Viestintäteknologian käytön yhteenkietoutuneet jännitteet ja paradoksit tietotyössä

AOM 2023, the 83rd Annual Meeting of the Academy of Management, 4.–8.2023, Boston, Yhdysvallat.

Hanketiedot

Hankenumero
230230

Hakija
Camilla Suortti

Toteuttaja
Camilla Suortti

Lisätietoja
Camilla Suortti
camilla.s.suortti@jyu.fi

Toteutusaika
2.8.2023 - 9.8.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
1 700 euroa

Kokonaiskustannukset
2 551 euroa

Tulokset valmistuneet
10.8.2023

Tiivistelmä

Suullinen konferenssiesitelmäni keskittyy viestintäteknologian käytön jännitteiden ja paradoksien yhteenkietoutumiseen tietotyössä, joita työyhteisöissä tulisi ymmärtää ja johtaa. Esitelmässäni avaan tutkimuksessani tunnistetun jännitesolmun, joka koostui huomion jakamisen jännitteestä kasvokkaisen ja teknologiavälitteisen läsnäolon välillä sekä hyödyllisten ja haitallisten keskeytysten jännitteestä, kuten myös vapaaehtoisen tavoittavuuden ja viestintäteknologian käytön helppouden paradokseista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Camilla Suortti

Tiedote

Viestintäteknologian käytön jännitteiden ja paradoksien yhteenkietoutuminen tietotyössä

10.8.2023

Tiivistelmä

Digitalisaatio on aiheuttanut työelämän murroksen, joka jatkuu edelleen. Teknologian kehitys ja erilaiset yhteiskunnalliset muutokset, kuten koronapandemia, vauhdittavat käynnissä olevaa murrosta ja varsinkin tietotyössä nojataan vahvasti viestintäteknologiaan. Teknologiavälitteinen työskentely avaa monia mahdollisuuksia, mutta asettaa samalla myös haasteita työyhteisöille, mikä saattaa synnyttää jännitteitä, joita työyhteisöissä tulisi ymmärtää ja johtaa. Viestintäteknologian käytön jännitteiden ja paradoksien tarkasteleminen vuorovaikutuksessa syntyvinä ja ylläpidettävinä sekä toisiinsa kietoutuneina avaakin uusia mahdollisuuksia ymmärtää ja selittää niiden syntyä ja seurauksia organisaatioissa aiempaa monipuolisemmin.

Tausta

Konferenssiin osallistumisen tavoitteena oli saada näkyvyyttä tutkimustyölleni, verkostoitua kansainvälisesti, solmia uusia yhteistyökuvioita ja hakea inspiraatiota tutkimukseni edistämiseen sekä oppia lisää itse tutkimuksen tekemisestä. Halusin myös kartuttaa esiintymiskokemustani ja oppia sanoittamaan tutkimusaihettani yleisölle ymmärrettävässä muodossa.

Aineisto

Tutkimustulokset vastaavat tutkimuskysymykseen: ”Minkälaisia jännitteitä ja paradokseja tietotyöläisten viestintäteknologian käytössä on ja kuinka ne kietoutuvat yhteen?” Tutkimustulokset perustuvat 20 puolistrukturoituun teemahaastatteluun, jotka kerättiin vuosina 2019–20 tunnetusta suomalaisesta media-alan organisaatiosta. Aineiston analyysimenetelmänä hyödynnettiin laadullista sisällönanalyysia sekä kontrapuntaalista analyysia soveltuvin osin.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksessa tunnistettiin jännitesolmu, joka sisälsi kaksi jännitettä ja kaksi paradoksia: huomion jakamisen jännite kasvokkaisen ja teknologiavälitteisen läsnäolon välillä sekä hyödyllisten ja haitallisten keskeytysten jännite, sekä vapaaehtoisen tavoittavuuden ja viestintäteknologian käytön helppouden paradoksit. Nämä yhteenkietoutuneet jännitteet ja paradoksit joko mahdollistivat tai vahvistivat toinen toisiaan.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimukseni mukaan viestintäteknologian käytön avulla voidaan sekä vahvistaa että helpottaa työn ja muun elämän välistä konfliktia sekä tasapainoilla kilpailevien vaatimusten keskellä digitaalisessa työelämässä. Tutkimukseni tuottaa uutta teoreettista tietoa viestintäteknologian käytön jännitteiden ja paradoksien yhteenkietoutumisesta, jota voitaisiin hyödyntää työhyvinvoinnin ja sujuvan yhteistyön tukemiseksi digitalisoituvassa suomalaisessa työelämässä.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa