Voimavaralähtöisyys ja tarinallisuus terveyden edistämisessä -koulutuskokonaisuus

Hanketiedot

Hankenumero
210356

Hakija
Turun ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Turun ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Minna Salakari
minna.salakari@skhole.fi

Toteutusaika
2.1.2022 - 31.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
5.10.2021
11 750 euroa

Kokonaiskustannukset
23 500 euroa

Tulokset valmistuneet
18.1.2023

Tiivistelmä

”Voimavaralähtöisyys ja tarinallisuus terveyden edistämisessä” on innovatiivinen koulutuskokonaisuus, joka sisältää menetelmäkirjan, opetussuunnitelman, kouluttajan käsikirjan ja opetusmateriaalit. Se perustuu Turun ammattikorkeakoulussa vuosina 2020-2021 tuotettuun tietoperustaan. Koulutuskokonaisuus luodaan yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmin. Tavoitteena on kehittää eri kohderyhmien pedagogisia ja didaktisia taitoja sekä lisätä nuorten ja aikuisten työelämävalmiuksia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Salakari

Tiedote

Menetelmäkirja terveyden ja työssä jaksamisen tueksi – tarinallisuus tukee oppimista

18.1.2023

Tiivistelmä

Menetelmäkirja sisältää uudenlaisen lähestymistavan terveyden edistämiseen, työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Tavoitteena on esitellä uusia menetelmiä opettamiseen ja ohjaamiseen sekä lisätä ymmärrystä voimavaralähtöisen opetuksen ja narratiivisen pedagogiikan sekä terveyden edistämisen merkityksestä yhteisöille ja yksilöille. Menetelmäkirja on käsikirja, joka koostuu laajasta teoriatiedosta sekä siihen kytkeytyvistä interaktiivisista tehtävistä, joilla sote- ja sivistysalan ammattilaisia innostetaan tekemään työtään uudella tavalla. Menetelmäkirjaa voidaan hyödyntää mm. oppikirjana, kehittämishankkeissa ja organisaatiokohtaisen kehittämisen viitekehyksenä. Sitä voidaan käyttää laajasti ja monialaisesti kansallisessa työelämässä.

Tausta

Perusta terveydelle, työ- ja toimintakyvylle muodostuu yksilöllisistä voimavaroista. Yksilöllisiä voimavaroja voidaan tukea vahvistamalla osallisuutta ja pystyvyyden tunnetta. Opetuksessa, kasvatuksessa ja lopulta sote- ja sivistysalan työssä tarvitaan ymmärrystä kohderyhmien voimavarojen tunnistamiseksi ja käyttöönottamiseksi. Voimavaralähtöisyyden keskiössä on joustavuus kohderyhmien tarpeille. Tähän tarvitaan uudenlaisia koulutuksia ja menetelmiä, erityisesti narratiivista pedagogiikkaa.

Aineisto

Koulutuskokonaisuus perustuu aiemman hankkeen tietoperustaan ja ammattiin opiskelevien tarpeisiin kehittää osallistavia ja voimavaralähtöisiä terveyden edistämisen menetelmiä oppilaitosympäristöön ja opintokokonaisuuksiin. Lisäksi menetelmäkirjan luomisessa on hyödynnetty vahvaa tutkimustietoperustaa ja sen pohjalta laadittua kirjallisuuskatsausta.

Menetelmät

Menetelmäkirja luotiin yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmää soveltaen. Yhteistoiminnallinen oppiminen on oppimisprosessi, jossa painottuu yhteistoiminnallisuus ja jossa toimitaan yhteisvastuullisesti tavoitteen saavuttamiseksi. Vuorovaikutuksella on syvällinen vaikutus toimijoiden sosiaaliseen ja kognitiiviseen kehittymiseen ja tuotoksen luomiseen. Voimavaralähtöisen ja tarinallisen menetelmän pedagoginen lähtökohta sijoittui dialogisuuteen sekä kokemuksellisen oppimisen malliin.

Tulokset

Koulutusmenetelmä luo sote- ja sivistysalan opiskelijoille ja ammattilaisille edellytykset toimia alalle opiskelevien osaamisen kehittämisen, työhyvinvoinnin ja työelämään siirtymisen tukena. Menetelmäkirjan avulla voi löytää uusia näkökulmia työhön: se mahdollistaa vaikuttavan käytännön sote- ja sivistysalan työn erilaisten asiakas- ja opiskelijaryhmien kohtaamisissa, erityisesti terveyden edistämisessä. Menetelmäkirja kehittää ammattilaisten ja kohderyhmän välisiä vuorovaikutustaitoja.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Koulutusmenetelmän uutuusarvo suomalaiselle työelämälle on uudenlainen lähestymistapa työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja urakehitykseen. Menetelmäkirjassa yhdistetään ensimmäisiä kertoja yksilön voimavarat, voimavaralähtöisyys sekä tarinallisuus teorian ja käytännön tasolla. Uutuusarvoina ovat myös voimavaralähtöisen terveyden edistämisen käsite sekä käytännön pedagoginen ja didaktinen toiminta hyvinvointikontekstissa. Tuotosta voidaan soveltaa laajasti eri toimialoilla ja -sektoreilla.

Aineisto

Harju Marjo, Lahtiluoma Emilia, Salakari Minna. Voimavaralähtöisyys ja tarinallisuus terveyden edistämisessä –menetelmäkirja kouluttajille. Turun ammattikorkeakoulu. 2023. Avaa