Vireydenhallinta vuorotyössä: Interventiotutkimus raskaanliikenteen kuljettajien ajovireydestä

Hanketiedot

Hankenumero
115510

Hakija
Mia Pylkkönen

Toteuttaja
Mia Pylkkönen

Lisätietoja
Mia Pylkkönen
mia.pylkkonen@gmail.com

Toteutusaika
1.6.2016 - 31.8.2021

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2015
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
29.2.2020

Tiivistelmä

Väitöskirjatyön tavoitteena on selvittää epäsäännöllistä työaikaa tekevien raskaanliikenteen ammattikuljettajien ajovireyttä päivä- ja yöajoa sisältävissä työvuoroissa ja kertaluonteisen vireydenhallintaa käsittelevän koulutusintervention vaikuttavuutta kuljettajien ajovireyden edistämisessä. Lisäksi väitöskirjatyö tarkastelee ajovireyden mittaamisessa käytettyjä menetelmiä selvittäen koetun ja havaitun ajovireyden yhteyttä.

Tutkimusaineisto on kerätty Työsuojelurahaston rahoittamassa ”Raskaan ajoneuvon turvallisen ja taloudellisen ajamisen edistäminen koulutuksen avulla” -hankkeessa (109378). Vuosina 2010–2012 toteutettu pitkittäistutkimus suoritettiin satunnaistettuna kontrolloituna tutkimuksena kenttäkokeellisessa tutkimusasetelmassa (1) vuoden seurannalla.

Subjektiivisin ja objektiivisin menetelmin kerätty kenttämittausaineisto sisältää tietoa kuljettajien ajovireydestä, unesta, työvuoronaikaisista vireydenhallintakeinoista ja työajoista. Kyselyaineisto kattaa demografiatietojen ohella taustatietoja mm. kuljettajien terveydestä, vuorokausityyppisyydestä, habituaalisesta unesta ja univaikeuksista.

Väitöskirjatyön ensimmäinen osatyö julkaistiin vuonna 2015. Tutkijastipendikauden tavoitteena on saattaa valmiiksi väitöskirjatyön loput kaksi osatyötä, joista ensimmäinen käsittelee koulutusintervention vaikuttavuutta, ja toinen käyttäytymistasolla havaittujen väsymyksen merkkien yhteyttä itsearvioituun ajovireyteen. Tutkimustulokset ovat käytettävissä vuoden 2017 jälkeen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mia Pylkkönen