Virtuaaliluontoympäristöt tietotyöläisten hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukena

Hanketiedot

Hankenumero
116387

Hakija
Luonnonvarakeskus (Luke)

Toteuttaja
Luonnonvarakeskus (Luke)

Lisätietoja
Liisa Tyrväinen
liisa.tyrvainen@luke.fi

Toteutusaika
1.1.2017 - 1.8.2019

Työsuojelurahaston päätös
24.10.2016
130 000 euroa

Kokonaiskustannukset
182 920 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2019

Tiivistelmä

Työn liiallinen rasittavuus, työtavoitteiden nostaminen, ja myös tilojen käytön tehostaminen kuten työskentely avokonttoriympäristössä ovat monille suomalaiselle arkipäivää. Uuden tyyppisissä työympäristöissä henkilökohtaisen tilan määrä on aiempaa pienempi, ja yhä harvemmalla on käytössään työssä palautumista edistäviä ikkunanäkymiä. Tutkimusten mukaan luonnon tai luontokuvien katselu palauttaa stressistä sekä parantaa selviämistä kognitiivista suorituskykyä vaativista tehtävistä. Tavoitteenamme on tutkia, millaista hyötyä virtuaalisesti tuotetulla luontoympäristöllä voi olla työkuormituksesta palautumisessa suomalaisissa työympäristöissä. Tässä hankkeessa tutkimme virtuaalisen luontoympäristön käytön vaikutusta fysiologisesti mitattuun ja koettuun stressistä palautumiseen työssä. Tutkimme myös, kenelle luontoaltistuksesta on hyötyä. Tämän kokeellisen tutkimuksen kohteena ovat tietotyöläiset, joille riittävä aivojen palautuminen työpäivän aikana on tärkeää. Luonnon terveyshyödyt tulisi kytkeä nykyistä vahvemmin osaksi terveydenhuoltoa ja suomalaisten terveyden edistämistä. Hyödyt liittyvät erityisesti ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon sekä työkykyä palauttavaan ja kuntouttavaan vaikutukseen. Tutkimuksen etenemisestä kerrotaan hankkeen kuluessa, ja tulokset ovat käytettävissä hankkeen päätyttyä 1.8.2019 suomenkielisenä raporttina.

Hankkeen vastuuhenkilö

Liisa Tyrväinen

Tiedote

Virtuaaliluontoympäristöt tukevat työpaikoilla työhyvinvointia

1.8.2019

Tiivistelmä

Virtunature- hankkeessa tutkittiin virtuaaliluontoympäristön vaikutusta tietotyöläisten stressistä palautumiseen työpäivän aikana. Tutkittavat (n=39) katselivat Virtuaaliluontohuoneessa 15 minuutin pituisen tauon aikana metsä- tai vesiympäristöä kuvaavaa videota TV-näytöltä ja kuuntelivat niihin liittyviä luonnonääniä, kuuntelivat pelkkiä luonnonääniä, tai kontrollitilanteena istuvat hiljaisessa huoneessa. Tutkittavilta mitattiin sydämen sykevälivaihtelua ja he vastasivat kyselylomakkeisiin. Vaikka kaikki tauot olivat palauttavia, virtuaalinen luontotauko oli monella parametrilla elvyttävämpi kuin tauko ilman virtuaaliluontoa. Virtuaaliluontohuone on edullinen ja yksinkertainen keino lisätä lyhyiden taukojen virkistävyyttä työpaikoilla.

Lähtökohdat

Työn liiallinen rasittavuus, työtavoitteiden nostaminen, sekä tilojen käytön tehostaminen ovat monille suomalaiselle arkipäivää. Tutkimusten mukaan luonnossa liikkuminen tai oleskelu palauttaa stressistä. Uudentyyppisissä työympäristöissä yhä harvemmalla on käytössään työssä palautumista edistäviä ikkunanäkymiä, myös pääsy luontoon ei ole usein mahdollista. Tässä hankkeessa tutkittiin millaista hyötyä virtuaalisesti tuotetulla luontoympäristöllä sisätiloissa on työkuormituksesta palautumisessa.

Aineisto

Tutkimuksen aineistonkeruu jakautui kolmeen osaan: menetelmän pilotointivaiheeseen, kokeelliseen tutkimukseen sekä seurantajaksoon. Päätutkimuksen aineisto sisälsi fysiologista dataa ja kyselylomakkeiden vastaukset 351 mittauskerralta. Virtuaaliympäristöjen vapaamuotoista käyttöä seurattiin tutkimuksen jälkeen palautekyselyn avulla. Tutkimus toteutettiin Luonnonvarakeskuksen (Luke), Helsingin yliopiston ja DocArt-tuotantoyhtiön yhteistyönä. Projektin johtajana toimii professori Liisa Tyrväinen.

Menetelmät

Vapaaehtoiset tietotyöläiset Otaniemen kampukselta (n=39) kävivät yhdeksänä iltapäivänä Virtuaaliluontohuoneessa. Tutkimushenkilöt katselivat 15 minuutin pituisen tauon aikana metsä- tai vesiympäristöä kuvaavaa videota TV-näytöltä ja kuuntelivat niihin liittyviä luonnonääniä; kuuntelivat pelkästään luonnonääniä, tai kontrollitilanteena istuivat hiljaisessa huoneessa. Tutkittavilta mitattiin sydämen sykevälivaihtelua ja he vastasivat kyselylomakkeisiin psykologisista tunnetiloista.

Tulokset ja johtopäätökset

Fysiologisen mittauksen perusteella kaikki tauot palauttivat stressistä, mutta erilaisten taukotyyppien välillä oli eroja. Metsämaisemavideon aikana stressitaso oli alhaisempi kuin muissa vaihtoehdoissa. Psykologisten mittauksien perusteella luontovideoiden katselu yhdessä äänimaiseman kanssa elvytti paremmin kuin hiljaisuus. Kaikki tauot tuottivat rauhoittumiseen verrattavissa olevia muutoksia tunnetiloissa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tulokset vahvistavat taukojen pitämisen tärkeyttä stressistä palautumisessa työpäivän kuluessa. Tässä hankkeessa virtuaalinen luontohuone näyttäytyi helppona ja edullisena keinona luoda restoratiivinen ympäristö toimistotilaan. Useissa työympäristöissä, erityisesti tiiviisti rakennetuilla alueilla, luontoa ei välttämättä ole helposti saavutettavissa. Saadut tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä niin työympäristöissä, kuin tiloissa, joissa ihmiset tarvitsevat mahdollisuuden rauhoittumiseen.

Aineisto

Ann Ojala, Marjo Neuvonen, Marianne Leinikka, Minna Huotilainen, Anja Yli-Viikari ja Liisa Tyrväinen. Virtuaaliluontoympäristöt työhyvinvoinnin voimavarana. Virtunature-tutkimushankkeen loppuraportti. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 51/2019. Luonnonvarakeskus, Helsinki 2019 ISBN 978-952-326-798-5 (Painettu) ISBN 978-952-326-799-2 (Verkkojulkaisu) ISSN 2342-7647 (Painettu) ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu) Avaa. https://oma.tsr.fi/api/projects/30414bd2-1ac7-4a63-9216-39c06303bd4e/attachment/dc9ad4ea-c7d6-4ba1-850f-2fdca2998b71