Vuokratyö Suomessa – väitöstyöhön artikkelit

Hanketiedot

Hankenumero
110400

Hakija
Antti Tanskanen

Toteuttaja
Antti Tanskanen

Lisätietoja
Antti Tanskanen
antti.tanskanen@helsinki.fi

Toteutusaika
1.12.2010 - 1.3.2013

Työsuojelurahaston päätös
21.10.2010
3 500 euroa

Kokonaiskustannukset
4 250 euroa

Tulokset valmistuneet
1.3.2013

Tiivistelmä

Väitöskirja koostuu kuudesta osa-artikkelista sekä yhteenvetoluvusta. Väitöskirjan osa-artikkeleissa tarkastelen vuokratyötä erilaisten empiiristen aineistojen pohjalta ja yhteenvetoluku sisältää artikkeleita taustoittavan teoreettisen keskustelun sekä kokoaa yhteen artikkeleiden tulokset. Osa-artikkeleissa tutkin vuokratyön sääntelyn historiaa, vuokratyöhön liittyviä oikeudenmukaisuusongelmia, vuokratyön laatua ja vuokratyöntekijöiden syrjimättömyyden periaatetta EU15-maissa, suomalaisen vuokratyön ominaispiirteitä sekä vuokratyön toimimista väylänä vakituiseen työsuhteeseen. Käytän sekä kvalitatiivisia (viranomaisraportit, haastattelut, valtiopäiväasiakirjat, keskustelupalstakirjoitukset) että kvantitatiivisia (Tilastokeskuksen työvoimatutkimus, European Working Conditions Survey) aineistoja. Väitöskirjan teoreettinen viitekehys koostuu työn epävarmuutta ja työn tekemisen syitä sekä vastavuoroisuutta, oikeudenmukaisuutta ja vapaaehtoisuutta koskevista tarkasteluista. Keskustelen tämän päivän talous- ja työelämää käsittelevien tutkijoiden sekä yhteiskuntatieteiden klassikoiden kanssa. Muutosta ja jatkuvuutta koskevassa analyysissa hyödynnän lisäksi evoluutioteoreettista yhteistyötä ja vastavuoroisuutta käsittelevää tutkimusta. Väitöskirjatutkimukseni tuottaa laajalti uutta tietoa vuokratyöstä ja vuokratyöntekijöiden kohtaamista ongelmista sekä yleisemmin työelämän muutoksista ja jatkuvuuksista. Väitöskirjan arvioitu valmistuminen on viimeistään keväällä 2013.

Hankkeen vastuuhenkilö

Antti Tanskanen

Tiedote

Vuokratyöntekijät työelämän huono-osaisia

1.3.2013


YTM
Antti Tanskasen väitöskirjan mukaan
vuokratyöntekijät ovat huono-osaisia työntekijöitä.
Vuokratyöntekijöiden työelämän laatu on huonompi kuin muilla
työntekijöillä lähes kaikilla Tanskasen analysoimilla laadun
mittareilla. Näitä mittareita ovat muun muassa palkka, työyhteisön
tuki, työtyytyväisyys ja työn itsenäisyys.

 

Työsuojelurahasto tuki Tanskasen tutkimustyötä stipendillä. Kuuden
artikkelin yhteiskuntapolitiikan väitöskirja. Tutkimus
tarkistettiin Helsingin yliopistossa 14. huhtikuuta 2012.
Väitöskirjan nimi on
Huono-osaisia työntekijöitä? Tutkimus vuokratyöntekijöiden
työelämän laadusta
.

 

Kokonaiskuvaa tarvittiin

 

Vuokratyö on viime vuosina herättänyt ristiriitaista
keskustelua, mutta kokonaisnäkemys vuokratyöntekijöiden työelämän
laadusta on puuttunut. Tätä puutetta Tanskasen tutkimus paikkaa.

 

Tanskanen tarkastelee vuokratyötä ja vuokratyöntekijöiden työelämän
laatua erilaisten kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten aineistojen
pohjalta.

 

Kvalitatiivisia aineistoja ovat muun muassa valtiopäiväasiakirjat,
internetin keskustelupalsta-aineisto, Helsingin Sanomien
vuokratyötä käsittelevät kirjoitukset vuosilta 2003–2007 sekä
työnantajien ja työhallinnon aiheesta julkaisemat kirjoitukset.

 

Kvantitatiivisia aineistoja ovat neljäs eurooppalainen
työolotutkimus vuodelta 2005 ja Tilastokeskuksen
työvoimatutkimukset vuosilta 2008 ja 2009.

 

Tutkimus koostuu kuudesta artikkelista ja yhteenvetoluvusta.

 

Uusliberalistinen työn muoto

 

Tutkimuksessaan Tanskanen vastaa seuraaviin kysymyksiin: Minkä
tekijöiden osalta vuokratyö on uusliberalistinen työn muoto? Ovatko
vuokratyöntekijät erilaisilla työelämän laadun ulottuvuuksilla
mitattuna huono-osaisia työntekijöitä? Mitkä tekijät tuottavat
vuokratyöntekijöiden aseman?

 

Tanskasen mukaan vuokratyö on uusliberalistinen työn muoto, koska
vuokratyön keskeisiä piirteitä ovat sääntelemättömyys, joustavuus
ja työnantajien hegemonia eli ylivalta.

 

Lisäksi vuokratyön sääntelyn purkaminen osuu ajallisesti yhteen
aikakauden muutoksen kanssa, jota on kutsuttu siirtymäksi
sosiaalisesti ankkuroidusta liberalismista uusliberalismiin.

 

Huonoa palkkaa ja turvattomuutta

Vuokratyöntekijöiden työelämän laatu on muita työntekijöitä
huonompi lähes kaikilla analysoiduilla työelämän mittareilla.

 

EU15-maiden vuokratyöntekijöillä on vakituisia suurempi
suhteellinen todennäköisyys heikkoon taloudelliseen kompensaatioon,
vähäiseen työyhteisön tukeen, työtyytymättömyyteen, harkintavallan
puutteeseen, työsuhteen turvattomuuteen sekä siihen, että
työtehtävät eivät edellytä ammattitaitoa.

 

Suomessa vuokratyöntekijät saavat muun muassa muita työntekijöitä
vähemmän palkkaa, ovat muita harvemmin esimiesasemassa ja tekevät
muita epätodennäköisemmin korkean ammattitaidon työtehtäviä.

 

Lisäksi vuokratyöntekijät tekevät muita työntekijöitä
todennäköisemmin osa-aikaista työtä, koska kokoaikaista työtä ei
ole tarjolla. He haluaisivat työskennellä muita useammin nykyistä
enemmän ja ovat etsineet muita useammin uutta työtä viimeisten
neljän viikon aikana.

 

Vuokratyöntekijän aseman tuottavia tekijöitä ovat vuokratyön
sääntelemättömyys, työhallinnon suhtautuminen vuokratyöhön,
työnantajien harjoittama lobbaus ja ammattiyhdistysliikkeen
passiivisuus.

 

Keskeisimpänä toimenpidesuosituksena Tanskanen esittää vuokratyöhön
takuupalkkajärjestelmää. Takuupalkan ideana on, että työvoiman
vuokrausyrityksen tulee maksaa vuokratyöntekijälle osa palkasta
silloinkin, kun se ei onnistu löytämään tälle työtä.

Paljon avoimia kysymyksiä

 

Tanskasen mukaan vuokratyöhön liittyy useita jatkotutkimusaiheita.
Esimerkiksi erilaisia vuokratyön osaryhmiä ja ulkomailta Suomeen
välitettyjen vuokratyöntekijöiden asemaa pitäisi tutkia aiempaa
tarkemmin.

 

Lisäksi vuokratyöntekijöiden liikkuvuuden osalta tulisi tutkia
seuraavia kysymyksiä: Kuinka suuri osa vuokratyöntekijöistä
työllistyy vuokrauksen jälkeen käyttäjäyritykseen vakituiseen
työsuhteeseen? Toimiiko vuokratyö joillekin ryhmille muita useammin
väylänä vakituisiin töihin? Onko sellaisia ryhmiä, joille vuokratyö
toimii huomattavasti muita harvemmin väylänä vakituiseen työhön?

 

Myös seuraavat kysymykset ovat tärkeitä: Onko tämän päivän
vuokratyö huonompi- tai parempilaatuista kuin vuokratyö aiemmin?
Onko vuokratyödirektiivillä vaikutusta vuokratyöntekijöiden
työelämän laatuun EU-maissa? Parantaako luottamusmiesten
tiedonsaantioikeus suomalaisten vuokratyöntekijöiden asemaa?

 

Tapahtuuko muusta työstä vuokratyöhön siirtyvien työelämän laadussa
muutoksia? Entä miten käy vuokratyöstä muuhun työhön siirtyville?
Parantaako tai heikentääkö vuokratyön tekeminen työuran
alkuvaiheessa työntekijän asemaa pitkällä tähtäimellä? Ovatko
vuokratyöntekijät huono-osaisia erilaisten elämän laatua mittavien
seikkojen, kuten terveydentilan, sosiaalisten ongelmien ja
onnellisuuden osalta?

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Tanskanen Antti. 2012. Huono-osaisia työntekijöitä? Tutkimus vuokratyöntekijöiden työelämän laadusta. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2012:7. Helsinki: Unigrafia. ISSN-L 1798-9124 ISSN 1798-9051 (verkkojulkaisu) ISSN 1798-9124 (painettu) ISBN 978-952-10-7641-1 (nid.) ISBN 978-952-10-7642-8 (PDF)  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7642-8 Avaa

Painettua julkaisua myy ja välittää: Unigrafian kirjamyynti http://kirjakauppa.unigrafia.fi/ books@unigrafia.fi

Tanskanen Antti. 2012. Saavatko vuokratyöntekijät muita huonompaa palkkaa? Työvoimatutkimuksen aineistoihin perustuva analyysi. Janus 20 (2012): 1, 4-14.

Tanskanen Antti. 2012. Vuokratyö Suomessa: Huono-osaisten työntekijöiden työn muoto? Työelämän tutkimus 10 (1), 71-83. http://pro.tsv.fi/tetu/tt/ttindex.htm