Vision käsite suomalaisessa työelämätutkimuksessa – kriittisiä avauksia toiminnanohjaukseen

Hanketiedot

Hankenumero
117215

Hakija
Kristiina Niemi-Kaija

Toteuttaja
Kristiina Niemi-Kaija

Lisätietoja
Kristiina Niemi-Kaija
kristiina.niemi-kaija@jyu.fi

Toteutusaika
1.9.2017 - 31.8.2018

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2017
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2018

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tulkitaan vision käsitteelle annettuja merkityksiä suomalaisessa työelämätutkimuksessa. Tavoitteena on tuottaa vaihtoehtoisia teoreettisia lähestymistapoja aiheeseen sekä käytännön tietoa siitä, kuinka toiminnan ohjauksen ja arjen toteutuksen välistä kuilua voidaan kaventaa työelämässä.

Aihetta lähestytään tarkastelemalla (1) vision käsitteellistä historiaa, (2) visiolle annettujen merkitysten suhteutumista toisiinsa sekä (3) sitä, mitä merkityksenannoissa mahdollisesti suljetaan pois. Teoreettisen taustan rakentumisessa hyödynnetään organisaatioestetiikan sekä historiografian tutkimuskirjallisuutta.

Tutkimuksen tulokset raportoidaan vertaisarvioituina tieteellisinä artikkeleina. Lisäksi tuloksia esitellään työelämän tutkimusta käsittelevissä seminaareissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kristiina Niemi-Kaija

Tiedote

Visio kirkkaaksi

31.8.2018

Kauppatieteiden tohtori Kristiina Niemi-Kaija toivoo, että suomalaisessa työelämässä määriteltäisiin vision käsite selvästi. Kaikkien pitää ymmärtää, millaisia merkityksiä, edellytyksiä ja seurauksia käsitteeseen liitetään.

Myös käsitteeseen liittyviä yksilön ja yhteisön tunteita ja merkityksenantoja tulisi käsitellä avoimesti, ei vain pohtia asioita mekaanisesti.

Korkealentoiset käsitteet työelämässä pikemmin etäännyttävät kuin yhdistävät ihmisiä, vaikka toimiva työyhteisö edellyttää yhteisyyttä.

Niemi-Kaija tutki vision käsitettä Työsuojelurahaston post doc -stipendin tukemana.

Kaksi artikkelia arvioinnissa

Stipendiaikana Niemi-Kaija lähetti kaksi artikkelia tieteellisiin, vertaisarvioituihin lehtiin. Human Organization -lehteen lähetetyn artikkelin hän muokkasi kirjoittamastaan konferenssipaperista. Niemi-Kaija olettaa, että artikkeli hyväksytään julkaistavaksi syksyllä 2018.

Toisen artikkelin hän kirjoitti vision käsitteestä. Niemi-Kaija havainnoi, että visioilla kuvataan toiminnan perimmäistä tarkoitusta, mutta usein romantisoivasti: Luodaan esimerkiksi Euroopan paras työelämä.

Visiotutkimus koostuu 48 artikkelista, jotka julkaistiin 2011–2016 suomalaisissa, tieteellisissä työelämälehdissä. Niemi-Kaijan artikkeli visiokäsitteestä julkaistaneen aikaisintaan ensi keväänä.

Monet tiedotusvälineet haastattelivat Niemi-Kaijaa 2017, jolloin valmistui hänen tutkimuksensa vanhustyöntekijöistä (TSR 116214).

Sanoja ratkaisee, ei sisältö

Työelämässä hyödynnetään Niemi-Kaijan mukaan laajasti liiketaloustieteen käsitteitä, mutta käsitteiden taustaoletuksiin ja perimmäisiin tarkoituksiin ei perehdytä. Käsitteiden oletetaan itsessään perustelevan toimintaa.

Niemi-Kaija painottaa, että käsitteen voima ei välttämättä juonnu käsitteen sisällöstä, vaan käsitteen ilmaisijasta.  Tällöin on vaikea kritisoida esimerkiksi käsitteen tuomia arvovalintoja.

Silti Niemi-Kaija sanoo, että tarvitsemme uudenlaisia näkökulmia siihen, kuinka kieltä voisi rikastaa siten, että kuulijaa kosketettaisiin nykyistä syvemmin.

Visioissa visioitavaa

Niemi-Kaija päättelee, että vision käsite muodostaa ristiriitaisia oletuksia keinoista ja tavoitteista. Yksilön oletetaan pystyvän rikkomaan yleispäteviksi tunnustettuihin totuuksiin pohjautuvia ideoita, mutta lopulta tuotoksen pitää kuvata todellisuutta sellaisena kuin se on.

Myös vallitseva ihannevisio saattaa haastaa työyhteisöjä, kun yksilön ja organisaation oletukset esimerkiksi riittävän hyvästä lopputuloksesta eivät kohtaa.

Niemi-Kaijalla on muitakin terveisiä työelämälle: On havaittava, että visioita hyödyntäessä työyhteisöä voidaan velvoittaa sivuuttamaan mennyt ja sille annetut merkitykset. Silloin ei jää tilaa pohtia sitä, kuinka aiemmin hyödynnetyt menetelmät voitaisiin tulkita uudestaan ja mitä niistä voisi oppia.

Toimittaja
Hannu Kaskinen