Vastuun näyttämöt – miten dramaturginen identiteettityö muovaa ammattilaisten työtä

14th International Symposium on Process Organization Studies, PROS is an annual event organized in conjunction with the annual series Perspectives on Process Organization Studies, published by Oxford University Press., 18.6.2023-21.6.2023 Chania, Kreikka.

Hanketiedot

Hankenumero
230267

Hakija
Joona Koistinen

Toteuttaja
Joona Koistinen

Lisätietoja
Joona Koistinen
jekoisti@gmail.com

Toteutusaika
18.6.2023 - 21.6.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
750 euroa

Kokonaiskustannukset
1 090 euroa

Tulokset valmistuneet
14.8.2023

Tiivistelmä

Hoiva-alalla toteutettuun etnografiseen kenttätyöhön perustuva tutkimukseni korostaa vastuukäsitysten ja -kokemusten merkitystä ammatillisen identiteettityön kannalta. Ammattilaiset toteuttavat vastuullista toimijuutta erilaisilla työn ”näyttämöillä”, joissa erilaiset toimijat ja tahot havainnoivat ja arvioivat vastuullisuutta. Henkilökohtaisen identiteettityön lisäksi ammattilaiset pyrkivätkin vaikuttamaan näihin arjen esityksiin ja näyttämöihin vastuullisen identiteetin saavuttamiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Joona Koistinen

Tiedote

Vastuun näyttämöt – miten dramaturginen identiteettityö muovaa ammattilaisten työtä

14.8.2023

Tiivistelmä

Hoiva-alalla toteutettuun etnografiseen kenttätyöhön perustuva tutkimukseni korostaa vastuukäsitysten ja -kokemusten merkitystä ammatillisen identiteettityön kannalta. Ammattilaiset toteuttavat vastuullista toimijuutta erilaisilla työn ”näyttämöillä”, joilla erilaiset toimijat ja tahot havainnoivat ja arvioivat vastuullisuutta. Henkilökohtaisen identiteettityön lisäksi ammattilaiset pyrkivätkin vaikuttamaan näihin arjen esityksiin ja näyttämöihin vastuullisen identiteetin saavuttamiseksi. Tutkimus tuo vastuullisissa tehtävissä työskentelevien ammattilaisten ja keskijohtajien ääntä esiin tutkimusmaailmassa ja toisaalta tarjoaa resursseja arjen moraalisten dilemmojen hahmottamiseen vastuiden ristipaineissa.

Tausta

Identiteettityö on tutkimuksellinen näkökulma, joka asettaa sosiaalisesti muovautuvat minäkäsitykset ja niihin liittyvän toimijuuden organisaatioiden ja organisoitumisen keskiöön. Oma työni korostaa identiteettityön materiaalisia ja tilannesidonnaisia prosesseja, jotka ovat jääneet aiemmassa identiteettityökirjallisuudessa vähälle huomiolle. Osallistuin organisaatiotutkimuksen prosessinäkökulmiin keskittyvään PROS-symposiumiin kehittääkseni näitä näkökulmia eteenpäin.

Aineisto

Tässä tutkimuksessa kuvaan hoiva-alan ammattilaisten ja esihenkilöiden parissa tehtyyn etnografiseen kenttätyöhön pohjautuen erilaisia tilannekohtaisia käsityksiä ja kokemuksia vastuullisesta toimijasta ja toiminnasta. Ensisijainen aineisto koostuu osallistuvan havainnoinnin myötä tuotetuista kenttämuistiinpanoista, jotka ovat käytännössä yksityiskohtaisia kuvauksia työn arjen tilanteista ja puheesta.

Tulokset ja johtopäätökset

Tilannekohtainen vastuullinen toimijuus saa erilaisia muotoja riippuen siitä, millaisilla arjen työn sosiomateriaalisilla ”näyttämöillä” vastuullisuutta käytännössä esitetään. Tästä johtuen ammattilaiset pyrkivät muovaamaan näitä arjen ”näyttämöitä” mahdollistaakseen vastuullisen identiteetin saavuttamisen ja säilyttämisen. Vastuun arkiset neuvottelut siis ylläpitävät siltaa yleisluontoisempien ammatti-identiteettien ja arkisen toiminnan välillä muovaten samalla ammattilaisten työtä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Vastuullisuutta ja identiteettejä tarkastellaan usein abstraktimmista näkökulmista, jolloin niiden toteutuminen arjen käytäntöjen tasolla jää vaille huomiota tutkimuskirjallisuudessa, vaikka ammattilaisten työn kannalta juuri tämä taso olisi olennaisin. Tutkimus on toteutettu Suomessa hoiva-alan ammattilaisten ja esihenkilöiden parissa, ja se tuo uutta tietoa ammatti-identiteetistä ja vastuu-ilmiöstä hoivapalveluiden ruohonjuuritason tuotantoprosessien ja arkisen työn tasolla.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa