Vastuullisuus ja sen kehittyminen organisaatiossa ( neljän organisaation konsortiohanke)

Hanketiedot

Hankenumero
112365

Hakija
Palvelukoti Vantaan Kerttuli Oy

Toteuttaja
Palvelukoti Vantaan Kerttuli Oy

Lisätietoja
Sirja Astala
sirja.astala@vantaankerttuli.fi

Toteutusaika
1.1.2013 - 3.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2012
46 200 euroa

Kokonaiskustannukset
92 471 euroa

Tulokset valmistuneet
3.12.2014

Tiivistelmä

HoVa hanke
Hanke on neljän hoivakodin yhteishanke. Yritykset ovat taustaltaan perheyrityksiä ja kaikissa on tapahtunut lähiaikoina sukupolvenvaihdos. Yrityksissä on tarve määrittää arvot ja toiminta uusien yrittäjien näköisiksi .

Tavoitteena on määritellä yrityksien yhteiskuntavastuu talouden, sosiaalisuuden ja ympäristön näkökulmasta sekä löytää mittarit, joilla vastuun toteutumista seurataan. Vastuullisuus prosessia toteutetaan vuoropuheluna organisaatioiden ja niiden sidosryhmien välillä. Tavoitteena on saada vastuullisuuden arviointi ja kehittäminen systemaattiseksi, pitkäjänteiseksi ja läpinäkyväksi toiminnaksi sekä vastuullisuus toimimaan arjen toiminnoissa organisaation , ryhmän ja yksilön tasolla. Sidosryhmiltä saatavien palautteiden avulla arvioidaan kriittisesti toiminnan arvoja ja kehitetään toimintaa. Hankkeen aikana kehitetään palautejärjestelmiä toimimaan proaktiivisesti sidosryhmien kanssa.

Menetelminä käytetään sidosryhmäjohtamista, prosessijohtamista, kriittistä reflektointia, ongelmanratkaisua ja ratkaisukeskeisyyttä.
Tulokset ovat käytettävissä jo hankkeen aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sirja Astala

Tiedote

Hoivakodit mututuntumasta faktoihin vastuullisuudessa

3.12.2014

Miksi hoivakodin arvot eivät näy toiminnassa? Miksi arjen
työnteossa vastuunkanto saattaa unohtua – olipa kyse asukkaiden
suihkuun tai wc-käynnille viemisestä tai toimipisteen jätteiden
lajittelusta, energiansäästöstä tai ruokahävikin estämisestä?

Tällaisiin kysymyksiin pureutui vastuullisuutta kehittänyt
hanke, jonka toteutti neljä yksityistä hoivakotia
Uudeltamaalta.

Hoivakodit määrittelivät yhteiskuntavastuunsa tavoitteet
talouden, sosiaalisuuden ja ympäristön näkökulmasta. Palveluitaan
ja asiakastyötään yritykset kehittivät vastaamaan vastuullisia
arvoja.

Kaikki yritykset panostivat siihen, että henkilökunta kantaisi
aktiivisesti vastuuta omista toimistaan.

Kehittämishanke toteutettiin vuosina 2013–2014. Ulkopuolisena
asiantuntijana toimi työyhteisövalmentaja
Leila Kouvonen.

Hankkeessa hyödynnettiin
Päivi Vauhkosen lisensiaatintyötä
vastuullisuudesta ja sen kehittämisestä organisaatiossa (TSR
107184). Lisäksi käytettiin Vauhkosen,
Marjatta Jutilan ja
Abdirizak H. Mohamedin Vastuullisuuden johtaminen
– toiminnan kehittäjän opasta (TSR
104327).

Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Teot vastaamaan sovittuja arvoja

Hoivakodit määrittelivät mittarit, joilla vastuullisuutta
arvioidaan systemaattisesti. Tarkoitus oli edetä mututuntumasta
faktoihin ja todelliseen vastuunottoon arjen työssä ja valinnoissa:
tekojen piti vastata sovittuja arvoja.

Vastuullisuusprosessi vietiin läpi vuoropuheluna hoivayritysten
ja niiden sidosryhmien välillä. Sidosryhmiä ovat muun muassa
palveluja ostavat kunnat ja omaiset. Vastuullisuuden uskotaan
olevan valttikortti kilpailutuksessa.

Osa henkilöstöstä aktiivisesti vastuullinen, osaa piti
käskeä

Hankkeeseen osallistuneista hoivakodeista kaksi tuottaa
tehostettua asumispalvelua vanhuksille, yksi asumispalvelua
vammaisille ja yksi mielenterveyskuntoutujille. Henkilökuntaa
yrityksissä on kussakin 10–20.

Kaikki yritykset ovat perheyrityksiä, ja niissä oli
sukupolvenvaihdoksen takia tarvetta määrittää arvot uusien
johtajien näköisiksi ja toimintaa ohjaaviksi.

Yksityiskohtaiset vastuullisuuden tavoitteet vaihtelivat
hoivakodeittain, mutta ainoassakaan yrityksessä ei ollut mietitty
esimerkiksi kriittisiä menestystekijöitä eikä niiden
mittareita.

Toimintaa saattoi ohjata esimerkiksi vanhusten hoitokodissa
sellainen ajatus, että kohtele vanhuksia siten kuin toivoisit
itseäsi kohdeltavan vanhana. Osa henkilökunnasta toimi
vastuullisesti oma-aloitteisesti, osa vasta käskystä, mikä aiheutti
ristiriitaa.

Hankkeen tavoitteena oli saada kaikissa yrityksissä toiminta ja
palvelu entistä laadukkaammaksi ja läpinäkyvämmäksi.

Koko henkilökunnan aktiivisen ja vastuullisen työotteen lisäksi
toivottiin kehittämisen ilmapiiriä siten, että toimintaa
pysähdyttäisiin säännöllisesti arvioimaan itsenäisesti ja
kehittämään sitä entistä vastuullisemmaksi organisaation, ryhmän ja
yksilön tasolla.

Menetelminä hankkeessa käytettiin prosessiohjausta ja
-johtamista, sidosryhmäjohtamista, näkyväksi tekemistä,
reflektointia, ongelmanratkaisua ja ratkaisukeskeisyyttä.

Sidosryhmäkysely jatkossa vuosittain

Sidosryhmäkyselyt tehtiin kahtena vuonna. Sidosryhmäkysely
toteutetaan jatkossa kaikissa yrityksissä vuosittain. Sidosryhmiä
ovat kuntien ja omaisten lisäksi muun muassa yritysten naapurit,
tavarantoimittajat, postinkuljettajat ja terveyskeskukset. Sama
kysely tehdään henkilökunnalle ja asukkaille.

Kyselyssä kerrotaan yrityksen arvot ja pyydetään arvioimaan
arvojen näkyvyyttä käytännössä.

Organisaatiokulttuureihin pysyviä muutoksia

Yleisesti ottaen tavoitteita oli helppo asettaa, mutta niiden
toteuttaminen olikin toinen juttu. Usein joku tai jotkut eivät
halunneet toimia sovitusti.

Tekemättä jättämisestä tai pelisääntöjen tai toimintaohjeiden
noudattamatta jättämisestä seurasi joko huomautus tai joissain
tapauksissa huutaminen. Eräässä hoivakodissa henkilöstön vaihtuvuus
oli suurta: jotkut lähtivät itse, jotkut irtisanottiin.

Kaikissa yrityksissä organisaatiokulttuureihin tuli pysyviä
muutoksia. Esimerkkeinä mainittakoon yksi osa-alue kustakin
hoivakodista: esimiestyöhön panostaminen, asiakastietojärjestelmän
muutokset, mittareiden seuraaminen ja niihin reagoiminen sekä
töiden näkyväksi tekeminen.

Kaikissa yrityksissä vastuullisuus parani sidosryhmien ja johdon
palautteiden perusteella sekä yksilöiden että ryhmien osalta.
Mittareiden ja työn näkyväksi tekemisen myötä yksilön ja ryhmien
vastuunotto lisääntyi kaikissa yrityksissä.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Vastuullisuus ja sen kehittyminen organisaatiossa. HoVa hanke. 2013–2014. Avaa

Hoivakodit vastuullisiksi. Tiedon silta 2015. https://tiedonsilta.fi/hoivakodit-vastuullisiksi/