VerKo: Vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden paikka lapsi- ja perhepalveluissa

Hanketiedot

Hankenumero
180005

Hakija
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Kaisa Malinen
kaisa.malinen@jamk.fi

Toteutusaika
1.2.2019 - 31.3.2021

Työsuojelurahaston päätös
4.12.2018
130 000 euroa

Kokonaiskustannukset
207 663 euroa

Tiivistelmä

Vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden merkitystä sote-palveluissa on Suomessa viime vuosina painotettu paljon. Tällaiseen VerKo-toimintaan liittyvä tutkimus on kuitenkin ollut vähäistä ja keskittynyt yksittäisiin asiakasryhmiin, sektoreihin tai toimialoihin. Tutkimuksellista käsitteellistämistä ei juuri ole tehty. Tämän tutkimuksen tavoitteena on 1) selvittää, miten vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoiminta ymmärretään ja miten niitä kuvataan lapsi- ja perhepalvelujen kontekstissa, 2) jäsentää VerKo-toimijoiden ja ammatillisten toimijoiden välistä yhteistyötä, rooleja ja tehtäviä lapsi- ja perhepalveluissa sekä 3) selvittää, miten VerKo-toimintaa johdetaan lapsi- ja perhepalveluissa.

Tutkimusaineisto kerätään ryhmä-, yksilö- ja virikehaastatteluin. Lisäksi hyödynnetään dokumenttiaineistoa sekä tutkimuskirjallisuusaineistoa. Aineistoa kerätään lapsi- ja perhepalveluiden työntekijöiltä ja esimiehiltä, ja sitä analysoidaan pääosin laadullisin menetelmin. Osana hanketta toteutetaan kehittämiskokonaisuus.

Hanke vahvistaa VerKo-toimijoiden ja ammattilaisten yhteistyötä, ja edistää siten lapsi- ja perhepalvelujen työyhteisöjen toimintaa ja sen tuottavuutta. Tulokset mahdollistavat vertaistukeen ja kokemusasiantuntijuuteen perustuvien toimintamallien kehittämisen tutkimukseen perustuen ja hyödyttävät siten paitsi eri alojen ammattilaisia ja organisaatioita, myös palveluja käyttäviä ja tarvitsevia kansalaisia. Tutkimus tuottaa tietoa myös johtamisen ja esimiestyön tueksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kaisa Malinen