Virtuoosit. Työpaikkojen virtuaalinen yhteiskehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
210307

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Heli Clottes Heikkilä
heli.clottes.heikkila@ttl.fi

Toteutusaika
3.1.2022 - 29.2.2024

Työsuojelurahaston päätös
30.11.2021
61 000 euroa

Kokonaiskustannukset
110 372 euroa

Tulokset valmistuneet
8.5.2024

Tiivistelmä

Hankkeessa työpaikat muotoilevat ja toteuttavat yhdessä virtuaalisen yhteiskehittämisprosessin koronan tuomien ja muiden toiminnan haasteiden ratkaisemiseksi sekä uusien toimintatapojen luomiseksi. Tutkimme kehittämisprosessia, syntyviä ratkaisupolkuja ja oppimista. Yhteiskehittämismallin avulla työpaikat voivat jatkossa tehostaa virtuaalista yhteiskehittämistään, parantaa kehittämistaitoja, ennakoida toimintaympäristön muutoksia, luoda uutta sekä rakentaa hyvää vuorovaikutusta ja luottamusta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heli Clottes Heikkilä

Tiedote

Virtuaalinen yhteiskehittäminen luo uutta mutta edellyttää fasilitointiosaamista

8.5.2024

Tiivistelmä

Organisaatioiden toiminta rakentuu yhä useammin kumppanuuksista, joiden odotetaan tuovan lisäarvoa molemmille. Virtuoosit-hankkeessa tällaiset kumppanit (palveluntarjoaja ja asiakkaat tai kumppaniorganisaatiot) osallistuivat yhteiseen virtuaaliseen kehittämisprosessiin. Hankkeessa tutkittiin fasilitoinnin roolia yhteiskehittämisessä sekä yhteistyön ja nopean luottamuksen muotoutumista. Aineistona olivat haastattelut ja kehittämispajojen nauhoitukset. Tulokset korostavat fasilitoinnin merkitystä niin yhteistyön kuin luottamuksen muotoutumisessa. Käytännön tuotoksena muotoiltiin Uudistamme yhdessä kumppaneiden kanssa! -malli organisaatiorajat ylittävän kehittämisen tueksi.

Kerro hankkeen käynnistämisen lähtökohdat, teoriatausta, uutuusarvo ja tavoitteet.

Hankkeen lähtökohtana oli kehittävän tutkimuksen keinoin tukea organisaatioita ratkomaan koronan tuomia ja muita ajankohtaisia toiminnan haasteita sekä luomaan uusia toimintatapoja virtuaalisen yhteiskehittämisen avulla. Hankkeessa sovellettiin kehittävää työntutkimusta sekä tutkimustietoa nopeasta luottamuksesta. Tavoitteena oli lisätä tutkimustietoa virtuaalisesta yhteiskehittämisestä ja nopeasta luottamuksesta sekä luoda työpaikkojen käyttöön virtuaalisen yhteiskehittämisen malli.

Aineisto

Hankkeessa kerätty aineisto muodostui yksilö- ja ryhmähaastattelujen ja virtuaalisen kehittämisprosessin työpajojen äänitallenteista (yht. 8 kpl, n. 2,5h/paja). Osallistujaorganisaatioiden edustajia haastateltiin sekä ennen kehittämisprosessia että sen jälkeen; erään osallistujaorganisaation osalta alkuhaastattelu korvattiin verkkokyselyllä.

Menetelmät

Virtuaalisissa kehittämisprosesseissa hyödynnettiin kehittävää työntutkimusta ja Työterveyslaitoksen aiemmassa hankkeessa luotua Muutosvuoropuhelu-menetelmää. Osallistujia haastateltiin ennen ja jälkeen kehittämisprosessin (teemahaastattelut). Haastattelu- ja työpaja-aineistot analysoitiin sisällönanalyysin keinoin soveltaen mm. nopean luottamuksen ja rajanylityksen käsitteitä sekä aloiteanalyysin ideaa.

Tulokset ja johtopäätökset

Virtuaalinen yhteiskehittäminen tuottaa organisaatioille käytännönläheisiä ideoita palvelujen ja yhteistyön kehittämiseksi. Samalla se edellyttää uudenlaista osaamista – fasilitoijaltakin. Fasilitoija kannattelee sisällöllistä keskustelua ja työpajan pedagogista käsikirjoitusta sekä tukee osallistujia digivälineen käytössä. Työskentelyyn tarvitaan myös huokoisuutta: nopean luottamuksen syntyminen vaatii tasapainoilua suunnitelmassa pysymisen sekä vapaamuotoisen keskustelun välillä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Muutosvuoropuhelua käytetään pääasiassa organisaatioiden sisäiseen kehittämiseen; nyt sitä sovellettiin kahden tai useamman kehittämiskumppanin yhteisessä prosessissa. Nopeasta luottamuksesta ei puolestaan ole paljon aiempaa tutkimusta. Virtuoosit-hankkeen tulosten ja kehittämisprosessien pohjalta muotoiltiin työpaikkojen omaan käyttöön tarkoitettu Uudistamme yhdessä kumppaneiden kanssa! -malli, joka on julkaistu Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.

Aineisto

Heli Clottes Heikkilä, Työterveyslaitos, Hilkka Heikkilä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Krista Anttila, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Marianne Ekonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Anna-Leena Kurki, Työterveyslaitos
Anu Perälä, Työterveyslaitos, Antti Soikkanen, Työterveyslaitos. Virtuoosit – organisaatioiden välinen yhteiskehittäminen virtuaalisilla alustoilla. Virtuoosit. Työpaikkojen virtuaalinen yhteiskehittäminen -hankkeen loppuraportti. Työterveyslaitos ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 2024.
ISBN 978-952-391-152-9 (pdf) Avaa

Uudistamme yhdessä kumppanien kanssa! -malli Avaa

Julkaisuluettelo Avaa