutkimusaineisto kerättiin kyselyn ja teemahaastattelujen avulla. Tutkimuksen aineisto analysoitiin pääosin laadullisella teoriasidonnaisella sisällönanalyysillä soveltaen abduktiivista lähestymistapaa. Tutkimuksessa käytetty tutkimusaineistoon liittyvä triangulaatio ilmeni kolminäkökulmaisessa lähestymistavassa: tutkimusaiheen ulottuvuuksia tarkasteltiin maahanmuuttajataustaisen varhaiskasvatuksen henkilöstön, suomalaistaustaisen varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä päiväkodin johtajien kannalta.

Tulokset ja johtopäätökset

Väitöstutkimuksen tulokset osoittivat, että maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien kokema jäsenyys ja työskentely suomalaisessa päiväkodin työyhteisössä olivat yhteydessä heidän suomen kielen taitoonsa, ammatillisen ja henkilökohtaisen itsetunnon vahvuuteensa, sosiaalisiin suhteisiin työpaikalla sekä työyhteisön hyväksyntään ja arvostamiseen. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden varhaiskasvatuksen työyhteisön täysjäseneksi tuleminen sekä päiväkodin työkulttuurin, -tapojen ja -normien ja suomen kielen oppiminen tapahtuivat enimmäkseen toimintaan aktiivisesti osallistumisen ja työssä oppimisen kautta. Maahanmuuttajataustaisen henkilöstön johtaminen vaati sensitiivisyyttä ja osaamista, joka liittyi muun muassa kulttuurien väliseen ajattelu- ja toimintatapojen ymmärtämiseen.

Tutkimuksessa käy ilmi, että varhaiskasvatuksen työyhteisön toimintaan saattavat vaikuttaa myös henkilöstön erilaiset tavat havaita ja ymmärtää työyhteisön implisiittisiä toimintatapoja, esimerkiksi sopimuksia, käytäntöjä, normeja, vihjeitä ja ennakko-oletuksia. Väitöstutkimuksessa tuodaan esille, että päiväkoti ja sen yhteisö toimii sekä monien käytäntöyhteisöjen paikkana että kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen käytäntöyhteisönä, joka sitoutuu toteuttamaan yhdessä varhaiskasvatussuunnitelman tai esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden periaatteita ja tuottamaan erilaisia yhteisiä käytänteitä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus lisää tietoa ja ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä sekä luo näkymää siihen, miten varhaiskasvatuksen kenttä voi kehittyä, vahvistua ja oppia uusia käytäntöjä. Avoimen vuorovaikutuksen ja uusien jaettujen käytänteiden kautta voidaan kielellisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti moninaisissa varhaiskasvatuksen työyhteisöissä rakentaa yhteisöllistä hyvinvointia sekä parantaa maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden ja koko työyhteisön toimintakulttuuria.

Aineisto

Monika Haanpää. Kolminäkökulmainen tutkimus maahanmuuttajataustaisesta varhaiskasvatushenkilöstöstä suomalaisessa päiväkodissa. Turun yliopisto. 2023.
https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9170-9

ISBN 978-951-29-9169-3 (Painettu)
ISBN 978-951-29-9170-9 (PDF)
ISSN 0082-6987 (Painettu)
ISSN 2343-3191 (Sähköinen) Avaa