Vireyttä vuorotyöhön (ViVu) -hanke – Digitaalisten vireyttä ja unta edistävien menetelmien implementointi vuorotyössä

Hanketiedot

Hankenumero
200403

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Heli Järnefelt
heli.jarnefelt@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 31.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.12.2020
110 000 euroa

Kokonaiskustannukset
188 287 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2023

Tiivistelmä

Vireyttä vuorotyöhön -hanke on implementaatiotutkimus, jossa selvitetään kahden vireyttä ja unta edistävän digitaalisen menetelmän soveltuvuutta ja vaikuttavuutta turvallisuuskriittisessä vuorotyössä. Toinen menetelmistä on VIRE-sovellus (http://vire.arturcloud.com) ja toinen hankkeen aikana kehitettävä unen ja vireyden verkkovalmennus. Tavoitteena on myös kehittää menetelmiä ja/tai niiden ohjeistusta siten, että niiden käytettävyys paranisi ja niitä otettaisiin käyttöön vuorotyöpaikoissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heli Järnefelt

Tiedote

Vireyttä vuorotyöhön verkkomenetelmin

1.8.2023

Tiivistelmä

Hankkeessa selvitettiin kahden digitaalisen unta ja vireyttä tukevan menetelmän käyttöönottoa ja siihen vaikuttavia tekijöitä linja-autoalan yrityksissä. Toinen menetelmistä oli uneliaisuuden riskiä työvuoroissa ennustava VIRE-menetelmä ja toinen unen ja vireyden verkkovalmennus vuorotyöntekijöille. Tutkimusaineisto kerättiin monipuolisilla laadullisilla ja määrällisillä menetelmillä. Menetelmien implementointia edistivät muun muassa niiden hyväksi koettu sisältö ja helppokäyttöisyys sekä yrityksien sisäinen viestintä ja tuki. Menetelmien jatkokehittäminen on kuitenkin tarpeen ja käyttöönotossa on tärkeää osallistaa laaja-alaisesti johtoa, työntekijöitä ja sidosryhmiä.

Lähtökohdat

Hyvää unta ja vireyttä vuorotyössä voidaan edistää kehittämällä työvuorosuunnittelua sekä tukemalla vuorotyöntekijöitä itseään uni- ja vireysongelmien ratkaisuissa. Tätä varten on kehitetty digitaalisia menetelmiä, mutta on vain vähän tietoa siitä, miten työpaikat ottavat menetelmiä käyttöön. Vireyttä vuorotyöhön -hankkeen tavoitteena oli selvittää digitaalisten unta ja vireyttä tukevien menetelmien käyttöönottoa ja sitä edistäviä ja estäviä tekijöitä vuorotyöpaikoissa.

Aineisto

Tutkimusaineisto kerättiin kahdessa linja-autokuljetusalan yrityksessä. Laadullinen aineisto koostui yrityksille pidettyjen Teams-työpajojen litteroidusta aineistosta. Lisäksi käyttönotosta saatiin tietoa vuorosuunnittelijoiden ja kuljettajien kyselyaineistosta. Kuljettajien kyselyaineisto antoi tietoa myös heidän uni- ja vireysoireistaan ennen valmennusta sekä kolme ja yhdeksän kuukautta sen jälkeen. Lisäksi yrityksiltä kerättiin kaksi kertaa edustava otos kuljettajien työajoista.

Menetelmät

Työpaja-aineisto analysoitiin hyödyntäen implementaatiota estävien ja edistävien tekijöiden tarkasteluun kehitettyä Consolidated Framework for Implementation Research -mallia. Implementaatiota arvioivina kyselyinä käytettiin suomentamiamme validoituja englanninkielisiä kyselyitä ja kuljettajien oireiden arvioinnissa aikaisemmin validoituja kliinisiä kyselyitä. Määrällinen aineisto analysoitiin tilastomenetelmin. Kehitimme myös tutkimiamme digitaalisia menetelmiä ja niiden ohjeistusta.

Tulokset ja johtopäätökset

Vuorotyöntekijöiden unta ja vireyttä tukevien digitaalisten menetelmien implementointia edistivät muun muassa niiden hyväksi koettu sisältö ja helppokäyttöisyys sekä yrityksen sisäinen hyvä viestinä ja tuki. Menetelmien kehittäminen on tarpeen laajemman hyödyntämisen ja levittämisen mahdollistamiseksi. Käyttöönotossa sekä sen viestinnässä ja tuessa on myös tärkeää osallistaa laaja-alaisesti yrityksen johtoa, työntekijöitä ja sidosryhmiä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimustulokset antavat työpaikoille tietoa siitä, mitä ottaa huomioon ja miten voidaan edistää ja tukea digitaalisten unta ja vireyttä tukevien tai vastaavien menetelmien tehokasta käyttöönottoa. Lisäksi tutkimus haastaa kehittämään menetelmiä siten, että työpaikat saisivat yhä toimivampia ja hyödyllisempiä digitaalisia vuorotyöntekijöiden unta ja vireyttä tukevia työkaluja käyttöönsä.

Aineisto

Ammattikuljettajan uni ja vireys – Tuloksia Vireyttä vuorotyöhön -hankkeesta. Työterveyslääkäri-lehti. Avaa

Heli Järnefelt, Kati Karhula, Julia Anttilainen, Kia Gluschkoff, Irmeli Pehkonen, Hilkka Ylisassi, Mikko Nykänen, Christer Hublin, Mikael Sallinen. Vireyttä vuorotyöhön Digitaalisten vireyttä ja unta edistävien menetelmien implementointi vuorotyössä. Loppuraportti. Työterveyslaitos. 2023.
ISBN 978-952-391-086-7 (pdf) Avaa

Verkosta apua vuorotyön uniongelmiin Työ, Terveys ja Turvallisuus 1 2023 Avaa

Vireyttä vuorotyöhön oppimateriaali Työ, terveys ja turvallisuus 2-3 2023 Avaa

Julkaisuluettelo Avaa