Venäläistaustaiset suomalaisessa työelämässä – kokemuksia työmarkkinoista ja työyhteisöistä -väitöskirja

Hanketiedot

Hankenumero
116047

Hakija
Outi Kähäri

Toteuttaja
Outi Kähäri

Lisätietoja
Outi Kähäri
outi.kahari@utu.fi

Toteutusaika
1.3.2016 - 30.6.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.2.2016
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.6.2016

Tiivistelmä

Väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan kantasuomalaisten ja venäläistaustaisten suhteita lohkoutuneilla työmarkkinoilla ja joustavissa työorganisaatioissa. Tutkimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota koettuun työelämän epävarmuuteen sekä ammatillisiin ja yhteiskunnallisiin taustatekijöihin luottamussuhteiden rakentumisessa.

Työelämän rakennemuutokset ja epävarmuutta aiheuttavat tekijät vaikuttavat työntekijöiden kokemuksiin vertikaalisesta ja horisontaalisesta luottamuksesta. Työmarkkina- ja organisaatiokontekstissa tietyt prosessit ja kannustimet vaikuttavat siihen, millä tavoin ja millä asteella yksilöt turvautuvat ryhmäidentiteetteihin luottamussuhteiden rakentumisessa. Samaan ryhmään kuuluminen lisää usein vertaisluottamusta, kun puolestaan sosiaalinen kilpailu, sosiaalinen epävakaus sekä relatiiviset menetykset korostavat ryhmäeroja. Ryhmäerojen korostuminen lisää ristiriitoja ja epäluottamusta. Tutkimuksessa käy ilmi, että luottamuksen rakentumisen tavoissa on havaittavissa ennen kaikkea ammatillisuuteen ja yhteiskunnalliseen taustaan liittyviä selittäviä tekijöitä, jotka heijastuvat työyhteisöjen sosiaaliseen pääomaan.

Tutkimuksen kohdejoukkona ovat työelämään kiinnittyneet venäläistaustaiset työntekijät sekä kantasuomalaiset työntekijät ja organisaatioiden lähiesimiehet. Tutkimusmetodina on ollut puolistrukturoitu teemahaastattelumenetelmä ja analyysimenetelmänä laadullinen sisällönanalyysi.

Tutkimustulosten arvioitu julkistamisaika on syyslukukaudella 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Outi Kähäri

Tiedote

Luottamus on venäläistaustaisten avainsana

30.6.2016

Outi Kähäri tarkastelee sosiologian väitöskirjassaan venäläistaustaisten integroitumista suomalaisille työmarkkinoille ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Hän painottaa, että luottamuksella on poikkeuksellisen suuri merkitys venäläisten työmarkkinaintegraatiossa sekä venäläisten ja suomalaisten suhteissa.

Kaikki Kähärin haastatellut ammattitaidottomat venäläistaustaiset henkilöt tekivät työtä työvoimapulasta kärsivillä aloilla, mutta ammattitaitoisimmat toimivat sekä vetovoimaisilla että vältellyillä aloilla.

Kähärin mukaan kantaväestön ja maahanmuuttajien töissä näkyy selvästi eriytymistä. Kähäri viimeisteli tutkimustaan Työsuojelurahaston loppuunsaattamisstipendillä.

Kun osaaminen tai hinta ratkaisee

Kähärin mukaan työelämän eriarvoistuminen on räikeintä globaaliin osaamiskilpailuun osallistuvien asiantuntijoiden ja matalapalkka-alojen hintakilpailun pelinappuloiksi joutuneiden välillä.

Kehitystä vahvistavat yksilöiden lisääntyneet liikkuvuusmahdollisuudet, mutta myös vaihtoehdottomuutta rakentavat mekanismit – jotka perustuvat maahanmuuttopolitiikkaan, elinkeinoelämän kilpailukykyintresseihin ja laajeneviin ulkoistamisiin.

Jako hyviin ja huonoihin töihin

Globalisaatioon linkittyvä eriarvoistuminen voi vahvistaa etenkin osatyömarkkinoilla eriytymistä. Toisilla työelämän lohkoilla kielelliset, kulttuuriset ja koulutukselliset valmiudet ovat täyskäytössä, mutta toisilla lohkoilla työn inhimillistä ja sosiaalista pääomaa ei oteta lainkaan huomioon.

Joustavuuden ja oma-aloitteisuuden korostuminen rekrytoinnissa ilmentää suomalaisessa työelämässä vahvistuvia yrittäjämäisiä piirteitä.

Luottamus nousee ammattiasemasta

Työelämän muutos koskettaa erityisesti luottamuksen rakentumista. Työyhteisö voi joko tukea tai kyseenalaistaa luottamusta.

Luottamus syntyy ensisijaisesti ammatillisen hierarkian perusteella. Kähäri osoittaa, että vahvoissa asiantuntija-ammateissa tunnetaan luottamusta selvästi enemmän sekä yksilöihin että ryhmään kuin matalapalkka-aloilla.

Alhaisen luottamuksen työyhteisöt ovat yleensä epävakaita organisaatioita, joissa on vähintään melko paljon hallitsemattomia rakenne- ja henkilöstömuutoksia.

Myös tausta näkyy luottamuksen synnyssä

Yhteiskunnallinen tausta selittää toissijaisesti luottamuksen rakentumista. Työyhteisöissä venäläistaustaiset luottavat vahvasti usein vain muihin venäläistaustaisiin. Tällöin luottamusta ilmentävät vastavuoroinen apu ja kunnioittavat vuorovaikutussuhteet.  

Kantasuomalaisten tietoisessa luottamuksen rakentumisessa korostuvat avoin viestintä, työn sujuvuus ja itsenäinen suorittaminen.

Luottamusta heijastaa kokemus oikein toimimisesta. Luottamuksen rakentumisen osiot ovat eräänlaisia ehtoja suomalais–venäläisten suhteiden vahvistumiselle työpaikoilla.

Outi Kähärin väitöskirja tarkastettiin Turun yliopistossa 1. joulukuuta 2017.

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Outi Kähäri (2017). Luottamus venäläistaustaisten ja kantasuomalaisten työelämän suhteissa. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C, osa 445. 188 sivua. ISBN 978-951-29-6995-1 (painettu) ISBN 978-951-29-6996-8 (pdf) ISSN 0082-6995 (painettu) ISSN 2343-3205 (verkkojulkaisu). Painosalama Oy – Turku, 201 http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6996-8