Vuokraustoimintaan tehokkuutta työhyvinvoinnin johtamisella

Hanketiedot

Hankenumero
115515

Hakija
TVT Asunnot Oy

Toteuttaja
TVT Asunnot Oy

Lisätietoja
Anu Nummelin
anu.nummelin@tvt.fi

Toteutusaika
1.11.2015 - 15.4.2018

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2015
7 440 euroa

Kokonaiskustannukset
14 880 euroa

Tulokset valmistuneet
15.4.2018

Tiivistelmä

TVT Asunnot Oy:ssä henkilöstön kokemus työkyvystä ja -tyytyväisyydestä on hyvä, vaikka työssä on paljon kuormitustekijöitä. Yhtiön tietoja sairauspoissaolojen syistä ja työoloista päivitetään hankkeen aikana. Työterveyshuollon kustannukset painottuvat sairaanhoitoon ja työhyvinvoinnin parantamiseksi tehdyt toimenpiteet eivät ole muodostaneet kokonaisuutta.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kaikki työhyvinvoinnin osa-alueet kattavaa johtamistapaa ja luoda sitä tukeva mittaristo, jolla yrityksen johto seuraa työhyvinvoinnin toimenpiteiden vaikuttavuutta ja kustannuksia. Tavoitteena on myös saada työhyvinvoinnin kokonaisuus hallintaan ja luoda yhtiöön työhyvinvointikulttuuri. Lisäksi kehitetään toimenpiteitä työperäisen sairastelun ja siitä aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi ja pyritään löytämään yhtiön tarpeisiin sopivat ja vaikuttavat työterveyspalvelut. Samalla tavoitteena on parantaa työoloja työterveyttä, -kykyä ja -hyvinvointia tukevaksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anu Nummelin

Tiedote

Kokonaisvaltaista työhyvinvointia vuokraustoimintaan

15.4.2018

Turkulainen kiinteistöyhtiö TVT Asunnot Oy otti kehittämishankkeessa työhyvinvoinnin kokonaisuuden hallintaan ja kehitti juuri itselleen sopivaa työhyvinvointikulttuuria.

Hankkeessa muun muassa edistettiin työhyvinvoinnin johtamista ja luotiin sen tueksi juuri tälle työpaikalle sopiva työhyvinvoinnin mittaristo, jonka avulla seurataan toimien vaikuttavuutta ja kustannuksia.

TVT Asunnot sai kahden ja puolen vuoden panostukseen kehittämisavustusta Työsuojelurahastolta. Se mahdollisti ulkopuolisen asiantuntija-avun. Asiantuntemustaan tarjosivat Oy Wellbeing at Work Finland Ltd Ab:n (WbW) dosentit Paula Naumanen ja Jyrki Liesivuori. Heillä on pitkä kokemus yritysten työhyvinvoinnin kehittämisestä.

Tietoa työhyvinvointikulttuurin luomiseksi

Vuonna 1994 perustettu TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin omistama kiinteistöyhtiö. Se tarjoaa vuokra-asuntoja kerros-, rivi- ja pientaloista sekä toimii yhteistyössä lukuisten isännöinti- ja kiinteistöhuoltoyhtiöiden kanssa. Yhtiössä on töissä noin 50 henkilöä.

Yhteisen perustan työhyvinvointikulttuurin kehittämiselle loi johtoryhmän ja henkilöstön kouluttaminen työhyvinvoinnin teemoista, häirinnästä ja kiireen hallinnasta.

Hallinnon edustajien kanssa käytiin läpi henkilöstön terveyteen, työterveyshuoltoon, työoloihin – erityisesti työturvallisuus ja ergonomia –, työilmapiiriin, johtamiseen ja tiedonkulkuun liittyviä asioita ja niiden ratkaisuja. Ongelmia oli jo ratkaistu, ja useita kehittämistä vaativia kohtia oli joko työn alla tai suunnitteilla.

Henkilöstön edustajat olivat käynnistäneet kehitysryhmiä, joissa syntyneitä ehdotuksia oli toteutumassa. Keskustelujen perusteella asiat olivat edenneet oikeaan suuntaan, ja kehitystyötä jatketaan edelleen suunnitelmien mukaisesti.

Työpaikkakohtaisia ja -kulttuurisidonnaisia ratkaisuja

Hankkeessa määriteltiin työhyvinvointia kuvaavat keskeiset tunnusluvut, joilla seurataan työhyvinvoinnin kehitystä ja saadaan kokonaiskuva sen sisällöstä.

Työhyvinvointiryhmässä tehtiin työhyvinvointisuunnitelma, joka määrittelee muun muassa vahvuudet ja kehittämistarpeet. Suunnitelman toteuttamista ja päivittämistä jatketaan hankkeen jälkeen.

Henkilöstökyselyjen tulokset osoittivat kehityksen olleen myönteistä. Poissaolot olivat hallinnassa, ja työterveyspalvelut koettiin toimiviksi.

Hankkeen loppuraportissa korostetaan, että monet työhyvinvoinnin ratkaisut ovat työpaikkakohtaisia ja työpaikkakulttuurisidonnaisia.

Työterveys, osaaminen, työ ja työolot, työyhteisöasiat ja johtaminen muodostavat työhyvinvoinnin kokonaisuuden. Teemat ovat kaikissa työpaikoissa yhteiset, mutta niihin liittyvät ratkaisut on sovellettava yksilöllisesti jokaiseen yritykseen.

Tässä hankkeessa esimerkiksi työhyvinvoinnin tunnusluvut räätälöitiin juuri TVT Asunnot Oy:lle, mutta sellaisenaan ne eivät sovellu muihin yrityksiin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Simo Samppala ja Anu Nummelin, TVT Asunnot Oy, Paula Naumanen ja Jyrki Liesivuori, WbW. Avaa

. 7 sivua.Huhtikuu 2018.