Viestivä kuntayhteisö on hyvinvoiva työyhteisö

Hanketiedot

Hankenumero
111367

Hakija
Sodankylän kunta

Toteuttaja
Sodankylän kunta

Lisätietoja
Jukka Lokka
jukka.lokka@sodankyla.fi

Toteutusaika
4.11.2011 - 31.3.2013

Työsuojelurahaston päätös
30.11.2011
15 500 euroa

Kokonaiskustannukset
32 500 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2013

Tiivistelmä

Hankkeen päämäärätason tavoitteita ovat henkilöstön työhyvinvoinnin parantuminen sekä Sodankylän kunta- ja työnantajakuvan kirkastuminen. Näihin tavoitteisiin pyritään johdon ja henkilöstön viestintäosaamisen kehittämisellä, jotta viestintää voidaan jatkossa hyödyntää työhyvinvoinnin varmentajana sekä muutoksen moottorina.

Kunnan toimintaa kartoittaneissa selvityksissä nousi esiin tarve kehittää johtamis- ja esimiesviestintää, sekä omaksua asiantuntijaorganisaatioilta 2010-luvulla edellytettävä vuoropuhelun viestintämalli. Tämän päivän työyhteisöissä viestintä on jokaiselta työntekijältä edellytetty työyhteisötaito, minkä vuoksi myös ns. viestinnälliset alaistaidot ovat yksi hankkeen kehittämiskohteista.

Toimivalla työyhteisöviestinnällä on tutkimusten mukaan selkeä yhteys työhyvinvoinnin lisäksi myös maineeseen ja vetovoimaisuuteen työnantajana. Viestinnän kehittämisellä pyritään siten vastaamaan myös tuleviin rekrytoinnin haasteisiin kunnassa. Kaivosteollisuuden kasvun myötä Sodankylä on selkeällä kasvu-uralla, joten hankkeessa panostetaan myös kunnan palveluviestinnän parantamiseen.

Hankkeen asiantuntijana toimii Kevi Consulting Oy:n johtava konsultti VTT Helena Lemminkäinen. Hankkeessa sovelletaan perinteisestä viestintäkoulutuksesta poikkeavia osallistavia menetelmiä, joissa korostuvat mm. kehittämiselle suotuisan maaperän varmistaminen sekä kehitettävän organisaation vahva prosessinomistajuus (kt. Lemminkäinen 2010).

Hankkeen tuloksista raportoidaan keväällä 2013.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jukka Lokka

Tiedote

Työyhteisössä jokainen on viestijä

31.3.2013

Sodankylän kunnan viestintähanke arvioitiin henkilöstökyselyllä,
jonka mukaan varsin moni havaitsi kunnan työyhteisöviestinnän
kehittyneen myönteisesti. Joka työntekijä paransi omaa
viestintäaktiivisuuttaan, mutta eniten kehittyi johtoryhmän
viestintä. Työsuojelurahasto rahoitti Sodankylän
kehittämishanketta, jota toteutti Kevi Consulting Oy.

 

Myös Sodankylän kunnan maineen arvioitiin parantuneen ja henkilöstö
oli entistä halukkaampi suosittelemaan Sodankylää työnantajana.
Henkilöstön mielestä myös sähköinen viestintä kehittyi ja
organisaation yhteisöllisyys parani.

Loppuarvion mukaan hanke saavutti tavoitteensa, sillä
johtamisviestinnässä opittiin soveltamaan uutta
työyhteisöviestinnän ajattelutapaa ja henkilöstö oivalsi oman
viestijäroolinsa. Myös kunnan sisäinen yhteistyö parani, vaikkakin
virkamiesten ja luottamusjohdon yhteistyössä todettiin vielä
kehitettävää.

Kunnanvaltuuston linjauksella

 

Hankkeelle loivat hyvän pohjan Sodankylän kunnassa laaditut
viestintälinjaukset, jotka kunnanvaltuusto hyväksyi lokakuussa
2011. Tätä ennen oli havaittu, että erityisesti johdon ja
henkilöstön viestintäosaamista pitää kehittää. Näin kunta saisi
valmiudet varmistaa työhyvinvointia. Lisäksi työyhteisöviestintä
toimisi muutoksen moottorina.

 

Hanke toteutettiin osallistavalla otteella. Työpajoja järjestettiin
kunnan johdolle, esimiehille ja henkilöstölle.

Kehittämisistunnoissa hyödynnettiin myönteistä työotetta, joka
perustuu arvostavan haastattelun menetelmiin. Kehittämisistunnot
aloitettiin ylimmän johdon koulutuksilla syksyllä 2011, jolloin
järjestettiin myös virkamiesjohdon ja luottamushenkilöiden
vuoropuhelufoorumi. Keväällä 2012 järjestettiin esimiesryhmien
kehittämistilaisuudet, joissa jaettiin hyviä työyhteisöviestinnän
käytäntöjä. Toukokuussa 2012 pidettiin ylimmän johdon, esimiesten
ja viestintäyhteyshenkilöiden vuoropuhelufoorumi, jossa
hahmoteltiin tiekarttamenetelmällä myönteisiä tulevaisuuskuvia.

Syksyllä 2012 kehittämisistunnot suunnattiin työntekijöille ja
jatkettiin esimiesten koulutuksia. Lopuksi pidettiin ylimmän johdon
ja esimiesten arvioiva päätösistunto. Kehittämisistunnot
toteutettiin sekaryhminä, mikä vahvisti kuntaorganisaation
yhteisöllisyyden tunnetta.

Myös yksikköjen viestintä kuntoon

 

Ulkopuolisen asiantuntijan johtamien kehittämistilaisuuksien
lisäksi kuntaorganisaation sisäinen kehittäjä järjesti istuntoja,
joissa keskityttiin kunkin työyhteisön omiin viestinnän
kehittämistarpeisiin. Istunnoissa pohdittiin esimiesten ja
henkilöstön kanssa työyhteisölle sopivia viestinnän käytäntöjä.
Yksikköistunnoilla varmistettiin sitä, että vaikutukset jäisivät
henkiin.

Kehittämisistuntojen lisäksi yhteistoimintaa vahvistettiin hankkeen
seurantaryhmässä, jonka kokouksiin kutsuttiin myös henkilöstön
edustajat ammattijärjestöistä ja työsuojelusta. Hankkeen
etenemisestä raportoitiin säännöllisesti kunnan
yhteistyötoimikunnassa ja kunnanhallituksessa.

Kehittämisprosessiin osallistui kunnan työntekijöistä noin 480
eli pyöreästi 90 prosenttia kunnan vakinaisesta henkilöstöstä.

Konsultti ulkoa ja kehittäjä kunnasta

 

Hankkeen ulkopuolisena asiantuntijana toimi johtava konsultti,
valtiotieteen tohtori
Helena Lemminkäinen Kevi Consulting Oy:stä. Hän
teki yhteistyötä Sodankylän kunnassa toimivan kehittäjän eli
suunnittelija
Katja Mäntylän kanssa. Parityöllä vahvistettiin
sitä, että hanke on kunnan käsissä ja varmistettiin pitkäkestoisia
vaikutuksia.

 

Loppuraportin kirjoittajat suosittavat, että raportti jaetaan
kunnan virka- ja luottamusjohdolle sekä hankkeen ohjausryhmään
kuuluneille. Kirjoittajat myös toivovat, että tuloksista
tiedotetaan Sodankylän kunnan henkilöstölle esimerkiksi
intranetissä ja kunnan henkilöstölehdessä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Kevi Consulting Oy. Viestivä kuntayhteisö on hyvinvoiva työyhteisö. Projekti 252/2013, Sodankylän kunta. Raportti 16.3.2013. Avaa

Lehdistötiedote: Määrätietoinen viestinnän kehittäminen tuotti Sodankylässä tulosta Avaa