Viisi avausta aivotyöhön – VIISIKKO

Hanketiedot

Hankenumero
190378

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Virpi Kalakoski
virpi.kalakoski@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2020 - 31.8.2022

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2019
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
164 286 euroa

Tiivistelmä

Nykytyöhön ja työolosuhteisiin liittyy kognitiivisia kuormitustekijöitä, jotka ovat tutkimusten perusteella yhteydessä työn sujuvuuteen, turvallisuuteen ja työhyvinvointiin. Kognitiivisen kuormituksen tutkimusta on kuitenkin verrattain vähän, pienillä aineistoilla ja harvoilta ammattialoilta. Työterveyslaitoksessa kehitettyä uudenlaista kognitiivisia osatekijöitä kartoittavaa kyselyä on käytetty tähän mennessä yli 70 organisaatiossa ja vastaajia osa-aineistoista on kertynyt lähes 11 000, niin sotealalta, teollisuudesta kuin asiantuntijatyöstä ja toimistoista. Aineisto sisältää kaikkiaan yli 200 muuttujaa. VIISIKKO-tutkimus koostuu osatutkimuksista, joissa avataan tämän aineiston avulla viisi uutta näkökulmaa aivotyöhön. Aineistoa käsitellään sekä korrelatiivisella asetelmalla tilastollisten mallien avulla että aineistolähtöisillä kvantitatiivisilla ja tekstiin perustuvilla menetelmillä. Tulosten avulla ymmärretään aikaisempaa paremmin työn kognitiivisia osatekijöitä, niiden vaihtelua eri aloilla ja niiden merkitystä kuormittumisen ja työn tuloksellisuuden kokonaisuudessa. Lisäksi tulokset piirtävät aikaisempaa tarkempaa kuvaa työprofiileista, jotka altistavat tai suojaavat kuormittumiselta. Tulokset myös nostavat esiin kuormittumisen ja työn sujuvuuden sanotuksia. Tutkimustulokset raportoidaan kansainvälisissä tiedejulkaisuissa ja ne tuodaan suomalaisen työelämän käyttöön viestintätoimenpiteillä sekä työelämätieto.fi -sivustolla aineistona, kirjoituksina ja tietografiikkoina.

Hankkeen vastuuhenkilö

Virpi Kalakoski