Veneenrakentajat – liuotinaltistuksen hallinta työkyvyn tukena

Hanketiedot

Hankenumero
113305

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Markku Sainio
markku.sainio@ttl.fi

Toteutusaika
15.12.2013 - 15.6.2015

Työsuojelurahaston päätös
4.12.2013
44 000 euroa

Kokonaiskustannukset
89 735 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2015

Tiivistelmä

Suomessa toimii ainakin 2000 veneenrakentajaa, jotka altistuvat työssään liuotinaineille, kuten styreenille. Venealalla liuotinaltistuminen ei näytä alentuneen 2000-luvulle tultaessa, vaan työpaikoilta mitataan edelleen kohonneita liuotinainepitoisuuksia ja työntekijöiltä toimenpiderajan ylittäviä biomonitorointituloksia. Liuotinaltistuneista työntekijöistä keskimäärin noin 20% kokee epämukavuutta altistumisesta.

Työperäistä liuotinaivosairautta, joka on pysyvä aivotoiminnan häiriö mm. muistin ja uuden oppimisen vaikeuksin, esiintyy alalla edelleen. Suomessa ja kansainvälisesti sairastuneet päätyvät pääsääntöisesti sairauslomille, eläkkeelle ja työelämän ulkopuolelle, mistä koituu yrityksille ja yhteiskunnalle merkittävät kustannukset. Uusimmassa Työterveyslaitoksen tutkimuksissa on kuitenkin osoitettu, että seulomalla suuressa riskissä olevia työntekijöitä, pystytään tunnistamaan oireet ajoissa, estämään niiden eteneminen ja ehkäisemään eläköitymistä kustannustehokkaasti.

Hankkeessa kerätään eri lähteistä tiedot suomalaisten veneenrakentajien liuotinaltistumisesta ja liuottimien aiheuttamista haitoista. Tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä: työsuojelu- ja seulontamenetelmien osuvampi kohdistaminen riskikohteisiin veneenrakennusalalla, työterveyshuoltojen tehokkaampi varhaistunnistus, sekä tehostettu riskien tunnistus ja työhygieenisten suojaustekijöiden opetus veneenrakennuksen koulutuksessa. Näillä toimilla pyritään osaltaan pidentämään venealan ammattilaisten työuria.

Hankkeen vastuuhenkilö

Markku Sainio

Tiedote

Vene rakentajilta vesille nykyistä terveemmin

15.6.2015

Veneenrakennus sai riskialttiiseen laminointivaiheeseen
malliratkaisun, joka edistänee alan työntekijöiden terveyttä.
Työterveyslaitoksen hankkeessa myös työturvallisuuden toimijat
saivat keinoja, joilla veneenrakennustyö pitäisi saada nykyistä
turvallisemmaksi. Työsuojelurahasto tuki onnistunutta hanketta.

Veneenrakennuksessa on iso riski saada työperäinen
liuotinaivosairaus. Liuottimet ärsyttävät myös ihoa, silmiä ja
limakalvoja sekä edistävät meluvamman syntyä. Liuottimien
käsittelyssä sattuu myös palo- ja räjähdysvammoja.

Malliratkaisut yleiseksi malliksi

 

Työterveyslaitoksen asiantuntijat esittävät, että yleensäkin
tehtäisiin malliratkaisuja turvallisista työtavoista työtehtäviin,
joissa on suurimmat työperäisen sairastuvuuden ja tapaturman
riskit. Ammattialoittain tarvitaan lisää tietoa työperäisten
terveyshaittojen minimoimiseksi. Lisäksi tiedon saatavuutta on
parannettava.

 

Veneenrakentajien liuotinaltistumista arvioitiin keräämällä
Työterveyslaitoksen rekistereistä tieto työpaikkojen
ilmanpitoisuusmittauksista ja työntekijöiden biomonitoroinneista.
Kahdesta veneenrakennusyrityksestä selvitettiin altistumista ja
työturvallisuutta. Näin hankittua altistumistietoa verrattiin
aiempaan tutkimustietoon.

 

Aineistoa Työterveyslaitoksen sivuilta

 

Veneenrakennuksessa lujitemuovilaminoinnissa vapautuu eniten
liuottomia, styreeniä. Niinpä tässä hankkeessa tehtiin
Veneenrakennuksen laminointi -malliratkaisu. Se opastaa
käytännöllisesti turvalliseen työtapaan terveyttä uhkaavissa
työvaiheissa.

Asiantuntijat tekivät myös alan koulutustilaisuuksiin
esitysaineistoa. Siinä on liuottimien ohella kuvattu
veneenrakennuksen keskeisimpien terveysriskien minimointi.

 

Työterveyshuolloille laadittiin Veneenrakentajien ja -korjaajien
työpaikkaselvitys ja terveystarkastukset -ohjeet. Niitä
hyödynnetään Terveystarkastukset työterveyshuollossa – kirjan
uudessa painoksessa.

 

Sekä malliratkaisu että työterveyshuollon ohjeet sijaitsevat
Työterveyslaitoksen verkkosivuilla. Työterveyslaitoksen
Veneenrakentaja-verkkosivuja sovitetaan hankkeen sivuihin.

Venealan oppilaitoksiin turvatietoa

 

Veneenrakennuksen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen
perusteisiin ja vaatimuksiin on nyt lisätty työturvallisuusosio.
Tätä aineistoa kokeiltiin hyvin tuloksin Turun Ammattiopistosäätiön
veneenrakennuslinjalla syksyllä 2015.

Hankkeen asiantuntijat kehottavat lisäämään työturvallisuusosion
opetussuunnitelmiin kaikilla ammattialoilla, joilla on merkittäviä
työturvallisuusriskejä.

 

Työterveystyö vaatii yhteistyötä

 

Hankkeen päätelmiin sisältyy se, että työterveysyhteistyötä on
tehostettava. Lujitemuovialan yrityksiä pitäisi havahduttaa
kampanja, jolla todistettaisiin, että terveyshaittojen ehkäisy on
hyvää bisnestä.

Työterveyslaitoksen asiantuntijat tekivät tämän hankkeen aikana
yhteistyötä niiden samanaikaisten hankkeiden kanssa, joilla oli
yhtenevät tavoitteet (TSR
113061 ja Kemikaaliriskien hallinta kuntoon).

 

Tässä hankkeessa oli moniammatillinen kokoonpano, minkä ansiosta
tulokset ylittivät odotukset. Ehkäpä osin tämän vuoksi hankkeen
asiantuntijat suosittavat, että myös oppilaitoksille tuotettaisiin
työturvallisuuden opetusaineistoa moniammatillisesti.

Huomio jo oireisiin

 

Asiantuntijat esittävät, että aivohaittojen oireita kyseltäisiin
merkittävästi liuottimille altistuneilta työntekijöiltä. Jos
seulonnan jälkeen terveystarkastukset kohdistetaan oireileviin,
ennenaikaista eläköitymistä pystytään ehkäisemään
kustannustehokkaasti.

Hankkeesta on tiedotettu aktiivisesti muun muassa Finnboatin ja
Työterveyslaitoksen julkaisuissa. Työterveyslaitoksen väki on
esitelmöinyt hankkeesta laajasti, myös ruotsiksi.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Julkaisu

Beatrice Bäck, Heidi Furu, Ari Kaukiainen, Jouni Mikkola, Erja Mäkelä, Arja Saalo, Jouni Surakka, Arto Säämänen, Esko Toppinen ja Markku Sainio. Veneenrakentajat – liuotinaltistuksen hallinta työkyvyn tukena. Työsuojelurahaston hankeraportti. 72 sivua. Työterveyslaitos 2015. ISBN 978-952-261-294-7 (nid.), ISBN 978-952-261-295-4 (pdf) Avaa