Vertaisoppiminen osaamisen ja toiminnan kehittäjänä

Hanketiedot

Hankenumero
200390

Hakija
Mittaviiva Oy

Toteuttaja
Mittaviiva Oy

Lisätietoja
Tarja Mäki
tarja.maki@mittaviiva.fi

Toteutusaika
2.1.2021 - 31.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
10.11.2020
70 000 euroa

Kokonaiskustannukset
126 000 euroa

Tulokset valmistuneet
18.1.2023

Tiivistelmä

Idea on vahvistaa yritysten osaamisen kehittämistä luomalla ja testaamalla yrityksissä vertaisoppimisen malleja. Tutkimusta tehdään mukana olevien yritysten arjessa. Yrityksillä on tarve osaamisen kehittämiselle ja levittämiselle yrityksen sisällä (mm. kokeneemmilta työntekijöiltä uusille työntekijöille). Osaavaa henkilökuntaa eläköityy enenevässä määrin, osaamisen siirtämiseen ei ole toimivia käytäntöjä. Kouluoppiminen tai kurssitus ei pysty vastaamaan yritysten osaamistarpeisiin riittävästi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tarja Mäki

Tiedote

Vertaisiltaan oppimassa – kertomuksia rakennusalan vertaisoppimisen hankkeista

18.1.2023

Tiivistelmä

Tässä tutkimushankkeessa tarkasteltiin vertaisoppimista kuudessa rakennusalan yrityksessä. Vertaisoppimista on tutkittu aikaisemmin vähän alalle ominaisena työssä oppiminen muotona. Tutkimuksen aineistoksi kerättiin laaja havainnointi-, haastattelu- ja dokumenttiaineisto mm. useista työpajoista ja ohjausryhmän kokouksista, joissa käsiteltiin yritysten oppimistavoitteita, osaamisen kehittämistä sekä sen haasteita ratkaisuja. Hankkeen aikana osa yrityksistä saavutti selkeästi todennettavia tuloksia, osa pääsi suunnitteluvaiheessa eteenpäin, osalla pilotointi oli juuri alkamassa. Oppimisen eteneminen eri vaiheineen kuvattiin polkujen muodossa. Polut toimivat ohjaavina malleina uusien osaamisen kehittämisen hankkeita suunniteltaessa.

Lähtökohdat

Hankkeen lähtökohtana oli rakennusalan tarve osaamisen kehittämiseen ja yrityksessä olevan osaamisen jakamiseen kollegojen kesken. Tutkimuksen teoreettinen lähestymistapa oli kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria ja siihen pohjautuva kehittävä työntutkimuksen menetelmä. Oppimispolkujen kuvaamisessa sovellettiin Cussinsin polkuteoriaa.
Tässä tutkimushankkeessa oli tavoitteena tutkia vertaisoppimista osana yritysten käytännön työtä ja sen kehittämistä.

Aineisto

Hankkeeseen osallistuivat tutkimuksen kohteina Ideastructura Oy, Skanska Talonrakennus Oy, Lehto Group Oyj, Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta Oy, Rakennusliike V. Mättölä Oy, R4 Group Oy sekä Rakennusliike U. Lipsanen Oy. Tutkimustyöstä vastasi Mittaviiva Oy, jota ostopalveluina avusti Tutkimustie Oy litterointipalveluilla.

Menetelmät

Tutkimuksen teoreettinen lähestymistapa oli kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria ja siihen pohjautuva kehittävä työntutkimuksen menetelmä. Oppimispolkujen kuvaamisessa sovellettiin Cussinsin polkuteoriaa. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelu- ja havainnointimenetelmin. Tutkimuksessa noudatettiin soveltavan etnografian periaatteita, jonka mukaan tutkijoilla oli aineiston tallentamisen lisäksi mahdollisuus osallistua tilanteisiin ja tukea osallistujia saavuttamaan oppimistavoitteitaan.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimushanke osoitti, että yrityksissä löytyy lukuisia vertaisoppimisella ratkaistavia oppimis- ja kehittämistarpeita. Yritysten osaamisen kehittämisen kohteena olivat niin rakennushankkeiden johtamisen menetelmät kuin digitaaliset välineet työntekijöiden käytössä ja suunnittelijoiden osaamisen kehittäminen. Yritysten lähtökohdat, tavoitteet, eteneminen sekä tulokset olivat hyvin erilaisia. Hanke osoitti, että yrityksillä on tarve myös osaamisen kehittämiseen yritysten välisenä yhteistyönä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimushanke osoittaa, että vertaisoppiminen on mahdollinen oppimismalli perinteisen kouluoppimisen rinnalla myös muuttuvassa projektitoiminnassa. Hankkeessa analysoidut polut toimivat mallina tulevilla vertaisoppimisen tavoitteille ja etenemiselle. Olennaista oli paitsi selkeät, läpinäkyvät oppimistavoitteet ja niiden tukeminen, myös rakenteet, joiden avulla osaamista voidaan tukea pitkäjänteisesti. Alalla tarvitaan myös vahvempaa osaamisen kehittämistä yritysten välisenä yhteistyönä.

Aineisto

Blogi: Last Planner käytännöksi Avaa

Työelämän tutkimuspäivät 2022 Mäki, Kerosuo, Koskenvesa Avaa

Vertaisoppiminen osaamisen ja toiminnan kehittäjänä Avaa

https://issuu.com/rakennusteollisuusrt/docs/jokka_0122 Avaa

Tarja Mäki, Hannele Kerosuo ja Anssi Koskenvesa, Mittaviiva Oy. Vertaisiltaan oppimassa. Kertomuksia rakennusalan vertaisoppimisen poluista. Loppuraportti. 2022.
ISBN 978-952-7356-08-1 (sid.)
ISBN 978-952-7356-09-8 (PDF) Avaa