Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen strategia toimeksi

Hanketiedot

Hankenumero
111304

Hakija
Varsinais-Suomen Pelastuslaitos

Toteuttaja
Varsinais-Suomen Pelastuslaitos

Lisätietoja
Mika Kontio
mika.kontio@turku.fi

Toteutusaika
1.11.2011 - 15.1.2013

Työsuojelurahaston päätös
28.9.2011
22 100 euroa

Kokonaiskustannukset
44 200 euroa

Tulokset valmistuneet
15.1.2013

Tiivistelmä

VARSINAIS-SUOMEN PELASTUSLAITOS: STRATEGIA TOIMEKSI – MUUTOSVOIMANA IHMISET -KEHITTÄMISPROJEKTI

Hankkeen päätavoitteet ovat 1. strategian täsmentäminen ja konkretisoiminen sekä yhteinen tulkinta organisaation kaikilla tasoilla, 2. esimiestyön ja yhtenäisen esimieskulttuurin kehittäminen ja 3. sisäisen viestinnän ja työhyvinvoinnin kehittäminen.

Kehittämisprosessi toteutetaan yhteistoiminnallisin menettelyin ja siinä sovelletaan Muutospaja –työskentelyn ideaa, vaiheita ja työvälineitä (Launis ym. 2010). Kehittämismenetelmät työstetään kokemuksellisen oppimisen periaatteita noudattaen (Kolb 1984). Olennaista on, että Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen henkilökunta oppii arvioimaan ja reflektoimaan omaa toimintaansa ja kertomaan siitä onnistumisen tarinoita.

Työhön soveltamiseen ja strategian maastouttamiseen arjen toimintaan hyödynnetään räätälöityjä työkirjoja ja pienryhmätoimintaa. Sisäiset pienryhmät tukevat strategian maastouttamista ja yhteistä oppimista, jossa tavoitteena on yhteisen ymmärryksen rakentaminen. Pienryhmät saavat tarvittaessa ulkopuolista tukea käytännön toimintaan. Pienryhmätoiminnasta luodaan pysyvä käytännönläheinen toimintamalli työyhteisön kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Kehittämisprojektin tulokset ovat käytettävissä helmikuussa 2013.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mika Kontio

Tiedote

Pelastuslaitos pelasti strategiansa

15.1.2013

Varsinais-Suomen pelastuslaitos täsmensi strategiaansa, jotta
koko henkilöstö tulkitsisi sitä yhtenevästi. Kehittämishanke
haastoi koko henkilöstön tekemään strategiatyötä tuloksellisesti.
Onnistuneessa hankkeessa tuotettiin myös joustavan työuran malli,
jota aiotaan hyödyntää kehityskeskusteluissa. Työsuojelurahasto
rahoitti kehittämishanketta, jonka toteutti Turun
ammattikorkeakoulu.

 

Strategian arkeen saattaminen on pitkä prosessi, ja työ jatkuu.
Olennaista on, että Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen henkilökunta
oppii arvioimaan omaa toimintaansa ja kertomaan siitä onnistumisen
tarinoita.

Pelastuslaitoksessa päädyttiin kehittämishankkeeseen, kun
havaittiin, että aiempi strategia ei ohjannut työntekijöiden
arkista toimintaa. Hankkeen lähtökohdaksi otettiin se, että
henkilöstö ymmärtää vision, arvojen ja strategian merkityksen
omassa työssään.

 

Hankkeen loppuraportin mukaan kaikkien yksiköiden henkilökunta
ymmärtää pelastuslaitoksen arvojen – ammattitaitoisesti, nopeasti
ja tasapuolisesti – merkityksen, sillä arvot on eritelty kaikissa
yksiköissä, ja arvot näkyvät arjen toiminnassa.

 

Yhdessä opittiin


 

Hankkeessa käytetyissä kehittämismenetelmissä korostuivat
prosessimaisuus, yhteistoiminnallisuus ja keskustelu. Esimerkiksi
strategian maastouttamista tuettiin pienryhmillä. Sisäiset
pienryhmät tukevat myös yhteistä oppimista, joka tähtää yhteisen
ymmärryksen rakentamiseen.

 

Ohjausryhmässä oli edustus kaikista henkilöstöryhmistä.
Pelastuslaitoksessa tiedotettiin hankkeen toteutumisesta avoimesti
useilla viestintäkanavilla.

 

Loppuraportin mukaan työyhteisössä onkin opittu yhdessä: On
onnistuttu pienin teoin parantamaan arkityön käytäntöjä sujuviksi,
rohkaistu käsittelemään hankalia tilanteita sekä vahvistettu
antamaan myönteistä ja korjaavaa palautetta.

Strategiaryhmät pysyviksi

 

Hankeaikana strategiaryhmät toimivat aktiivisesti ja ryhmien työtä
päätettiin jatkaa, jotta strategiatyön saisi juurrutettua
käytäntöön. Strategiaryhmissä on edustus organisaation kaikilta
tasoilta.

 

Myös yksin hankeaikana toimineet ryhmät käyttivät aikansa
hyödyllisesti: Toimistotiimi kehitti Turun ammattikorkeakoulun
tietotekniikan opiskelijoiden ohjaamina Microsoft-ohjelmien
hyödyntämistä arjen työhön.

Työpajoissa taottiin toimintamalleja

 

Organisaation strategiatietämyksestä kyseltiin hankkeen alussa ja
lopussa. Samoin kartoitettiin sisäisen viestinnän ja
työhyvinvoinnin nykytila sekä haettiin tietoa
kehittämiskohteista. 

Yhteisiä työpajapäiviä pidettiin kuusi. Niissä käsiteltiin
etenkin strategian arkeen viemistä, kehityskeskustelujen
tuloksellisuuden lisäämistä ja valmentavaa esimiestyötä.
Työpajaoppien työhön soveltamista tuettiin räätälöidyillä
työkirjoilla ja niin sanotuilla kurssikirjeillä.

 

Jos työtilanne sen salli, koko henkilöstö sai osallistua
työpajoihin. Tätä mahdollisuutta käytettiin aktiivisesti.

 

Päätöstyöpajassa käsiteltiin saavutettuja tuloksia ja uusia
toimintamalleja sekä niiden arkeen saattamisen varmistamista.
Samalla pohdittiin hiljaisten signaalien tunnistamisen merkitystä.

 

Esimiestyöhön näkemystä

 

Päätavoitteisiin sisältyi esimiestyön kehittäminen yhtenäiseksi.
Esimiehet sovelsivat työpajoissa käsiteltyjä asioita omaan
työhönsä, oman tiiminsä kanssa. Hankkeen päätyttyä osallistujat
totesivat, että niin esimiesten kuin koko henkilöstön
strategiatietämys kehittyivät.

 

Kehityskeskusteluihin saatiin lisää tehoa ja säännöllisyyttä.
Hankkeessa luotiin henkilökohtaisten kehityskeskustelujen tueksi
ryhmäkehityskeskustelut

 


Kohti joustavaa työuraa


 

Hankkeessa tuotettiin myös joustavan urapolun malli, jota esimies
voi hyödyntää, kun on kehityskeskustelujen aika.

 

Osaamisen kehittämisen tueksi suunniteltiin ja nimettiin myös
pelastuslaitoksen HR-tiimi eli henkilöstöasioista vastaava ryhmä.
Se analysoi organisaation henkilöstöjohtamiseen vaikuttavia
syötteitä. HR-tiimin tehtävä on tukea esimiehiä ja joustavien
urapolkujen toteuttamista.

 

Työhyvinvoinnin portaat -mallista saatiin hyvä työväline
tulosalueiden kehittämiseen ja toimintasuunnitelmien työstämisen
tueksi.

 

Sisäinen viestintä piristyi

 

Hankkeessa täsmennettiin roolitusta sisäisessä viestinnässä ja
kaikkien viestintävastuuta korostettiin.

 

Hankkeen alun viestintäkyselyssä toivottiin täsmennyksiä
sähköpostiviestintään, joten sille luotiin pelisäännöt. Lisäksi
palaverikäytäntöjä kehitettiin entistä tuloksellisemmiksi ja
osallistavammiksi.

 

Palautteen antamis- ja saamiskäytäntöjä jumpattiin työpajoissa ja
strategiatiimeissä. Niinpä hankkeessa sovittiin hyvän
palautekulttuurin perustasta: hyvästä viestinnästä, hyvästä
johtamisesta ja aktiivisesta palautekäytännöstä. 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos. Strategia toimeksi – muutosvoimana ihmiset. Loppuraportti 15.01.2013 Avaa

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos. Strategia toimeksi – muutosvoimana ihmiset. Työkirja. Esimiestyön ja yhteisen esimieskulttuurin kehittäminen. Turun ammattikorkeakoulu. Avaa

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos. Strategia toimeksi – muutosvoimana ihmiset. Työkirja. Strategia arjen toimintaan. Turun ammattikorkeakoulu. Avaa

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos. Strategia toimeksi – muutosvoimana ihmiset. Työkirja. Osallistava sisäinen viestintä strategian arkeen saattamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen tukena. Turun ammattikorkeakoulu. Avaa