Vertaileva tutkimus määräaikaisten työsuhteiden käytön sääntelystä EU:ssa ja kolmessa jäsenmaassa -väitöskirja

Hanketiedot

Hankenumero
111144

Hakija
Markus Sädevirta

Toteuttaja
Markus Sädevirta

Lisätietoja
Markus Sädevirta
markus.sadevirta@lexpartners.fi

Toteutusaika
15.8.2011 - 15.6.2012

Työsuojelurahaston päätös
5.9.2011
18 800 euroa

Kokonaiskustannukset
44 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2012

Tiivistelmä

Tutkimus sisältää määräaikaisten työsuhteiden käyttöä koskevan selvityksen EU:ssa ja sen kolmessa jäsenmaassa. Tutkimuksessa selvitetään määräaikaistyödirektiivin syntytausta ja tavoitteet sekä miten määräaikaisten työsuhteiden väärinkäyttö on ehkäisty tutkimuksen kohteena olevissa maissa ennen direktiivin implementointia ja kehitys sen jälkeen. Tutkimuksessa selvitetään yhtäältä miten EU- tuomioistuin on arvioinut oikeuskäytännössään määräaikaisten työsuhteiden käytön rajoituksia ja edelleen miten EU- oikeuden yleiset periaatteet, EU:n perusoikeuskehitys, EU:n työllisyyspolitiikka ja näillä osa-alueilla tapahtunut kehitys vaikuttavat määräaikaistyödirektiivin tulkintaan.

Tutkimusmaiden kansallista oikeutta arvioidaan määräaikaistyödirektiivin implementointiratkaisujen ja sen jälkeen tapahtuneen maakohtaisen oikeudellisen kehityksen osalta EU- oikeuden ja kansallisten oikeuskulttuurien valossa ja tutkimuksen tuloksena selviää, miten EU- oikeudella on eri maissa kyetty ehkäisemään määräaikaisten työsuhteiden väärinkäyttöä direktiivin mukaisesti ja missä laajuudessa perättäiset määräaikaiset työsuhteet ovat jääneet pysyväksi ilmiöksi sääntelystä huolimatta.

Tutkimuksen metodeiksi on valittu oikeusvertailu, oikeusdogmatiikka ja oikeussosiologia.

Tutkimuksen aineisto koostuu EU- lainsäädännöstä, EU- oikeutta koskevasta oikeuskirjallisuudesta, EUn oikeuskäytännöstä sekä kansallisesta oikeuskäytännöstä sekä kirjallisuudesta. Tutkimustulokset ovat käytettävissä kesäkuussa 2012.

Hankkeen vastuuhenkilö

Markus Sädevirta

Tiedote

Direktiivi ei estänyt pätkätyön väärinkäyttöä

15.6.2012

Asianajaja Markus Sädevirta päättelee, että Euroopan unionin määräaikaistyödirektiivillä ei ole kyetty estämään määräaikaisten työsuhteiden väärinkäyttöä. Määräaikaisten työsuhteiden käyttösääntely on direktiivistä huolimatta jäänyt tutkimusmaissa melko kansalliseksi ilmiöksi, joka on sidoksissa vakituisten työsuhteiden irtisanomissuojan tasoon. Sädevirta sai väitöskirjansa käsikirjoituksen valmiiksi Työsuojelurahaston stipendiaikana. Työ on menossa esitarkastettavaksi syyskuussa 2012.

Stipendi mahdollisti Sädevirralle puolen vuoden toimimisen vierailevana tutkijana Kings`s Collegessa, Isossa-Britanniassa. Tänä aikana valmistui merkittävä osa käsikirjoitusta. Lisäksi stipendi mahdollisti täysipäiväisen tutkimustyön noin kymmeneksi kuukaudeksi.
 
Tutkittavina sekä kirjallisuus että käytäntö

 
Markus Sädevirran tutkimusaineisto koostuu EU-lainsäädännöstä, EU-oikeuskirjallisuudesta, EU:n oikeuskäytännöstä, kansallisesta oikeuskäytännöstä ja kirjallisuudesta. Sädevirta hyödyntää oikeusvertailua, -dogmatiikka ja -sosiologiaa.
 
Sädevirta selvittää tutkimuksessaan määräaikaisten työsuhteiden käyttöä EU:ssa, erityisesti kolmessa jäsenmaassa: Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Suomessa. Ensiksi hän selvittää määräaikaistyödirektiivin syntytaustan ja tavoitteet. Sädevirta paneutuu siihen, miten määräaikaisten työsuhteiden väärinkäyttö on ehkäisty tutkimusmaissa ennen direktiiviä ja sen aikana.
 
Hän selvittää yhtäältä, miten EU-tuomioistuin on arvioinut oikeuskäytännössään määräaikaisten työsuhteiden käytön rajoituksia. Edelleen hän tutkii, miten EU-oikeuden yleiset periaatteet, EU:n perusoikeuskehitys, EU:n työllisyyspolitiikka ja näiden osa-alueiden kehitys vaikuttavat määräaikaistyödirektiivin tulkintaan.
 
Tutkimusmaiden kansallista oikeutta Sädevirta arvioi määräaikaistyödirektiivin toteutuksesta ja sen jälkeisestä maakohtaisesta oikeuskehityksestä. Hän paneutuu sekä EU-oikeuteen että kansallisiin oikeuskulttuureihin.
 
Sädevirta päättelee, että perättäiset määräaikaiset työsuhteet ovat jääneet pysyväksi ilmiöksi sääntelystä huolimatta.
 

Toimittaja
Hannu Kaskinen