Vastuullisen ja monimuotoisuutta tukevan johtamisen arvioinnin kehittämistyö

Hanketiedot

Hankenumero
115415

Hakija
Finnish Business & Society ry

Toteuttaja
Finnish Business & Society ry

Lisätietoja
Riina Kasurinen
riina.kasurinen@fibsry.fi

Toteutusaika
1.1.2016 - 28.2.2017

Työsuojelurahaston päätös
17.11.2015
55 000 euroa

Kokonaiskustannukset
61 413 euroa

Tulokset valmistuneet
28.2.2017

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää johtamisen arviointimenetelmä, jonka avulla voidaan tarkastella organisaation sosiaalista vastuullisuutta ja inhimillisen monimuotoisuuden huomioivaa johtamistapaa. Arviointi soveltuu johtamisen kehittämiseen tunnistaen eri tasoja miten organisaatio lähestyy monimuotoisuutta ja missä määrin se otetaan huomioon strategioissa ja eri toiminnoissa kuten henkilöstön ja asiakkuuksien johtamisessa. Monimuotoisuus ymmärretään arvioinnissa laajasti käsittäen yksilölliset erot henkilöstössä ja asiakkaissa johtuvat ne sitten sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, osaamisesta, koulutuksesta, asemasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautuneisuudesta, elämäntilanteesta yms. seikoista.

Arviointimenetelmä tulee jatkossa organisaatiokehittäjien käyttöön itsearvioinnin periaatteella, joten sen luotettavuus ja käytettävyys eri toimialoilla on tutkimuksen kohde. Tutkimus toteutetaan toimintatutkimuksena, jonka aikana monimuotoisuuden vaikutusta johtamiseen arvioidaan neljässä yrityksessä olemassa olevan nelikenttämatriisin pohjalta. Tavoite on varmistaa matriisin rakenne- ja sisältövaliditeetti henkilöstölle kohdistetun kyselyn ja organisaatiokohtaisten työryhmien haastattelujen avulla. Työryhmät osallistuvat arviointimenetelmän kehittämiseen ja sen vaikuttavuuden arviointiin. Johtamisen tasoarvioinnin analyysissä pyritään itsereflektointiin ja tunnistamaan eri toimintojen kehittämiskohteita muutosten käynnistäjinä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Riina Kasurinen

Tiedote

Itsearviointi hyödyttää monimuotoisuutta tukevaa johtamista

28.2.2017

Monimuotoisuuden johtaminen on kasvava vastuullisuustrendi Suomessa. Sen kehittämiseen tarvitaan strategian rinnalle tietoa, aikaa ja erityisesti eri henkilöstöryhmien osallistumista.

Vastuullisen ja monimuotoisuutta tukevan johtamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa, kun väestö ikääntyy, osaajista on pulaa ja inhimillisen pääoman hyödyntäminen korostuu.

Finnish Business & Society ry (FIBS) tutki Työsuojelurahaston tuella, miten monimuotoisuutta tukevaa johtamista voidaan arvioida luotettavasti ja millaisia vaikutuksia arvioinnilla on. Toimintatutkimukseen osallistui kolme yksityisen sektorin suuryritystä eri aloilta.

Johtamisen itsearviointi osoitti, että strategiatasolla yritykset olivat proaktiivisempia kuin käytännön tasolla.

Tutkimuksen mukaan monimuotoisuusjohtamisen käytäntöön vientiin tarvitaan tietoa, aikaa ja erityisesti eri henkilöstöryhmien edustusta ja osallistumista.

Nelikenttä auttaa arvioinnissa

Noin vuoden mittaisessa tutkimuksessa varmistettiin johtamisen arviointiin kehitetyn nelikenttämatriisin luotettavuus. Nelikenttä kuvaa, miten re- tai proaktiivisesti organisaatio ottaa monimuotoisuuden huomioon johtamisessaan ja toiminnoissaan.

Tutkimus antoi viitteitä siitä, että jos itsearviointimenetelmää kehitetään helppokäyttöiseksi nelikentän pohjalta, voidaan arvioinnin myötä tunnistaa nopeasti yrityksen kehittämiskohteet.

Arviointi voi herättää tarpeen sitouttaa ylin johto, jotta teema saadaan strategiatason kehittämishankkeeksi ohjaamaan käytännön toimintaa.

Opetusvideo avaa johtamisen ajatuksen kaikille

Hankkeen aikana tuotettiin myös Monimuotoisuudesta lisäarvoa -video.

Vapaasti käytössä oleva video avaa monimuotoisuutta ja osallisuutta tukevan johtamisen idean sekä antaa kehittämissuosituksia erilaisille organisaatioille. 

Toimittaja
Camilla Lehtinen

Aineisto

Sippola, 2017. . Tutkimushankkeen loppurapotti 31.3.2017. Helsinki: Julkaisumonistamo Eteläranta Oy,ISBN 978-952-68725-0-6 (nid.)ISBN 978-952-68725-1-3 (PDF). 32 s.Finnish Business & Society ry (FIBS) julkaisusarja. FIBS, 2017. Avaa

Monimuotoisuudesta lisäarvoa -opetusvideo. Tuotettu yhteistyössä: FIBS, Työsuojelurahasto, Fazer, Kesko ja Tokmanni. Tekninen toteutus: Antti Vuori Oyhttps://www.youtube.com/watch?v=WQD904rCyp8 tekstit FINhttps://www.youtube.com/watch?v=6FobLCATxDs&t=13s tekstit ENG. https://www.youtube.com/watch?v=6FobLCATxDs&t=13s