Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstön vaihtuvuus: Työn vaatimusten ja voimavarojen yhteys ammatinvaihtoaikeisiin

12th OMEP Asia-Pacific Conference – Looking Back, Moving Forward: Progressing the UN Sustainable Development Goals in the Asia Pasific region, OMEP, 6-8.12.2013 Sydney, Australia.

Hanketiedot

Hankenumero
230436

Hakija
Eerika Länsmans

Toteuttaja
Eerika Länsmans

Lisätietoja
Eerika Länsmans
eerika.lansmans@tuni.fi

Toteutusaika
1.12.2023 - 10.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
8.11.2023
2 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 770 euroa

Tulokset valmistuneet
15.12.2023

Tiivistelmä

Esittelen kansainvälisessä OMEP-konferenssissa väitöskirjani ensimmäistä osatutkimusta, jossa tarkastelen varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstön työn vaatimuksia ja voimavaroja sekä niiden suhdetta ammatinvaihtoaikeisiin. Suullisella konferenssiesitykselläni osallistun varhaiskasvatusalan veto- ja pitovoimahaasteita koskevaan kansainväliseen keskusteluun paikantamalla kehittämiskohteita ammatissa pysymisen tukemiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eerika Länsmans

Tiedote

Varhaiskasvatuksen henkilöstön työn vaatimusten ja voimavarojen yhteys ammatinvaihtoaikeisiin

15.12.2023

Tiivistelmä

Esittelin kansainvälisessä 12th OMEP Asia-Pasific-konferenssissa väitöskirjani ensimmäistä osatutkimusta, jossa tarkastelen varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstön työn vaatimuksia ja voimavaroja sekä niiden suhdetta ammatinvaihtoaikeisiin. Suullisella konferenssiesitykselläni osallistuin varhaiskasvatusalan veto- ja pitovoimahaasteita koskevaan kansainväliseen keskusteluun paikantamalla kehittämiskohteita ammatissa pysymisen tukemiseksi. Esityksestä kirjoitetaan myös tieteellinen julkaisu.

Tausta

Suomalainen institutionaalinen varhaiskasvatus on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta jo pitkään. Kuitenkin akateeminen tutkimus ilmiöstä on ollut Suomessa riittämätöntä. Esitys mahdollisti Suomessa tehdyn tutkimuksen liittämisen kansainväliseen keskusteluun ja siten ilmiön laajemman tarkastelun eri varhaiskasvatusjärjestelmissä.

Aineisto

Tutkimuksella on merkittävä menetelmällinen anti, sillä siinä hyödynnettiin latenttia profiilianalyysia. Menetelmällä tunnistettiin profiileja työn voimavarojen ja vaatimusten yhteisvaihtelusta. Näin pystyttiin huomioimaan aiemmissa tutkimuksissa tunnistettujen yksittäisten ammatinvaihtoon liittyvien tekijöiden lisäksi laajempia kokonaisuuksia ilmiön taustalta. Tutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2021 verkkokyselyllä, johon vastasi varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstöä (n=428).

Tulokset ja johtopäätökset

Alustavissa tuloksissa voitiin tunnistaa työn vaatimuksista ja voimavaroista kokonaisuuksia, jotka olivat yhteydessä varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstön ammatinvaihtoaikeisiin. Konferenssissa tuloksien esittely herätti kiinnostavaa keskustelua, joka tukee tutkimuksen etenemistä ja paikantamista osana kansainvälistä tutkimuskenttää.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Esityksen herättämä keskustelu tukee tutkijan tieteellisen julkaisun edistämistä. Myöhemmin tutkimuksen tulokset tarjoavat tukea niin varhaiskasvatuspalvelujen järjestäjille kuin poliittiseen päätöksentekoon tunnistamalla kehittämiskohteita, joilla voitaisiin parantaa työhyvinvointia ja tukea henkilöstön ammatissa pysymistä. Varhaiskasvatuspalvelujen toimivuudella on merkitystä sekä lasten kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa että perheellisten työelämään osallistumisen mahdollistamisessa.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa