Verkkovälitteinen vertaismentorointi järjestötyön tueksi eMessi2

Hanketiedot

Hankenumero
113299

Hakija
Suomen humanistinen ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Suomen humanistinen ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Minna Rajalin
minna.rajalin@humak.fi

Toteutusaika
1.11.2013 - 8.8.2015

Työsuojelurahaston päätös
29.11.2013
99 900 euroa

Kokonaiskustannukset
126 500 euroa

Tulokset valmistuneet
8.8.2015

Tiivistelmä

Järjestöalalla on työn luonteeseen ja rakenteeseen liittyviä hyvinvointiriskejä, joihin eMessi2-hankkeessa pyritään pureutumaan ja tuottamaan työhyvinvointia tukevia toimintamalleja. Hankkeen tavoitteena on kehittää verkkoavusteista vertaistukemisen ja -oppimisen menetelmää työhyvinvoinnin tukemiseksi järjestöalan ammatillisessa työssä.

Hankkeen perusajatus on, että vertaisuuteen perustuva verkkopohjainen ryhmätoiminta edistää henkistä työsuojelua ja tukee työhyvinvointia, työn hallintaa arjessa, työhön liittyvää oppimista ja hiljaisen tiedon näkyväksi tekemistä.

Hankkeessa kootaan yhteistyöorganisaatioiden työntekijöistä muodostuvia vertaismentorointiryhmiä, joiden toteuttamisessa on tukena hankehenkilöstön edustaja. Hankkeen aikana ryhmät toimivat enenevästi itsenäisesti. Hankkeen henkilöstö havainnoi, ja havainnoinnin ja muun evaluoinnin perusteella, tuottaa seuranta- ja arviointimateriaalia.

Hankkeen tuloksista hyötyvät yhteistyöjärjestöt ja ryhmiin osallistuvat työntekijät. Toimivasta eMessi-mallista hyötyy laajemmin koko järjestötyösektori. Hankkeen myötä tuotetaan myös tietoa kolmannen sektorin työstä ja työhyvinvoinnista.

Projektin päätuotokset ovat: 1) järjestöille soveltuva eMentoroinnin toimintamalli, 2) eMessi-vetäjien toiminnallinen perehdytys, koulutus sekä koulutusmateriaali, 3) projektin tulokset: toimintamallin ja tutkimuksen tulokset koostava julkaisu ja siitä tiedottaminen sekä seminaari.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Rajalin

Tiedote

Vertaismentorointi verkossa tukee työhyvinvointia järjestötyössä

8.8.2015

Vertaisuuteen perustuva ryhmätoiminta verkossa soveltuu hyvin
yksilön työhyvinvoinnin tukemiseen järjestöalalla.

Verkkovälitteisen vertaismentoroinnin toimintamalleja ja
koulutusmateriaaleja järjestöalalle kokeili ja kehitti Humanistinen
ammattikorkeakoulu eMessi2-hankkeessa. Tuloksia voi soveltaa
järjestöalan ulkopuolella muissakin asiantuntija-ammateissa.

Tavoitteena oli löytää keinoja tukea etenkin pienissä
työpaikoissa tai yksin työskentelevien työhyvinvointia ja työssä
oppimista.

Hanketta edeltäneen kyselyn mukaan lähes kolmannes 156
vastaajasta koki, että omalla työpaikalla ei huolehdita
työhyvinvoinnista. Suurimmiksi rasitustekijöiksi koettiin työn
henkinen kuormittavuus, työmäärä sekä työnhallintaan ja työnkuvaan
liittyvät epäselvyydet.

Työhön toivoi enemmän tukea 63 prosenttia vastaajista. Mitä
suurempi työpaikka oli, työntekijät kokivat sitä paremmin
huolehdittavan työhyvinvoinnista.

Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusmäärärahalla hanketta, joka
löysi uusia menetelmiä työhyvinvoinnin tukemiseksi.

Pilotit 11 ryhmässä

Pilotteihin osallistui työntekijöitä eri alojen järjestöistä.
Ryhmiä oli yhteensä 11, ja kuhunkin niistä osallistui 4–11
työntekijää. Ryhmät kokoontuivat 6–8 kertaa verkossa toimivassa
videoneuvottelusovelluksessa.

Keskustelut koskivat työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä.

Tapaamiset taltioitiin. Osa taltioinneista indeksoitiin,
havaintoyksikön muodostaa puheenvuoro. Kvantitatiivisen analyysin
perusteella tarkasteltiin puheenvuorojen sisältöjä ja
ryhmädynaamista luonnetta. Aineistoksi kerättiin myös
ryhmähaastatteluita. Niiden avulla tarkasteltiin toiminnan
vaikutuksia ja arvioita onnistumisesta.

Työn hallinnasta työn puitteisiin

Tulosten mukaan eMessi-toiminta soveltuu yksilökeskeiseen
työhyvinvoinnin parantamiseen järjestöalalla. Keskeisiä teemoja
olivat työote, työn ja osaamisen hallinta ja työn puitteet.
Ryhmädynaamisesti verkkovälitteisyys näytti toimivan
luontevasti.

Toimintamalli ei sovellu suurten muutosten tai työyhteisöjen
kriisien käsittelemiseen.

 

eMessi-koulutusopas auttaa sovelluksen käyttöönotossa. Mallia voi
suositella erityisesti pienten järjestötyöpaikkojen käyttöön
kehittämään työntekijöiden itsenäistä työn hallintaa mutta myös
muiden asiantuntija-ammattien työhyvinvoinnin tukemiseen.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Loppuraportti Työsuojelurahaston sivuilla Avaa

Koulutusopas Työsuojelurahaston sivuilla Avaa

Rajalin, Minna & Rautio, Hanna 2015. Verkkovälitteinen vertaisuus työhyvinvointia edistämässä. Teoksessa Ruuska, Virpi (toim.) ja Riikonen, Satu (toim.) Näin me sen teemme – Toimialojen tulevaisuutta rakentamassa (tulossa). Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja X. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Loppuraportti Kaunismaa, Pekka & Rajalin, Minna 2015. Verkkovälitteinenvertaismentorointi järjestötyöntekijöiden tukena. eMessi2-hankkeenloppuraportti. Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja 4.Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Loppuraportti verkossa https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2015/12/eMessi2_loppuraportti.pdf ISBN 978-952-456-212-6 (verkko) ISBN 978-952-456-213-3 (painettu) ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu) ISSN 2343-0664 (painettu)

Tiivistelmä Avaa

Työsuojelurahaston Tiedon silta 2016, s. 44-45Juttu: Vertaismentorointi verkossa tukeetyöhyvinvointia Koulutusopas Kaunismaa, Pekka & Rajalin, Minna 2015. Järjestöt eMessissä.Koulutusopas verkkopohjaisen vertaismentoroinnin toteuttamisesta.Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja 3. Helsinki:Humanistinen ammattikorkeakoulu. Koulutusopas verkossa http://www.humak.fi/wp-content/uploads/2015/10/jarjestot-emessissa-kaunismaa-ja-rajalin-humak.pdf ISBN 978-952-456-211-9 (verkko) ISBN 978-952-456-214-0 (painettu) ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu) ISSN 2343-0664 (painettu)

Juliste Avaa

Artikkelit Rajalin, Minna 2015. Työhyvinvoinnin tukeminen vertaismentoroinninavulla. Teoksessa Kylmäkoski, Merja (toim.) Oivalluksia,päivityksiä ja muutoksia. Yhteisöpedagogit (ylempi AMK) toimialaakehittämässä. Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja 1.Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Kaunismaa, Pekka & Rajalin, Minna 2015. Työhyvinvoinnistatuottavuutta – myös järjestöalalla. Teoksessa Nyman, Tarja (toim.)ja Riikonen, Satu (toim.) Moninainen ja kehittyvä järjestötoiminta(tulossa). Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja X. Helsinki:Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Luennot Rajalin, Minna 2014. Työhyvinvointia arjen käytäntöjäkehittämällä. Luento/Workshop M/S Soste -risteilyllä 9.10.2014 Rajalin, Minna 2015. Verkkovälitteinen vertaismentorointijärjestötyön tueksi – eMessi2. Luento Kansalaisyhteiskunnantutkimuspäivillä 12.2.2015. Rajalin, Minna & Kaunismaa, Pekka 2015. Järjestöt messissä -vertaisuudesta työhyvinvointia. Luento eMessi2-hankkeenpäätösseminaarissa 28.10.2015.

Muut Rajalin, Minna & Kaunismaa, Pekka 2015. eMessi -verkkovälitteinen vertaismentorointi työhyvinvoinnin edistäjänä.Posteriabstrakti ja posteri Työelämän tutkimuspäivät 2015. Luettavissa verkossa http://www.uta.fi/yky/tutkimus/konferenssit/tyoelamantutkimuspaivat/ohjelma/posterinayttely/posteri15.html

Rajalin, Minna & Kaunismaa, Pekka 2014. Verkkovälitteinenvertaismentorointi järjestötyön tueksi – eMessi2. Posteriabstrakti ja posteriTyöelämän tutkimuspäivät 2014. Luettavissa verkossa http://www15.uta.fi/tyoelamantutkimuspaivat/posterinayttely.php?pnayt=17#17. https://www.tsr.fi/%20http://www15.uta.fi/tyoelamantutkimuspaivat/posterinayttely.php?pnayt=17#17

Artikkelit, luennot ja muu aineisto pdf-tiedostona Avaa