Veto- ja pitovoimaa vanhustyöhön – työuria monipuolisesti tukien

Hanketiedot

Hankenumero
200182

Hakija
Sastamalan kaupunki

Toteuttaja
Laatuhoiva Oy

Lisätietoja
Jenni Raitio
jenni.raitio@sastamala.fi

Toteutusaika
1.8.2020 - 31.5.2022

Työsuojelurahaston päätös
17.6.2020
12 292 euroa

Kokonaiskustannukset
24 584 euroa

Tulokset valmistuneet
16.8.2022

Tiivistelmä

Työvoiman saatavuustilanne vanhustyössä on vaikeutunut merkittävästi koko maassa, niin myös Sastamalassa. Asumispalvelujen henkilöstöstä viidennes saavuttaa eläkeiän seuraavan viiden vuoden aikana. Uutta koulutettua henkilökuntaa on hyvin vaikea saada samanaikaisesti tilalle. Osatyökykyisten määrä kasvaa ja heille tulisi työterveyshuollon kiristyneitten vaatimusten mukaan löytyä räätälöityjä vaihtoehtoja, jotta työpanoksesta saadaan edes osa hyödynnettyä ja näin vältettyä ennenaikainen eläköityminen. Työoloihin olisi siis löydettävä uusia työympäristövaihtoehtoja, vaihtoehtoisia hoitamisen ja huolenpidon käytänteitä sekä luotava toimintamalli vajaakuntoisten työllistymisestä vanhuspalveluihin. Työaikojen tulisi olla joustavampia ja mahdollistaa työntekijän oman työhyvinvoinnin ja -kyvyn säilyttäminen ja tukea pysymistä työssä. Kehittämistyö toteutetaan koko prosessin ajan yhdessä koko henkilöstön kanssa, mikä ajatus on viehättänyt henkilöstöä heidän kansaan käydyissä keskusteluissa. Koko henkilöstö sitoutetaan prosessiin luomalla otolliset, osallistumista tukevat olosuhteet niin, että työntekijät pystyvät selvittämään itselleen, mitä he tarvitsevat ja miten se saadaan yhdessä aikaan. Yhteiskehittämisen tukena on ulkopuolinen asiantuntija.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jenni Raitio

Tiedote

Veto- ja pitovoimaa vanhustyöhön - työuria monipuolisesti tukien

16.8.2022

Tiivistelmä

Hankkeessa suunniteltiin konkreettiset keinot ongelmakohtien parantamiseksi, eli työhyvinvointia tukeva työaikasuunnittelu ja työympäristö, sekä osatyökykyisten työntekijöitten työssä jatkaminen. Tavoite ei ole ollut niinkään siirtää suoraan pelkästään hankkeessa luotuja malleja vaan siirtää myös tapa kehittää asioita. Tulevaisuuden ajatuksena on, että esimerkiksi lähihoitaja voisi ottaa isompaa vastuuta tiimien valmentamisesta. Tätä voidaan soveltaa myös muilla työpakoilla.

Lähtökohdat

Sastamalan kaupunki on toteuttanut henkilöstön työtyytyväisyyskyselyjä ikäihmisten asumispalveluissa. Nämä tulokset, huomioiden myös työvoimapula ja osatyökykyisten työntekijöiden ja eläköityvien määrän kasvu olivat hankkeen lähtökohta.
Tavoitteita olivat työympäristön kehittäminen, työhyvinvointia tukevan työaikasuunnittelu ja osatyökykyisten työntekijöiden käyttö.
Hankkeelle koottiin monialainen ohjausryhmä, johon kuului eri asiantuntijoita.

Kohderyhmät

Hankeasiantuntijana toimi YTT, TtM Riitta Räsänen Laatuhoiva Oy:stä. Asumisyksiköistä mukana olivat Jussinkoti ja Anninpirtti henkilöstöineen. Hankejohtaja, henkilöstön luottamusmies/työsuojeluvaltuutettu, kaupungin henkilöstöjohtaja kuuluivat em lisäksi ohjausryhmään.

Menetelmät

Henkilöstöä valmennettiin molemmissa pilottiyksikössä työpajoissa toteuttamalla aihetta avaavia alustuksia, harjoitteita ja purkutyöpajoja, joissa laadittiin myös yhteisiä pelisääntöjä. Uuteen asiaan ei edetty ennen kuin edellinen oli saatu maaliin. Valmennukset aikataulutettiin siten, että väliajalla työyhteisöt ehtivät tehdä välitehtäviä ja viedä uutta asiaa käytäntöön. Hankkeessa toteutettiin myös oma esimiesvalmennus.

Vaikuttavuus

Tuloksia on saatu mm uudistetusta työaikasuunnittelusta. Se on tuonut vahvaa joustamisen mahdollisuutta henkilökunnalle ja myös työnantajalle. Pilotin kokonaisuutta arvioiden sen tulokset ennakoivat lyhyemmän työajan etuja. Liukuva työaika, joustotyöaika, työaikapankki ja vuosilomasuunnittelun uudistaminen toivat joustoja työntekijöille. Myönteisiä tuloksia on saatu työympäristön kehittämisestä haluttuun suuntaan.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke tuotti konkreettisia keinoja lisätä työhyvinvointia työvuorosuunnittelun kautta sekä hyödyntää osatyökykyisten työpanosta työpaikoilla.

Aineisto

Sastamalan vanhuspalvelut. Asumispalvelut. Veto- ja pitovoimaa vanhustyöhön – työuria monipuolisesti tukien. Loppuraportti. 2022. Avaa

Veto- ja pitovoimaa vanhustyöhön – työuria monipuolisesti tukien. Tiedote Avaa