Varhaiskasvatuksen työkyvyn tukimuotojen ja työkykyjohtamisen uudistaminen

Hanketiedot

Hankenumero
200376

Hakija
Järvenpään kaupunki

Toteuttaja
Emkine Oy

Lisätietoja
Emma Vartiala
emma.vartiala@jarvenpaa.fi

Toteutusaika
1.10.2020 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
9.10.2020
12 482 euroa

Kokonaiskustannukset
24 964 euroa

Tulokset valmistuneet
9.2.2022

Tiivistelmä

Järvenpään varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstön työkykyä johdetaan strategisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Henkilöstö kokee työnsä arvostuksen lisääntymisen sekä henkisen ja fyysisen työkyvyn paranemisen. Toteutustapa on havainnoinnin ja tiedonkeruun perusteella moudostetut työkyvyn toimintamallien yhteismuotoilu ja esihenkilöiden tukeminen työkykyjohtamisessa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on vähentää sairauspoissaolokustannuksia Järvenpään kaupungilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Emma Vartiala

Tiedote

Työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen kehittäminen Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuksessa

9.2.2022

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli parantaa työkykyjohtamista ja työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa. Lisäksi tavoitteena oli sairauspoissaolokustannusten pienentäminen. Hanke jakautui kolmeen vaiheeseen: havainnointi- ja tiedonkeruu, työkyvyn johtamisen tuki ja työn yhteismuotoilu. Hanke lisäsi HR:n, varhaiskasvatuksen johdon ja työterveyshuollon ymmärrystä varhaiskasvatustyöstä ja työn muokkaamisesta varhaiskasvatuksen arjessa. Korona vaikeutti hankkeen toteutusta ja arviointia.

Lähtökohdat

Järvenpään kaupungilla on havaittu varhaiskasvatuksen sairauspoissaolojen lisääntyneen ja ne ylittivät kansallisen keskiarvon. Tavoitteeksi asetettiin työhyvinvoinnin parantaminen ja poissaolojen vähentäminen. Asiantuntijaksi hankkeeseen valittiin Emkine oy. Hankkeen toteutustavaksi valittiin havainnoinnin ja tiedonkeruun perusteella muodostetut työkyvyn toimintamallien yhteismuotoilu ja esihenkilöiden tukeminen työkykyjohtamisessa.

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistui kolmesta varhaiskasvatusyksiköstä johtaja ja varajohtaja sekä varhaiskasvatuksen opettajia ja lastenhoitajia. Lisäksi hanketyöskentelyyn osallistui varhaiskasvatuksen johto, kaupungin HR, henkilöstön edustajat ja työterveyshuollon kumppani.

Menetelmät

Havainnointiin ja tiedonkeruuseen sisältyivät työelämän arvotesti, toimintaympäristön analyysi, avainhenkilöiden haastattelut ja työntekijöiden pitämät digitaaliset päiväkirjat. Toimintamallien yhteismuotoilua varten järjestettiin kolmen työpajan työpajasarja työn muotoilusta ja toinen kolmen työpajan työpajasarja työkyvyn tuen toimintamallista ja työkykyjohtamisesta. Emkine tuki työkykyjohtamista uuden työkyvyn ohjaustaulun, mentoroinnin ja osallistavien digitaalisten menetelmien avulla.

Vaikuttavuus

Hanke teki näkyväksi varhaiskasvatuksessa jo tehtävää hyvää työtä ja sanoitti myös varhaiskasvatuksen ammattilaisille sitä, miten kattavasti työn muokkausta työyhteisöissä jo tehdään.
Koronan takia sairauspoissolojen määrän vertailu ei ole yksiselitteistä. Näyttäisi kuitenkin siltä, että koronasta riippumattomien sairauspoissaolojen määrä on varhaiskasvatuksessa vähentynyt hankkeen aikana.
Hankkeen jalkautus on vielä kesken, joten kaupunkitasoisia tuloksia nähdään toivottavasti vielä lisää.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Järvenpäässä otetaan käyttöön uusia toimintatapoja, joita voidaan hyödyntää myös muilla työpaikoilla. Varhaiskasvatuksessa pyritään hyödyntämään jatkossakin päiväkirjaa työn arjen arvioinnin työkaluna. Päiväkirjojen pohjalta jatketaan keskustelua varhaiskasvatuksen arjen haasteista ja niiden poistamisesta. Lisäksi arvioidaan mahdollisuutta työelämän arvotestin laajempaa hyödyntämiseen muissakin varhaiskasvatusyksiköissä.

Aineisto

Emma Vartiala, Järvenpään kaupunki. Järvenpän kaupungin varhaiskasvatuksen työhyvinvointihankkeen loppuraportti
20.12.2021. Avaa