VerKo: Vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden paikka lapsi- ja perhepalveluissa

Hanketiedot

Hankenumero
180005

Hakija
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Kaisa Malinen
kaisa.malinen@jamk.fi

Toteutusaika
1.2.2019 - 31.3.2021

Työsuojelurahaston päätös
4.12.2018
130 000 euroa

Kokonaiskustannukset
207 663 euroa

Tulokset valmistuneet
4.8.2021

Tiivistelmä

Vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden merkitystä sote-palveluissa on Suomessa viime vuosina painotettu paljon. Tällaiseen VerKo-toimintaan liittyvä tutkimus on kuitenkin ollut vähäistä ja keskittynyt yksittäisiin asiakasryhmiin, sektoreihin tai toimialoihin. Tutkimuksellista käsitteellistämistä ei juuri ole tehty. Tämän tutkimuksen tavoitteena on 1) selvittää, miten vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoiminta ymmärretään ja miten niitä kuvataan lapsi- ja perhepalvelujen kontekstissa, 2) jäsentää VerKo-toimijoiden ja ammatillisten toimijoiden välistä yhteistyötä, rooleja ja tehtäviä lapsi- ja perhepalveluissa sekä 3) selvittää, miten VerKo-toimintaa johdetaan lapsi- ja perhepalveluissa.

Tutkimusaineisto kerätään ryhmä-, yksilö- ja virikehaastatteluin. Lisäksi hyödynnetään dokumenttiaineistoa sekä tutkimuskirjallisuusaineistoa. Aineistoa kerätään lapsi- ja perhepalveluiden työntekijöiltä ja esimiehiltä, ja sitä analysoidaan pääosin laadullisin menetelmin. Osana hanketta toteutetaan kehittämiskokonaisuus.

Hanke vahvistaa VerKo-toimijoiden ja ammattilaisten yhteistyötä, ja edistää siten lapsi- ja perhepalvelujen työyhteisöjen toimintaa ja sen tuottavuutta. Tulokset mahdollistavat vertaistukeen ja kokemusasiantuntijuuteen perustuvien toimintamallien kehittämisen tutkimukseen perustuen ja hyödyttävät siten paitsi eri alojen ammattilaisia ja organisaatioita, myös palveluja käyttäviä ja tarvitsevia kansalaisia. Tutkimus tuottaa tietoa myös johtamisen ja esimiestyön tueksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kaisa Malinen

Tiedote

Kokemustoiminnan hyödyntäminen mullistaa ammatillista asiantuntijuutta lapsi- ja perhepalveluissa

4.8.2021

Tiivistelmä

Enenevä kokemuksellisen tiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä mullistaa perinteistä, koulutukseen perustuvaa asiantuntijuutta ja haastaa organisaatioita kehittämään käytänteitään. VerKo-hanke tuotti ymmärrystä vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoiminnan sekä lapsi- ja perhepalveluiden ammatillisen toiminnan välisistä suhteista. Hankkeessa kerättiin haastattelu-, dokumentti- ja kirjallisuuskatsausaineistoja sekä toteutettiin kehittämisosio. Hankkeen tulokset korostavat esimerkiksi ammattilaisten valmiutta laaja-alaiseen eettiseen tarkasteluun sekä lasten kokemusasiantuntijuuden ja asiakasosallistumisen mahdollistamiseen liittyvän tehtäväkentän laajuutta.

Lähtökohdat

Kokemuksellista tietoa hyödynnetään sosiaali- ja terveyspalveluissa kasvavassa määrin, mutta tutkimusta vertaistuesta ja kokemusasiantuntijuudesta lapsi- ja perhepalvelujen kontekstissa, erityisesti ammattilaisten ja organisaatioiden näkökulmista, on tehty kohtalaisen vähän. VerKo-hanke kohdistui vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoiminnan ja ammatillisen toiminnan väliseen suhteeseen lapsi- ja perhepalveluissa. Hanke sisälsi tutkimus- ja kehittämisosiot.

Aineisto

Hankkeessa kerättiin neljä tutkimusaineistoa. Dokumenttiaineisto (lasten, nuorten ja perheiden palveluita tarjoavien organisaatioiden verkkosivustot), ammattilaisten ryhmähaastatteluaineisto (n = 10 ryhmää, 36 yksilöä), johtajien ja esimiesten yksilöhaastatteluaineisto (n = 25 esimiestä ja johtajaa) sekä kirjallisuuskatsausaineisto kansainvälisestä tutkimuskirjallisuudesta.

Menetelmät

VerKo-hankkeessa kerättiin pääosin laadullisia tutkimusaineistoja. Aineistot analysoitiin pääosin laadullisin menetelmin (sisällönanalyysi, temaattinen analyysi). Hankkeen kehittämisosuus kokosi yhteen lapsi- ja perhepalveluiden organisaatioita, ja siinä hyödynnettiin vertaiskehittämisen periaatteita.

Tulokset ja johtopäätökset

VerKo-hankkeen tulokset lisäävät ymmärrystä siitä, millaisia kokemustoiminnan vahvistumisen edellyttämät uudistumistarpeet ovat lapsi- ja perhepalvelujen kontekstissa ja millaisia uudenlaisia vaatimuksia ammattilaisiin niiden myötä kohdistuu. Tulokset korostavat esimerkiksi ammattilaisten valmiutta laaja-alaiseen eettiseen tarkasteluun sekä lasten kokemusasiantuntijuuden ja asiakasosallistumisen mahdollistamiseen liittyvän tehtäväkentän laajuutta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

VerKo-hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistyössä tuottaessaan esimerkiksi tietoa uusien asiakaslähtöisten palvelumallien luomiseen ja implementointiin. Tulokset ovat hyödynnettävissä myös suunniteltaessa lapsi- ja perhepalveluiden ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutusta. Tutkimuksen tuottama tieto kytkeytyy erityisesti lapsi- ja perhepalveluihin, mutta on sovellettavissa myös muilla palveluiden kentillä.

Aineisto

Lehdistötiedote Avaa

Kaisa Malinen, Johanna Moilanen ja Mari Punna (toim.). Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Vertaistuki ja kokemustieto lapsi- ja perhepalveluissa. Loppuraportti. 2021
ISBN 978-951-830-621-7 (Painettu)
ISBN 978-951-830-622-4 (PDF)
ISSN-L 1456-2332 Avaa