Vastuullisuus teoiksi ja työnantajalupaus toimenpiteiksi

Hanketiedot

Hankenumero
210337

Hakija
Otavamedia Oy

Toteuttaja
IhanaElo Oy

Lisätietoja
Anne Mantila
anne.mantila@otavamedia.fi

Toteutusaika
16.9.2021 - 31.1.2023

Työsuojelurahaston päätös
14.10.2021
37 500 euroa

Kokonaiskustannukset
75 000 euroa

Tulokset valmistuneet
5.1.2023

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on kirkastaa Otavamedia Oy:n työnantajalupaus sekä rakentaa vastuullista työyhteisöä osana laajempaa työkulttuurin muutosta. Etätyöstä ollaan siirtymässä monipaikkatyöhön ja vastuullisuus nähdään keskeisenä sen toimivuuden kannalta. Työhyvinvoinnin edistäminen sekä esihenkilötyön ja henkilöstön osaamisen kehittäminen ovat vahvasti hankkeen keskiössä ja niihin pureudutaan työpajoissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Mantila

Tiedote

Vastuullisuus ja työnantajalupaus suunnannäyttäjinä työkulttuurin muutoksessa Otavamedialla

5.1.2023

Tiivistelmä

Yrityksen vastuullisuus, arvot ja työnantajalupaus ovat suuria ja yhä useammin esiin nostettavia teemoja, joiden toteutuminen edellyttää konkreettisia tekoja. Otavamedian työnantajalupauksen purkamisella toimenpiteiksi ja vastuullisuuden merkityksen avaamisella arjen teoissa vahvistettiin yhteisöllisyyttä sekä työkulttuurin muutosta. Henkilöstön osallistaminen oli keskeisessä roolissa näiden onnistumisen mahdollistamisessa. Hankkeessa syntyi työkulttuurin muutosta tukeva toimintamalli.

Lähtökohdat

Siirtyminen etätyöstä poikkeusolojen jälkeen monipaikkatyöhön loi tarpeen työkulttuurin muutokselle. Hanke nähtiin keskeisenä osana työhyvinvoinnin tukemista ja strategian toteuttamista. Hankkeen eri osa-alueiden asiantuntijoina toimivat IhanaElo Oy, MCompetence Oy, Mukamas Learning Design Oy, Kulmia Group Oy, Mehiläinen Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Howspace Oy. Ketterä oppiminen ja oppivan organisaation kehittäminen toimivat hankkeen tutkimustaustana.

Kohderyhmät

Kohderyhmänä oli koko Otavamedian henkilöstö. Hankkeessa keskeisessä roolissa ollut sisäinen ohjausryhmä muodostettiin niin, että organisaation eri yksiköt olivat kattavasti edustettuina. Esihenkilöt vastuutettiin viemään heille kohdennettujen työpajojen antia työyhteisöön ja sen kautta tavoitettiin kaikki työntekijät.

Menetelmät

Yhteiset työpajat toimivat kehittämisen perustana. Niissä haastettiin, oivallettiin, opittiin ja jaettiin tietoa, taitoa ja kokemuksia. Osallistujat pääsivät kohtaamaan toisiaan ja oppimaan yhdessä. Osa koki oppineensa enemmän, toiset olivat tärkeässä roolissa päästessään jakamaan jo toimivia käytäntöjä. Howspace-alusta mahdollisti ajatusten vaihtamisen ja kehitystyön jatkuvuuden myös työpajojen välillä.

Vaikuttavuus

Hankkeessa toteutettiin yli 30 työpajaa. Esihenkilöiden ja sisäisen ohjausryhmän kautta työpajojen antia vietiin edelleen työryhmiin. Työpajatyöskentelyn tukemana luottamus, uskallus kokeilla ja jakaa kokemuksia työryhmien välillä kasvoi samoin kuin arvostus omaa ja toisten työtä kohtaan. Kehitystyön vaikuttavuutta seurataan säännöllisen henkilöstökokemuksen mittauksen avulla.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Vastuullisuus ja työnantajalupaus edellyttävät toteutuakseen tekoja, jotka näkyvät jokaisessa kohtaamisessa ja työkulttuuri rakentuu näiden kohtaamisten ympärille. Hankkeen aikana on vahvistunut käsitys siitä, että psykologisesti turvallisessa ja perustarpeet huomioivassa työyhteisössä epäonnistumisetkin ovat onnistumisia. Hankkeessa syntynyttä työkulttuurin muutosta tukevaa toimintamallia voidaan soveltaa erilaisiin organisaatioihin.

Aineisto

Marianne Nevalainen, Otavamedia Oy, Alisa Yli-Villamo, IhanaElo Oy. Vastuullisuus teoiksi ja työnantajalupaus toimenpiteiksi. OTAVA MEDIA. Loppuraportti. 2022. Avaa